Algemeen Overleg Luchtkwaliteit

dinsdag 26 april 2005 23:44

De heer Slob (ChristenUnie) heeft de indruk dat de staatssecretaris met het dossier luchtkwaliteit, zeker na het harde rapport dat het RIVM gisteren uitbracht, als het ware met de rug tegen de muur staat: zijn luchtkwaliteitsplan is onvoldoende om de Europese normen voor fijn stof en stikstofdioxide te halen. De risico's van de luchtverontreiniging voor de volksgezondheid zullen slechts beperkt afnemen en de knelpunten voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen blijven vooralsnog bestaan.
 
Voor de fractie van de ChristenUnie gaat het dossier luchtkwaliteit niet alleen over een ecologisch probleem met ruimtelijke en economische gevolgen, maar ook over een sociaal probleem, namelijk de aantasting van de gezondheid van mensen. Dat betekent een grote verantwoordelijkheid voor het nemen van goede maatregelen, waartoe de heer Slob niet direct rekent het vragen om versoepeling van normen. Onder goede maatregelen verstaat hij zowel conventionele als onconventionele maatregelen. De fractie van de ChristenUnie heeft zich in de jaren negentig al nadrukkelijk uitgesproken voor het beprijzen van automobiliteit, een maatregel waar nu steeds meer draagvlak voor komt. Ook heeft de fractie aangedrongen op versterkte aandacht voor de binnenvaart en op meer investeren in openbaar vervoer in plaats van in asfalt. Voorts heeft zij zich uitgesproken voor het verlagen van maximumsnelheden, vooral in stedelijke gebieden. Voor zover deze en andere maatregelen nog niet zijn opgepakt, dient dit alsnog te gebeuren en waar er al wel aan zulke maatregelen wordt gewerkt, dient zo mogelijk het tempo te worden versneld.
 
In een vorig algemeen overleg heeft de ChristenUnie-fractie er al op aangedrongen roetfilters niet alleen via de BPM te stimuleren, maar ervoor te zorgen dat deze op korte termijn ook in bestaande vrachtwagens, bussen en bestelauto's geplaatst worden. Het aldus aanpakken van het bestaande wagenpark acht de fractie de meest effectieve maatregel. Zij is daarbij bereid te spreken over een accijnsverhoging voor diesel, mede met het oog op het verkrijgen van de voor deze aanpak benodigde financiële middelen. Tevens vraagt de heer Slob aandacht voor tien aanvullende maatregelen op het nationale luchtkwaliteitsplan die heden ontvangen werden van de provincie Zuid-Holland en waarvan de beprijzing van automobiliteit onderdeel uitmaakt.
 
Tot de onconventionele maatregelen rekent de heer Slob het autoluw maken van binnensteden. Sommige steden in Nederland zijn daar al mee bezig, maar dit kan gestimuleerd worden. Een onconventionele maatregel is voorts de autoloze zondag, maar daarvan zijn ook vormen denkbaar als het mogen rijden van auto's met even nummerborden op even dagen en van auto's met oneven nummerborden op oneven dagen. Zo kan op verschillende overheidsniveaus worden bezien of er goede maatregelen te nemen zijn die samen een bijdrage leveren aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in Nederland. Om resultaat te bereiken, is het is zaak er gezamenlijk de schouders onder te zetten en af te zien van het elkaar bestrijden. Daar hoort vervolgens ook geld bij en in dat opzicht is de heer Slob verheugd over wat mevrouw Spies van de CDA-fractie hierover heeft gezegd. Naar hem blijkt, is mevrouw Spies bereid om, mocht de staatssecretaris op het punt van de financiële middelen wat afstand houden, de Kamer daarover een uitspraak voor te leggen.

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari