Vragen over Stopzetting subsidies Vluchtelingenwerk

vrijdag 15 april 2005 10:18

Vragen van de leden Vos (GroenLinks) en Huizinga-Heringa (ChristenUnie) aan de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie over de dreigende stopzetting van subsidies aan VluchtelingenWerk Nederland.

Met antwoord.

Vragen van de leden Vos (GroenLinks) en Huizinga-Heringa (ChristenUnie) aan de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie over de dreigende stopzetting van subsidies aan VluchtelingenWerk Nederland. (Ingezonden 15 april 2005)
 1. Kent u het bericht1 dat u de subsidie aan VluchtelingenWerk Nederland dreigt te stoppen om-dat deze organisatie het filmproject «26.000 gezichten» mede financiert? Zo ja, klopt dit be-richt?
 2. Kunt u aangeven uit welke middelen VluchtelingenWerk Nederland dit project mede finan-ciert? Zijn deze middelen door overheidssubsidies gefourneerd? Zo neen, welke mogelijkhe-den heeft u om deze middelen te oormerken en te beslissen dat deze middelen op een bepaal-de wijze besteed dienen te worden?
 3. Hebt u concrete aanwijzingen dat VluchtelingenWerk Nederland subsidies aanwendt op een manier die niet in overeenstemming is met het doel waarvoor de subsidies zijn verleend? Zo ja, welke aanwijzingen zijn dat? Zo neen, welke juridische mogelijkheden staan u ter beschik-king om subsidieverlening achterwege te laten en/of verleende subsidies terug te vorderen?
 4. Bent u voornemens in de toekomst bij het toekennen van subsidies aan organisaties vast te leggen dat mogelijke protesten tegen het overheidsbeleid eerst bij het ministerie bekend ge-maakt moeten worden? Zo ja, deelt u de mening dat dit past in een open democratische samenleving waarin het overheidsbeleid vrijelijk door eenieder ter discussie gesteld mag wor-den, behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet?
 5. Kunt u deze vragen vóór dinsdag 19 april a.s. beantwoorden?
1 Trouw, 14 april jl., «Verdonk tegen subsidie voor kritisch VluchtelingenWerk».
 
 
 
Antwoord
Antwoord van minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie). (Ontvangen 19 april 2005)
 1. Ja, dat bericht is mij bekend. U zie overigens het antwoord op vraag 4.
 2. De bronnen waar VluchtelingenWerk Nederland (VWN) een bijdrage uit ontvangt zijn divers. Een beperkt deel van de inkomsten van de VWN bestaat uit een subsidie van mijn het ministerie van Justitie. Blijkens de informatie van VWN is het filmproject «26000 gezichten» bekostigd uit financieringsbronnen die zij naast de overheidsgelden bezitten.
 3. Tot op heden is mij niet gebleken dat VWN de subsidie aanwendt voor doelen die afwijken van de doelen waarvoor de subsidie beschikbaar is gesteld. Zou zulks echter wel het geval zijn dan staan mij voldoende (wettelijke) middelen ter beschikking om de subsidies te beëindigen en terug te vorderen.
 4. Ik ben met u van mening dat vrijheid van meningsuiting een waardevol instrument is, dat past binnen een open democratie en dat het overheidshandelen zonder terughoudendheid ter discussie gesteld moet kunnen worden. In dit verband ben ik dan ook niet voornemens een bepaling in mijn subsidietoekenningen op te nemen, dat «mogelijke protesten tegen het over-heidsbeleid» vooraf bekend moeten worden gemaakt. Wel overweeg ik om in samenspraak met de betrokken organisatie af te spreken, dat in een geval zoals het onderhavige vooraf wordt geïnformeerd uit welke bron een dergelijke actie wordt gefinancierd. Ik ben van mening dat een dergelijke overweging niet strijdig is met de grondbeginselen van een open democratie.
  Zo er ooit sprake zou zijn van het beëindigen van de subsidierelatie met VWN, zoals in het krantenartikel in het dagblad Trouw wordt gesuggereerd, zal dat eerst plaatsvinden na een gezamenlijke vaststelling dat de belangen van VWN enerzijds en mijn beleid anderzijds zodanig verschillend zijn dat een subsidierelatie met mijn departement niet meer gewenst is.
 5. Ja.

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari