Verslag Wijz. Wet IVD – invoering nieuw stelsel bewaking en beveiliging

19-05-2005 22:45 19-05-2005 22:45

Door: Arie Slob
           
De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van onderhavig wetsvoorstel, wat beoogt een wettelijke basis te bieden voor de werkzaamheden in het kader van het stelsel bewaken en beveiligen, welke op dit moment nog op bestaande taakonderdelen worden gebaseerd. Onderhavig wetsvoorstel geeft de AIVD meer ruimte om gegevens te verzamelen en vastleggen met betrekking tot personen, ook als er nog geen sprake is van een concrete dreiging, zoals de huidige wettelijke regeling vereist.
 
De leden van de ChristenUnie-fractie steunen de achterliggende gedachte van het nieuwe stelsel, namelijk dat niet alleen gereageerd moet kunnen worden op concrete dreigingen, maar ook naar aanleiding van een analyse van mogelijke dreigingen en risico’s. Met betrekking tot het wetsvoorstel zelf hebben de leden van de ChristenUnie-fractie een aantal vragen.
 
p. 4. Het nieuwe taakonderdeel van de diensten brengt een nieuwe en extra beperking van het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer met zich mee. De regering wijst er te-recht op dat zowel de Grondwet als het EVRM een expliciete wettelijke grondslag en nood-zakelijkheid in een democratische samenleving vereisen om inbreuken op het recht op privacy toe te staan. De burger moet kunnen weten in welke gevallen, met welke middelen en onder welke voorwaarden de diensten een inbreuk op zijn privacy kunnen maken. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen waarom de regering er daarom niet voor heeft gekozen om, naast de geboden duidelijkheid in de wettekst zelf, zoveel mogelijk duidelijkheid te scheppen en het gedeelte van de nota ‘Nieuw stelsel bewaken en beveiligen’ over het domein van de dreigings –en risicoanalyse en de daarbij in te zetten middelen in de toelichting bij het wetsvoorstel op te nemen?
 
p.4/5 De Raad van State vraagt de regering in haar advies expliciet duidelijk te maken waarom de MIVD niet bevoegd is tot het opstellen van een risicoanalyse. De leden van de ChristenUnie-fractie vinden de beantwoording in de Memorie van Toelichting op dit punt nog onvoldoende duidelijk. Deze leden wijzen er op dat de dreiginginformatie, die ten grondslag ligt aan de risicoanalyse in de meeste gevallen, mede van de MIVD afkomstig is. Deze leden vragen of het opstellen van de risicoanalyse door de AIVD, op grond van de informatie van de MIVD niet juist een versnippering betekent?
 
 
Artikelsgewijze toelichting
 
Artikel I
 
Dit artikel introduceert de mogelijk tot het opstellen van dreigings –en risicoanalyses. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering waarom, in tegenstelling tot hetgeen gebruikelijk is, in de wettekst zelf geen begripsbepaling van deze analyses is opgenomen? Is de regering bereid deze alsnog op te nemen?
 
In dit artikel wordt zijdelings genoemd dat er zowel om een continue als om een incidentele analyse verzocht kan worden. In de nota ‘Nieuw stelsel bewaken en beveiligen’ wordt aange-geven in welke gevallen er sprake is van een continue analyse en in welke gevallen van een incidentele analyse. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of de regering met deze leden van mening is dat het een verduidelijking zou beteken als de criteria voor dit onder-scheid ook in de toelichting van het voorliggende wetsvoorstel worden opgenomen?
 
Artikel II
Ten slotte vragen de leden van de ChristenUnie-fractie waarom de regering het noodzakelijk acht de voorgestelde regeling binnen vijf jaar te evalueren? Deze leden vragen dit omdat een evaluatiebepaling lang niet altijd in een wettekst wordt opgenomen.
 

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari