Algemeen Overleg Asielbeleid/terugkeerbeleid- éénmalige regeling

donderdag 31 maart 2005 18:19

Mevrouw Huizinga-Heringa (ChristenUnie) vraagt hoe de uitkomst dat 41% op een aantal van 8000 in aanmerking komt voor een vergunning zich verhoudt tot de uitspraak van de minister dat asielzoekers geneigd zijn om procedure op procedure te stapelen terwijl zij weten dat er geen enkele kans is dat zij uiteindelijk een verblijfsvergunning krijgen. Slechts 349 personen, 4% van de 8000 afgedane gevallen, zijn door de minister als schrijnend beoor-deeld. Hoeveel van de 14-1-brieven zijn behandeld? Welk percentage zijn de 349 positieve beslissingen daarvan? De ChristenUnie is blijmet elke positieve beslissing. Groot probleem is het aantal mensen (36%) dat met onbestemde bestemming is vertrokken. Dat zijn er meer dan het aantal mensen dat begeleid is teruggekeerd, te weten 22%. Welke maatregelen wil de minister nemen om dat tegen te gaan? Zij spreekt tenslotte van een sluitende aanpak.
 
De Raad van State is van mening dat de antwoorden van de minister op de 14-1-brieven vatbaar zijn voor bezwaar en beroep. Door betrokkenen toch aan het MVV-vereiste te onderwerpen en legesplichtig te maken, wordt een beroep op de discretionaire bevoegdheid van de minister praktisch onmogelijk. De minister dient zich een goed verliezer te tonen. De ChristenUnie heeft grote moeite met het onderscheid dat tussen de brieven wordt gemaakt, los van de individuen. Het is onaanvaardbaar dat de verzenders van behandelde brieven onder het oude regime vallen en de verzenders van brieven waar het ministerie niet meer aan is toege-komen, worden geconfronteerd met leges en een MVV-vereiste. De minister dient duidelijke criteria op te stellen waaraan haar reacties op de 14-1-brieven getoetst kunnen worden. Als dat zal leiden tot meer toewijzingen, is dat uitstekend. Nog beter is het om over te gaan op een ruimer pardon. Het is een illusie dat hiermee het maatschappelijk debat wordt beëindigd. Er dreigt een juridisch moeras van procedures en een opeenstapeling van harde maatregelen.
 
De argumenten van de minister om de motie-Van der Staaij niet uit te voeren, zijn absoluut niet overtuigend. Zij zijn ook van toepassing op de reeds toegestane uitzonderingen. Als de eenmalige uitzondering nu al een radicale omkering betekent, waarom kan zij dan niet worden uitgebreid tot gezinsvormers? Vreemdelingen mogen niet de dupe worden van de inefficiënte werkwijze van de IND. Praktische bezwaren moeten worden ondervangen door een efficiëntere werkwijze bij de IND.
 
 

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari