Bijdrage debat Veiligheidsregio’s

dinsdag 21 juni 2005 14:40

De heer Slob (ChristenUnie): Mijnheer de voorzitter. De heer Cornielje refereerde al aan het feit dat de minister werkt aan een wetsvoorstel. Het is van belang dat de Kamer duidelijk uitspreekt hoe zij over een aantal ook wat heikele kwesties, waarover zij de afgelopen periode heeft gesproken, denkt, zodat de minister dit kan meenemen bij het opstellen van het wetsvoorstel. Mijn fractie staat van harte achter de motie die zojuist is ingediend. Ik voeg er nog een motie aan toe.
 
 
Motie
 
De Kamer,
 
gehoord de beraadslaging,
 
overwegende dat de regering in het kader van de vorming van veiligheidsregio’s het voorne-men heeft lokaal brandweerpersoneel vanaf een nog nader te bepalen schaal/ functieniveau, ten minste leidinggevenden, in regionale dienst te nemen;
 
tevens overwegende dat de regering het voornemen heeft om brandweerpersoneel dat eerst verplicht in dienst van de regio komt en betrokken is bij gemeentelijke werkprocessen daarna weer te detacheren bij de gemeente;
 
spreekt uit dat een verplichte regionalisering van brandweerpersoneel de vaak sterke inbedding van brandweerpersoneel in de gemeentelijke organisatie niet mag doorbreken en dat er om die reden ruimte moet komen voor gemotiveerde afwijking van de regel dat een nog nader te bepalen deel van het lokale brandweerpersoneel in regionale dienst wordt genomen,
 
en gaat over tot de orde van de dag.
 
De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Slob, Van Heteren, Van Bochove, Van der Staaij, Cornielje en De Wit. Zij krijgt nr. 6 (29517).
 

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari