Vragen over Rellen in Papoea

13-05-2005 17:35 13-05-2005 17:35

Vragen van de leden Haverkamp (CDA), Van der Staaij (SGP) en Huizinga-Heringa (ChristenUnie) aan de minister van Buitenlandse Zaken over rellen in Papoea.

Met antwoord.

Vragen van de leden Haverkamp (CDA), Van der Staaij (SGP) en Huizinga-Heringa (ChristenUnie) aan de minister van Buitenlandse Zaken over rellen in Papoea. (Ingezonden 13 mei 2005)
 1. Bent u bekend met het bericht over de rellen in Papoea naar aanleiding van de eis van vijf jaar gevangenisstraf tegen twee separatisten die de verboden onafhankelijkheidsvlag op het eiland hadden gehesen?1
 2. Kunt u bevestigen dat er inderdaad vijf jaar gevangenisstraf is geëist voor het hijsen van de vlag? Is inmiddels bekend wat de rechterlijke uitspraak is?
 3. Deelt u de mening dat deze rellen voortkomen uit een niet volledige implementatie van de Speciale Autonomiewet voor Papoea? Zo ja, waarom? Zo neen, waarom niet?
 4. Kunt u aangeven wat op dit moment de status is van de implementatie van de Speciale Autonomiewet voor Papoea? Ziet u mogelijkheden deze implementatie te bespoedigen?
 5. Kunt u aangeven op welke «autoriteiten en andere bronnen» uw uitspraak in uw brief van 21 april jl. aan de Kamer dat na de militaire operatie in het district Puncak Jaya, de meeste bewoners weer zouden zijn teruggekeerd doelt?2 Hoe verhoudt zich dit tot diverse berichten in de media dat de militaire operatie nog doorgaat en dat dorpen nog steeds verlaten zijn?3
 6. Kunt u aangeven wat de reactie was van de Indonesische regering toen u in gesprekken met uw Indonesische collega de situatie in Papoea, meer in het bijzonder in Puncak Jaya, hebt opgebracht? Bleek uit deze reactie dat de Nederlandse zorgen begrepen werden?
1 NOS-teletekst, 10 mei jl.
2 Aanhangsel-Handelingen nr. 1465, vergaderjaar 2004–2005.
3 Jakarta Post, 19 maart jl., «Army to station extra division in Papua» en WP News, 3 april jl., «Deserted Papuan homes reveal fate of villagers».
 
 
Antwoord
Antwoord van minister Bot (Buitenlandse Zaken). (Ontvangen 7 juni 2005)
 
 1. Ja.
 2. Inmiddels heeft de rechter straffen van respectievelijk vijftien en tien jaar wegens verraad tegen de staat uitgesproken tegen Philep Karma en Yusak Pakage. Daarbij mag Philep Karma niet meer als ambtenaar werken. Hiermee is de rechterlijke uitspraak zwaarder dan de vijf jaar die was geëist.
 3. In dit specifieke geval lijkt de directe aanleiding voor de rellen te zijn dat beide personen niet werd toegestaan met hun in groten getale opgekomen aanhangers te spreken, waar dit in eerdere situaties wel mogelijk was.
  In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat een effectieve implementatie van de Speciale Autonomiewet (SAL) een belangrijke voorwaarde is voor de ontwikkeling van Papoea. De Nederlandse regering heeft dit standpunt ook herhaaldelijk aan de Indonesische regering ken-baar gemaakt. Overigens is het zeker zo dat de SAL voor sommigen niet ver genoeg gaat en dat men volledige onafhankelijkheid wenst. Het hogergenoemde incident illustreert hoe ge-voelig de onderlinge verhoudingen in Papoea nog liggen en hoe gemakkelijk situaties kunnen uitmonden in lokaal geweld. Het voornemen van de Indonesische president Yudhoyono om de situatie in Papoea binnen enkele jaren te normaliseren, is dan ook geen eenvoudige opgave. Het feit dat direct strafmaatregelen genomen zijn tegen de politie-functionarissen die bij het incident betrokken waren, geeft in ieder geval aan dat ook aan overheidszijde verantwoorde-lijkheid genomen wordt.
 4. Zoals eerder aan de Kamer gemeld (in: Aanhangsel Handelingen nr. 534, vergaderjaar 2004–2005), is de instelling van een Papoea Volkscongres (MRP) van groot belang voor de effectieve implementatie van de SAL. In december 2004 heeft president Yudhoyono een presidentieel besluit uitgevaardigd inzake de instelling van de MRP. De daadwerkelijke installatie van de MRP stagneert nu echter op het provinciale niveau in Papoea zelf. Zo worden de tweehonderd Papoea-stammen het niet eens over wie de veertig plaatsen in de MRP mogen bezetten. Tegelijkertijd is er scepsis over het feit dat een niet gekozen orgaan als de MRP bijvoorbeeld een veto zou kunnen uitspreken over besluiten van het lokale parlement.
 5. en 6 De informatie over de situatie in Puncak Jaya is gebaseerd op contacten met de Indonesische autoriteiten, zoals het ministerie van Buitenlandse Zaken en het coördinerend ministerie voor Politieke, Juridische en Veiligheidszaken, non-gouvernmentele en religieuze organisaties, media en informatie van ambassades van andere landen. Het blijft echter verre van eenvoudig om een helder en betrouwbaar beeld van de situatie in Puncak Jaya te krijgen. Het gebied is afgelegen en moeilijk bereikbaar. Hierdoor is onafhankelijke verificatie van de berichten moeilijk. De situatie in Puncak Jaya is herhaalde malen onderwerp van gesprek geweest tussen de EU-ambassadeurs te Jakarta en heeft onder andere geleid tot een brief van de Britse ambassadeur aan het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken met verzoek tot nadere informatie. In het antwoord van Buitenlandse Zaken wordt de troika van EU-ambassadeurs uitgenodigd het gebied te bezoeken op een nader overeen te komen datum. Dit aanbod van Indonesische zijde is door de EU-ambassadeurs geaccepteerd. De Indonesische autoriteiten lijken hiermee de vragen en zorgen van de internationale gemeenschap serieus te nemen.

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari