Verslag Wijziging WW ivm preventief inzetten reïntegratie-instrumenten

14-04-2005 10:03 14-04-2005 10:03

Door Tineke Huizinga
 
Algemeen
De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennis genomen van het voorliggende wetsvoorstel. Zij willen daarover in dit stadium enkele vragen stellen.
 
Vervroegd inzetten van reïntegratiemiddelen
De leden van de fractie van de ChristenUnie verzoeken het kabinet te reageren op het stand-punt van de SER ten aanzien van het vervroegd inzetten van reïntegratie-activiteiten in het op vrijdag 15 april te presenteren SER-advies  “Toekomstbestendigheid Werkloosheidswet”. Welke extra mogelijkheden, naast de mogelijkheden die in het wetsvoorstel worden vast-gelegd, ziet de minister door aanwending van private middelen en van publieke middelen?
 
De reïntegratieverplichting van overheidswerkgevers
Het is de leden van de fractie van de ChristenUnie niet duidelijk waarom geen overleg heeft plaatsgevonden met overlegorganen van de provincies, gemeenten en waterschappen. Heeft de betreffende opmerking in het Nader Rapport alleen betrekking op enkele redactionele kanttekeningen?
 
Scholing jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen
De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen of uit het voorgestelde artikel 50a van de Wajong moet worden afgeleid dat het nog niet zeker is dat er een ministeriële regeling komt, op grond waarvan het UWV subsidie kan verstrekken voor scholing aan jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen. Als het antwoord ontkennend is, dringt zich de vraag op waarom de betreffende bepaling niet een imperatief karakter heeft in plaats van het nu voorgestelde facultatatieve.
 
Financiële gevolgen van dit wetsvoorstel
In 2005 zullen 3500 extra trajecten ingezet worden. De leden van de fractie van de ChristenUnie informeren welke relatie dit aantal heeft tot de doelstellingen die het UWV reeds heeft geformuleerd in het Jaarplan 2005. Heeft het UWV hiervoor voldoende capaciteit beschikbaar?
Deze leden vragen aansluitend waarop het verwachte plaatsingspercentage van 40% en een gemiddelde WW-uitkering van 15.000 euro per jaar is gebaseerd.
 
Raad voor het Overheidspersoneel
De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen of bekend is waarom de Raad voor het Overheidspersoneel niet inhoudelijk op het wetsvoorstel wil reageren.
 
 
 
 
 

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari