Bijdrage debat Asielbeleid/terugkeerbeleid

19-04-2005 09:48 19-04-2005 09:48

Mevrouw Huizinga-Heringa (ChristenUnie): Voorzitter. Ook mijn fractie heeft de motie van de heer De Vries waarin nogmaals een beroep op de regering wordt gedaan om te komen tot een genereus pardon van harte medeondertekend. Ook mijn fractie is van mening dat de commotie die rondom het asielbeleid in de samenleving blijft bestaan, een teken is dat grote delen van de samenleving van de samenleving niet kunnen begrijpen dat het rechtvaar-dig zou zijn om mensen die vaak al vele jaren in ons land zijn ons land uit te zetten om redenen die niet, of in ieder geval niet alleen, aan henzelf te wijten zijn. Er komen allerlei zaken bij zoals het uitzetten van gezinnen en gescheiden uitzettingen. Wij zien al dergelijke zaken met een bijna wekelijkse regelmaat in de media langskomen. Het laat zien dat in de samenleving groot onbegrip bestaat voor het beleid van deze minister. Ook de ChristenUnie doet een oproep aan haar om nog eens na te denken over een genereuzer pardon.
 
In het algemeen overleg dat wij vorige week hebben gevoerd, heeft de minister toegezegd dat zij in de loop van juni van dit jaar zal komen met een notitie waarin zij ingaat op de problemen rond de vreemdelingen die rechtmatig in ons land zijn maar die geen recht hebben op onderdak.
 
Motie
 
De Kamer,
 
gehoord de beraadslaging,
 
overwegende dat de minister heeft toegezegd in de loop van juni 2005 met een nadere notitie te komen inzake de wijze van handelen rondom vreemdelingen die nog in een procedure verkeren, maar niet onder de normale opvangfaciliteiten vallen;
 
verzoekt de minister tot het moment dat deze notitie is gepresenteerd gemeenten en andere organisaties die zich bezig houden met de opvang van mensen uit deze groep, ruimhartig de ruimte te laten aan deze opvang gestalte te geven,
 
en gaat over tot de orde van de dag.
 
De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Huizinga-Heringa,  de Vries en Van der Staaij. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 921 (19637 en 29344).

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari