Bijdrage debat Wijziging wegenverkeerswet - alcohollimiet

woensdag 06 april 2005 08:07

De heer Slob (ChristenUnie): Voorzitter. Het valt niet mee, voldoende draagvlakte vinden voor het aanscherpen van de wetgeving met als doel de verkeersveiligheid te bevorde-ren, zoals blijkt uit de geschiedenis van het onderhavige wetsvoorstel. Er wordt al vele jaren gediscussieerd over een verlaging van de alcohollimiet voor bestuurders. In 2002 werd er al gesproken over een beginnersrijbewijs, maar pas in 2005 spreken wij over een wetsvoorstel dat het toegestane alcoholpromillage voor beginnende automobilisten verlaagt van 0,5 naar 0,2. Het is jammer dat het zo lang moet duren, voordat adequate wetgeving tot stand kan komen. In de schriftelijke gedachtewisseling is daarover al voldoende geschreven. Ik laat het dan ook bij deze woorden.
 
De fractie van de ChristenUnie is voorstander van de voorgestelde maatregelen, hoe-wel zij toch enkele kanttekeningen plaatst bij het wetsvoorstel. De verlaging van het alcohol-promillage zou naar onze mening over de hele linie moeten plaatsvinden. Wij realiseren ons dat onder de beginnende bestuurders de meeste slachtoffers vallen door alcoholgebruik, maar dat wil niet zeggen dat wij bij ervaren bestuurders meer risico's kunnen nemen.
 
De enige reden om af te zien van een algehele verlaging is de handhavingscapaciteit. Uitgangspunt is namelijkdat die niet toeneemt. Bij een generieke verlaging zou de pakkans voor bestuurders met een promillage boven de 0,5 substantieel lager worden. Per saldo zou het aantal slachtoffers zelfs toenemen bij een algehele verlaging. Bij eerste lezing leek mij dat een vreemd verhaal, maar na verdere lezing en bestudering van de feiten ben ik niet geneigd de bewindslieden op dit punt tegen te spreken. Het enige wat ik hierover kan zeggen, is dat ik het jammer vind dat de verkeersveiligheid minder groot is dan die zou kunnen zijn, puur door gebrek aan voldoende mensen om die handhaving uit te voeren. Om die reden zal ik het wets-voorstel dan ook niet als een gelegenheidsoplossing karakteriseren. De regering verzette zich tegen deze kwalificatie in de schriftelijke beantwoording. Wij zouden wel meer willen, maar gezien de handhavingscapaciteit zit dat er gewoon niet in. Dat probleem kennen wij ook bij de handhaving op 80km-wegen en 30km-zones binnen de bebouwde kom. Het is niet iets dat alleen bij dit wetsvoorstel opgaat.
 
De positie van bromfietsers is in de stukken ook bediscussieerd. De opvatting van het kabinet dat die niet behoeft te worden geregeld, totdat er een bromfietsrijbewijs is, vinden wij niet overtuigend. Dat bromfietsrijbewijs komt er naar verwachting in 2007, maar het zou ooknog wel eens later kunnen worden. Misschien is niet bekend hoeveel slachtoffers onder bromfietsers kunnen worden voorkomen door verlaging van de wettelijke limiet, maar ieder-een kan op zijn klompen aanvoelen dat onder deze doelgroep er ook mensen zijn met te veel alcohol in het bloed. Juist onder deze doelgroep vallen relatief zeer veel verkeersslachtoffers, zoals de minister zelf een aantal keren indringend aan de Kamer heeft duidelijk gemaakt.
 
Voor ons is dat een reden geweest met een amendement te komen dat ertoe strekt, de bromfietsers onder deze regeling te brengen. Wij hebben dat nadrukkelijk gekoppeld aan een leeftijdscategorie, omdat dit het meest overzichtelijkis. Wij stellen voor, dit te laten gelden tot de leeftijd van 24 jaar. Het moge duidelijkzijn dat de meeste beginnende bromfietsers zich in deze categorie bevinden. Er gaat ook een duidelijk signaal vanuit. Er wordt een norm gesteld, ook voor deze jongeren. Deze bromfietsers zijn degenen die straks in de auto stappen en wel onder het regime zullen vallen. Daarom is het in onze ogen logischer, ook onder de bromfietsers deze duidelijke norm te stellen.
 
De heer Luchtenveld (VVD): U kiest voor het leeftijdscriterium. Het aantrekkelijke van het wetsvoorstel is juist dat niet wordt gekozen voor het leeftijdscriterium, maar voor het criterium ''beginnende rijder''. Introduceert u hiermee niet een vorm van leeftijdsdiscrimi-natie? Als iemand pas op zijn 35ste voor het eerst op een bromfiets stapt, is hij wel een beginnende bromfietser, maar valt hij niet onder de aanscherping van de norm. Bij automobilisten is dat wel het geval.
 
De heer Slob (ChristenUnie): Dat is correct. Zoals u weet, ziet de minister ervan af, de bromfietsers onder de duidelijker norm van 0,2 promille te laten vallen. Het is ingewikkeld die norm aan de certificaten te koppelen, omdat er nog geen bromfietsrijbewijs is. Dat zou betekenen dat wij de komende jaren op dit front helemaal niets doen. Wij vinden dat niet verantwoord. Daarom hebben wij voor het leeftijdscriterium gekozen. Wij hadden het liever anders gezien, maar het bromfietsrijbewijs is er nog steeds niet, hoewel daar al jaren over wordt gesproken. Wij moeten er geen zwaarwegend punt van maken dat een enkeling die mis-schien pas na zijn 24ste bromfiets gaat rijden een uitzondering vormt op de categorie die wel onder het criterium valt. Verkeersveiligheid staat bij ons voorop en naar ik hoop en aanneem ook bij u.
 
Ik heb in het verslag aandacht gevraagd voor het gebruik van drugs in het verkeer. Uit onderzoek is gebleken dat drugsgebruik de rijvaardigheid negatief kan beïnvloeden. Het gaat bovendien vaak gepaard met alcoholgebruik. Ik schrok ook van de cijfers van het aantal jongeren dat onder invloed van drugs rijdt. In 1987 was dit nog 7% en dit zou nu zelfs zijn opgelopen tot 17%.
 
Ik begrijp uit de stukken dat de regering welwillend staat tegenover een strafbaarstelling van het rijden onder invloed van bepaalde drugs en medicijnen, maar dat zij de meerwaarde daarvan nog niet ziet zolang de handhaafbaarheid niet kan worden gegarandeerd. Dit is natuurlijkeen valide argument. De huidige urinetesten moeten worden vervangen door een speekseltest om die goede handhaving te kunnen waarborgen. Hoe lang duurt het nog voordat de selectiemodule zijn dienst kan bewijzen?
 
Het lijkt mij verstandig om hierop nu al te anticiperen door de wetgeving die naar ik aanneem al is aangepast op de speekseltest, gereed te maken voor behandeling in de Kamer. Ik vind dat wij met de voorbereiding niet hoeven te wachten tot het moment dat de speekseltest definitief beschikbaar is. Ik ben uiteraard ookbenieuwd naar het antwoord van de minister op de vragen over de situatie in Gelderland. Is er ook informatie beschikbaar over het rijden onder invloed van drugs in andere landen?
 
Het viel ons op dat de indieners stellen dat de politie nu al de mogelijkheid heeft om betrokken bestuurders te vragen om mee te werken aan coördinatietesten en een urinetest. Welke sanctiemogelijkheden heeft de politie in dit kader? Beschikt de politie trouwens over een instructie op grond waarvan deze testen kunnen worden afgenomen?
 
Afrondend kan ik stellen dat wij blij zijn met het voorliggende wetsvoorstel, maar dat de ambities nog wel wat verder mogen reiken. Wij willen de minister en de regering hierbij een handje helpen met ons amendement.

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari