Vragen over Optreden Indonesisch leger op West-Papoea

vrijdag 25 maart 2005 18:25

Vragen van de leden Van der Staaij (SGP), Karimi (GroenLinks) en Huizinga-Heringa (ChristenUnie) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het optreden van het Indonesische leger op West-Papoea.

Met antwoord.

Vragen van de leden Van der Staaij (SGP), Karimi (GroenLinks) en Huizinga-Heringa (ChristenUnie) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het optreden van het Indonesische leger op West-Papoea. (Ingezonden 25 maart 2005)
 1. Kent u de uitzending van de Australische TV-zender over het optreden van gewapende milities op West-Papoea?1
 2. Beschikt u over informatie over de omvang en de reikwijdte van het optreden van het Indo-nesische leger op West-Papoea? Hoe beoordeelt u de bewering, die meermalen in de uitzen-ding gedaan is, dat de Indonesische regering bezig is met een gewapende campagne tegen de inheemse bewoners van West-Papoea, welke campagne meer is dan alleen het onderdrukken van het optreden van de separatistische militie van de Operasi Papoea Merdeka (OPM)?2
 3. Kunt u de Kamer informatie verschaffen over de internationale donaties ten bate van de uit-voering van de Speciale Autonomiewet voor Papoea? Wie zijn de donerende landen en orga-nisaties? Om welke bedragen gaat het? Beschikt u over informatie over de besteding van de gelden uit het Speciale Autonomiefonds? Bent u bereid te onderzoeken of de bewering in de uitzending, dat gelden uit dit fonds ingezet worden voor speciale operaties op West- Papoea, op waarheid berust, mede gelet op het belang dat u hecht aan een goede uitvoering van de Speciale Autonomiewet?
 4. Beschikt u over aanwijzingen dat er sprake is van door de Indonesische overheid aangestuurde of gestimuleerde migratie van moslims naar West-Papoea? Indien hiervan daadwerkelijk sprake is, hoe beoordeelt u dan dit beleid van de Indonesische regering?
 5. Bent u, afhankelijk van uw antwoorden op de toestaande vragen, bereid om over deze zaken in contact te treden met de Indonesische regering en uw zorgen uit te spreken?
1 Australische TV-zender SBS Dateline d.d.16 maart jl.
2 Zie voor nadere informatie over de houding van de Indonesische regering het rapport van E. Brundige et al. «Indonesian Human Rights Abuses in West Papua», Yale Law School, Yale, april 2004.
 
Antwoord
Antwoord van minister Bot (Buitenlandse Zaken). (Ontvangen 21 april 2005)
 1. Ja.
 2. Ik heb geen precieze informatie over de omvang en reikwijdte van het optreden van het Indonesische leger. Volgens de Indonesische autoriteiten is het leger in Papoea gestationeerd om op te treden tegen de pro-onafhankelijkheidsorganisatie OPM. Bij militaire acties in Papoea wordt echter wel met regelmaat gerapporteerd over mensenrechtenschendingen waarbij burgers het slachtoffer worden. Dit is vorig jaar ook neergelegd in een rapport van de Nationale Mensenrechtencommissie KOMNASHAM. Ik heb in gesprekken met de Indonesische autoriteiten dan ook meermaals het belang van het beschermen van mensenrechten in deze provincie benadrukt.
  In de tweede helft van vorig jaar vond een militaire operatie plaats in het district Puncak Jaya. Ik informeerde u hierover in antwoord op vragen van de leden Van der Staaij, Huizinga-Heringa en Herben over het geweld op Papoea (Aanhangsel Handelingen nr. 830, vergaderjaar 2004–2005). Volgens de Indonesische autoriteiten ging het hierbij om een optreden tegen een lokale gewapende OPM-groep. Het Ministerie van Politieke, Juridische en Veiligheidszaken bevestigde dat 15 mensen bij het militaire optreden zijn omgekomen en dat burgers uit een aantal dorpen zijn weggetrokken. Ook zouden huizen en bepaalde openbare gebouwen zijn beschadigd of verbrand. Volgens autoriteiten en andere bronnen zouden de meeste bewoners inmiddels zijn teruggekeerd in hun dorpen. De militaire actie in het gebied is inmiddels beëindigd volgens het Ministerie van Politieke, Juridische en Veiligheidszaken.
 3. De fondsen die beschikbaar zijn voor de uitvoering van de Speciale Autonomiewet komen vooralsnog geheel voor rekening van de Indonesische overheid. Hierbij zijn geen internatio-nale donoren betrokken. Papoea ontvangt sinds de invoering van de Speciale Autonomiewet extra geld van de centrale overheid. Het gaat hierbij om geld bijvoorbeeld voor investeringen in infrastructuur. Daarnaast vloeit een deel van de opbrengsten uit lokale gaswinning, visserij en mijnbouw terug naar de provincie. De besteding van het geld wordt bepaald door de provinciale overheid die hierover moet rapporteren aan het lokale parlement. Men heeft als prioriteiten aangemerkt; onderwijs, gezondheidszorg en economische ontwikkeling. Ik kan niet bevestigen dat militaire acties in Papoea worden betaald uit Speciale Autonomiegelden maar ben bereid het onderwerp waar mogelijk bij de Indonesische autoriteiten aan de orde te stellen en aandacht te blijven geven aan de hervorming van de veiligheidssector in Indonesië.
 4. In het verleden is er sprake geweest van centraal geleide transmigratieprogramma’s om Indo-nesiërs uit andere delen van Indonesië (meestal uit Java) naar Papoea (en andere dunbevolkte gebieden) te laten verhuizen. Nog steeds kunnen Indonesiërs voor bepaalde gebieden in aanmerking komen voor stimuleringsregelingen om naar dunbevolkte gebieden te vertrek-ken. De regering beschikt niet over aanwijzingen dat er sprake is van een centraal gestuurd migratiebeleid van overwegend islamitische naar overwegend christelijke provincies.
 5. Tijdens mijn gesprekken met mijn Indonesische collega heb ik de situatie in Papoea, en meer specifiek de zorgelijke berichten over de militaire actie in Puncak Jaya opgebracht. Ook in reguliere EU- en bilaterale contacten met de Indonesische autoriteiten in Jakarta staat de situatie in Papoea zeer regelmatig op de agenda.

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari