Verslag Samenvoeging gemeenten Sassenheim, Voorhout en Warmond

dinsdag 17 mei 2005 07:39

Door: Arie Slob
           
De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennis genomen van het wetsvoorstel hetgeen voorziet in de gemeentelijke herindeling van de gemeente Sassenheim, Voorhout en Warmond. Deze leden constateren dat de herindeling met name is gebaseerd op de bestuurlijke problemen van de gemeente Warmond.
In het licht van de door de regering geformuleerde beoordelingscriteria in het beleidskader ‘gemeentelijke herindeling’, hebben de leden van de Christenunie-fractie een aantal vragen met betrekking tot onderhavig wetsvoorstel.
 
p.3. De regering stelt dat het niet mogelijk bleek een breder draagvlak tot stand te brengen. De uitkomsten van het referendum tonen inderdaad een klein draagvlak onder bevolking voor de fusie. Kan de regering aangeven wat de belangrijkste redenen zijn voor dit beperkte draagvlak onder de bevolking? Op welke wijze zijn deze redenen meegenomen in de beoordeling van het herindelingsvoorstel? Kan de regering nog eens expliciet toelichten waarom, ondanks het beperkte draagvlak, toch tot herindeling wordt overgegaan?
 
p.3. In het beleidskader wordt bij het criterium ‘duurzaamheid’ gesteld dat ‘voorkomen moet worden, dat de nieuwe gemeente binnen afzienbare termijn wederom bij een herindeling wordt betrokken, en aldus van de ene in de andere herindelingsdiscussie terecht komt.’ Mede in verband met het advies van de Raad van State, die stelt dat het nog onzeker is of de voor-gestelde begrenzing in stand zal kunnen blijven, vragen de leden van de ChristenUnie-fractie de regering in te gaan op het criterium van duurzaamheid in verhouding tot onderhavig wetsvoorstel?
In hoeverre is herindeling per 1-1-2006 dermate noodzakelijk, dat een integraal herindelingsvoorstel, welke de buitengrenzen met alle betrokken buurgemeenten afbakent, niet kan worden afgewacht?
 
p.3. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen verder waarom de provincie er uiteindelijk voor koos de bestaande buitengrenzen te handhaven? Heeft de regering op enigerlei wijze gestimuleerd dat het herindelingsadvies een integrale beoordeling van de buitengrenzen betrof, die als basis zou kunnen dienen van onderhavig wetsvoorstel?
 
p.3. De regering stelt dat als gevolg van de ontwikkeling van de VINEX-locatie in de gemeente Voorhout, Sassenheim en Voorhout dichter naar elkaar toe groeien. Dit zal, aldus de regering, de samenhang versterken. Hoe verhoudt zich dit tot de stelling van de gemeente Voorhout dat de te ontwikkelen VINEX-locatie juist verder van Sassenheim af ligt en het feit dat het gebied tussen Voorhout en Sassenheim beschermd veenweidegebied betreft, waar geen enkele vorm van bebouwing is toegestaan?
 
p.5. In tegenstelling tot het advies van de provinciale staten heeft de regering er wel voor gekozen een grenscorrectie voor te stellen met betrekking tot de Klinkenbergerplas. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen waarom op dit punt wel een voorstel door de regering is gedaan, en op de andere punten niet?
 
p.4/5. De gemeente Voorhout wijst in haar commentaar op een reservering van het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor de realisering van een NS station op de grens van Sassenheim en Warmond. Dit brengt extra woningbouw met zich mee. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of dit juist is en of de regering van mening is dat dit de oplossing zou kunnen zijn voor de problematiek van de gemeente Warmond.
 
 
 
 
 

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari