Verslag Friese taal

donderdag 12 mei 2005 22:41

Door: Arie Slob
 
De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van de reactie van de minister op het rapport van een commissie van deskundigen van de Raad van Europa (verder aangeduid als commissie). De commissie is, samen met de provincie Fryslân, van mening dat de minister zich te vrijblijvend opstelt in haar inspanningen om de positie van het Fries binnen het onderwijs te verbeteren.De leden van de ChristenUnie-fractie delen de kritische houding van de commissie en de provincie Fryslân.
 
In het rapport van de commissie staat dat er vraag bestaat naar een advies op welke manier gezinnen moeten omgaan met het gebruik van twee talen. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen op welke manier de minister inhoudelijk invulling wil geven aan dit advies?
 
De minister reageert op de constatering van de commissie dat de overheid de CITO Piramide methode zou opleggen aan de afnemers van onderwijs. De minister stelt vast dat deze bewe-ring niet klopt omdat gemeenten vrij zijn om de methode vast te stellen. Is de minister met de leden van de ChristenUnie-fractie van mening dat het gebruik van deze methode dient te wor-den afgeremd, omdat deze tot gevolg heeft dat Fries sprekende gezinnen nadrukkelijk het ad-vies van leraren krijgen om Nederlands met hun kinderen te spreken en verschillende leraren, die voorheen lesgaven in het Fries, inmiddels zijn overgestapt op het lesgeven in het Neder-lands?
 
De leden van de ChristenUnie-fractie vragen zich af of de minister de huidige situatie in de voorschoolse kinderopvang, waar het gebruik van Fries enkel een mogelijkheid is en niet tot de vereisten behoort, wenselijk acht. Is de minister met de leden van de ChristenUnie-fractie van mening dat een verplichting van het gebruik van het Fries tot een duidelijke verbetering zou leiden?
 
De minister noemt de mogelijkheid van ontheffingsmogelijkheden ‘die naast algehele onthef-fing ook (tijdelijke) partiële ontheffing voor onderdelen van de kerndoelen mogelijk maakt.’ De minister is blijkbaar van mening dat dit de scholen in staat stelt zich meer realistische doe-len ten aanzien van het Fries te kunnen stellen. De leden van de ChristenUnie-fractie vrezen dat wanneer scholen (dreigen) de kerndoelen, die de positie van Fries in het onderwijs moet garanderen, niet halen, gemakkelijker aanspraak zullen maken op deze algehele en/of partiële ontheffing. Zij vragen dan ook of deze maatregel niet in strijd met de opmerking van de minister dat er “aanzienlijke inspanningen” vereist zijn om de kwaliteit van het Fries te verbeteren?
De minister merkt op dat een inspectierapport uit 1999 duidelijk maakte dat de lessen Fries een lage kwaliteit hadden, mede doordat er een gebrek was aan gekwalificeerde leraren. Inmiddels is dit rapport al weer zes jaar oud. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of de situatie van het gebrek aan gekwalificeerde leraren inmiddels is veranderd.
In verband daarmee willen deze leden graag weten hoe de minister staat tegenover het doorvoeren van een verplichting Friese taal te leren, voor leraren die willen werken in de provincie Fryslân?
 
Ten slotte vragen de leden van de ChristenUnie-fractie of de minister heeft overwogen om een imago-offensief te beginnen om het Fries binnen het onderwijs te promoten?

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari