Algemeen Overleg Nieuwe legessystematiek IND

woensdag 30 maart 2005 08:50

Ook mevrouw Huizinga-Heringa (ChristenUnie) vindt dat de kosten voor de leges te hoog zijn. Het uitgangspunt is kostendekkendheid, maar er zijn – zoals de bewindsvrouw schrijft – directe en indirecte kosten toegerekend. Mevrouw Huizinga sluit zich aan bij de voorgaande sprekers die hierover vragen hebben gesteld.
 
In de brief van de minister staat dat er sprake is van een taakstelling. Mevrouw Huizinga vindt het logischer en eerlijker om een taakstelling op te lossen via efficiency. Voor kennismigranten is het wel gelukt om een procedure met minder kosten in het leven te roepen. Waarom is dit niet op andere gebieden van toepassing? Tijdens het overleg van 9 oktober 2004 bracht mevrouw Huizinga naar voren dat de hoogte van de verschuldigde bedragen voor een vreemdeling geen belemmering mag vormen om gebruik te maken van zijn recht op een verblijfsvergunning of gezinshereniging. Dit moet het uitgangspunt van de bewindsvrouw zijn, hetgeen wordt ondersteund door de recente uitspraak van de rechtbank van Den Haag. Mevrouw Huizinga sluit zich van harte aan bijde pleidooien om expliciet in deze regeling een hardheidsclausule of een regeling voor minvermogenden op te nemen. Zijvraagt aandacht voor asielzoekers die inmiddels een verblijfsvergunning hebben gekregen maar niet binnen drie maanden gezinshereniging hebben aangevraagd. Is voor deze mensen een ontheffings-regeling mogelijk?
 
 
 
 

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari