Verslag Wijziging Politiewet – nieuw stelsel bewaking/beveiliging personen

28-04-2005 22:43 28-04-2005 22:43

Door: Arie Slob
 
De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van onderhavig wetsvoorstel dat tot doel heeft een nieuw stelsel voor bewaking en beveiliging van personen, objecten en diensten in te voeren. Deze leden zijn van mening dat het niet zozeer een heel nieuw stelsel betreft, als wel een verduidelijking en verbetering van het huidige stelsel, waar het gaat om de verdeling van bevoegdheden.
 
Zij constateren dat de behandeling van het wetsvoorstel op zich heeft laten wachten. De bespreking van de nota ‘nieuw stelsel bewaken en beveiligen’, dat ten grondslag ligt aan dit wetsvoorstel was al in september van 2003. De verwachte ingangsdatum was in eerste instantie eind 2004, toen werd het eerste kwartaal 2005. Dit tijdstip is inmiddels ook gepasseerd, daarom vragen deze leden de regering naar het beoogde tijdstip van de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel.
 
p.3 Mvt. Het systeem van bewaking en beveiliging van personen biedt de mogelijkheid om in concrete gevallen personen toe te voegen aan het rijksdomein als de beveiligingsproblematiek het decentrale domein overstijgt. De beoordeling van de noodzaak daarvoor geschiedt aan de hand van een dreigingsanalyse door de Nationaal coördinator bewaking en beveiliging, onder eindverantwoordelijkheid van de Minister van Justitie. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen in hoeverre is overwogen om het opmaken van een dreigingsanalyse of risicoanalayse ter beoordeling van de vraag of iemand toegevoegd moet worden aan de limitatieve lijst, expliciet in de wet op te nemen of te verwijzen naar artikelen in de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten.
 
p.4. In het nieuwe stelsel is een belangrijke positie ingeruimd voor de Nationaal coördinator bewaking en beveiliging. De taken die zijn overgedragen aan de Nationaal Coördinator Bewaking en Beveiliging (NCBB) zijn vastgelegd in de circulaire Bewaking en Beveiliging. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of gezien het omvangrijke takenpakket en de grote verantwoordelijkheid van de coördinator, een wettelijke verankering van de functie van Nationaal Coördinator Bewaking en Beveiliging wenselijk zou zijn.
 
p.10. De politieberaden hebben bezwaren geuit dat de gevolgen van het nieuwe stelsel van bewaken en beveiligen voor het decentrale domein onderbelicht blijven. In de reactie van de regering wordt voornamelijk ingegaan op de problemen met betrekking tot de bijstandstaak die bij de arrestatieteams is weggelegd. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering in te gaan op de gevolgen van het nieuwe stelsel voor het decentrale domein en dan met name aandacht te besteden aan de organisatorische en financiële knelpunten waar de politieberaden op wijzen. Tevens vragen deze leden of de regering verwacht dat het nodig zal zijn om, naar aanleiding van de resultaten van de werkgroep die een uitwerking maakt van het decentrale domein, de wet opnieuw te wijzigen.
 
 
p.12. De aanwijzing van objecten of diensten die bewaking of beveiliging behoeven, kan slechts plaatsvinden als er sprake is van nationale belangen. Een formele bevoegdheid van de burgemeester ligt daarom, aldus de regering, niet in de rede. Niettemin is het voorstelbaar dat een burgemeester bedreigingen opmerkt die mogelijk nationale belangen kunnen raken. Op welke wijze wordt de burgemeester in dat geval betrokken bij de het proces van aanwijzing van objecten of diensten, zo vragen de leden van de ChristenUnie-fractie.

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari