Verslag Overgangsrecht beëindiging recht op toeslag – Toeslagenwet EU, EER etc.

donderdag 19 mei 2005 22:29

Door: Tineke Huizinga-Heringa
 
 
Algemeen
De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennis genomen van het voorliggende wetsvoorstel. Zij willen daarover enkele vragen stellen.
 
Uitvoeringstoets
De leden van de fractie van de ChristenUnie constateren dat het UWV met de voorgestelde afbouwregeling procesrisico’s signaleert en relatief veel bezwaar- en beroepszaken verwacht.
Zij vragen zich af of de regering niet te gemakkelijk voorbij gaat aan deze risico’s. Kan de regering garanderen dat de voorgestelde eerbiedigende werking adequaat is en ook bij de rechter stand houdt?
Het UWV wijst op de mogelijke ongelijke behandeling tussen toeslaggerechtigden in de EU/EER en toeslaggerechtigden daarbuiten. In reactie hierop stelt de indiener dat Nederland aan de landen buiten de EU/EER heeft voorgesteld de verdragen aan te passen teneinde de export van toeslag naar die landen alsnog te beëindigen. Het is de leden van de fractie van de ChristenUnie niet duidelijk waarom de Toeslagenwet in een zo laat stadium op bijlage II bis bij Verordening (EEG) nr. 1408/71 is geplaatst. Kan dit nog worden toegelicht? Verder informeren zij naar de planning met betrekking tot het aanpassen van de verdragen in het kader van de Wet BEU. Deze leden veronderstellen dat die aanpassing een formaliteit is, maar dat het mogelijk is dat een verdrag met een van de betreffende verdraglanden niet op korte termijn zal worden aangepast. Dit kan ertoe leiden dat gedurende de periode waarin een of meer verdragen niet worden aangepast sprake blijft van ongelijke behandeling. In hoeverre is dat verdisconteerd in de beoogde afbouwregeling?
 
Artikel II
De leden van de fractie van de ChristenUnie informeren of de wijzigingsverordening al van kracht is. Op welk moment zullen de betrokkenen worden geïnformeerd over de voorgenomen wijzigingen?
 
 
 

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari