Bijdrage debat HSL-Zuid

donderdag 28 april 2005 17:33

De heer Slob (ChristenUnie): Voorzitter. Redenerend vanuit het principe ’’Al te goed is buurmans gek’’ heeft mijn fractie nadrukkelijk vragen gesteld over de juridische hardheid van de afspraken die met België zijn gemaakt. Ook heb ik gevraagd om inzage in het advies van de landsadvocaat. Uiteindelijk is mij dat toegezegd en inmiddels heb ik dat gelezen. Het stuk is vertrouwelijk, zoals anderen al hebben aangegeven. Daarom kan ik daarop nu niet ingaan. Wel zit ik nog steeds met het punt van de juridische hardheid en ik sluit mij daarom aan bij alle vragen die daarover door de andere woordvoerders zijn gesteld. Die onduidelijkheid is voor mij een reden geweest om uiteindelijk de motie-Dijksma mede te ondertekenen.
Naar mijn idee biedt die namelijk een goede mogelijkheid om verder te gaan op basis van harde afspraken die tussen de vervoerders moeten worden gemaakt. Ik heb ook de motie-Van Hijum over de dienstregeling 2007 en de angst voor mogelijke verdringingen mede-ondertekend. Naar mijn idee is de inhoud daarvan namelijk goed. Er blijft nog één motie over, namelijk die over de risicoreservering. Al een aantal jaren is dat een heikel onderwerp in deze Kamer. Ik dien die motie hierbij in.
 
 
Motie
 
 
De Kamer,
 
gehoord de beraadslaging, overwegende dat:
 
- het wenselijk is de risicoreservering voor de HSL-Zuid en de Betuweroute niet groter te laten zijn dan strikt noodzakelijk is;
- er nog 594 mln euro beschikbaar is voor de risicoreservering en het zeker lijkt dat met dat budget kan worden volstaan;
- de minister het verantwoord acht een verlaging van de risicoreservering te overwegen op basis van de 90%-waarde van het risicoprofiel (22026, nr. 221, antwoord 24);
 
verzoekt de regering, over te gaan tot verlaging van de risicoreservering en de daardoor vrijvallende middelen, 65 mln euro, te bestemmen voor de spoorsector;
 
verzoekt tevens, indexeringsbudgetten niet langer als risico te bestempelen,
 
en gaat over tot de orde van de dag.
 
De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Slob, Gerkens, Duyvendak, Dijksma en Hofstra. Zij krijgt nr. 229 (22026).
 
 

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari