Vragen over Crisissituatie Nederlandse visserij

vrijdag 08 juli 2005 23:39

Vragen van het lid Slob (ChristenUnie) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over een crisissituatie in de Nederlandse visserij vanwege de hoge gasolieprijzen. (Ingezonden 12 juli 2005)

Met antwoord.

Vragen van het lid Slob (ChristenUnie) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over een crisissituatie in de Nederlandse visserij vanwege de hoge gasolieprijzen. (Ingezonden 12 juli 2005)
 1. Bent u op de hoogte van het feit dat een deel van de Nederlandse vissers 2 juli jl. in Urk voor een crisisoverleg bij elkaar is geweest om te spreken over de gevolgen van de hoge oliegasprijzen?
 2. Is het waar dat een vertegenwoordiger van uw ministerie tijdens deze bijeenkomst heeft aangegeven dat er op korte termijn geen financiële (overgangs)regeling zal komen en dat alleen verder gesproken zal worden over een saneringsoperatie? Zo ja, wat is de reden voor dit standpunt?
 3. Deelt u de opvatting dat het nemen van tijdelijke overgangsmaatregelen dringend noodzakelijk is om dreigende faillissementen op korte termijn te voorkomen?
 4. Bent u op de hoogte van het feit dat in Frankrijk inmiddels een financiële overgangsmaatregel voor de vissers is getroffen en dat in Spanje, België en Engeland de overheid in overleg is met de vissers over een overgangsmaatregel? Zo ja, bent u bereid om in navolging van Frankrijk in Nederland zo spoedig mogelijk een gelijksoortige financiële overgangsmaatregel te treffen, om de hoge olieprijzen het hoofd te bieden totdat in het najaar verdere besluiten genomen zullen worden voor de lange termijn?
 5. Bent u direct of indirect betrokken bij de gesprekken die delegaties van vissersorganisaties uit negen Europese landen recent hebben gevoerd met het directoraat-generaal Visserij van de Europese Commissie? Zo ja, ziet u op basis van deze gesprekken ruimte voor het nemen van tijdelijke overgangsmaatregelen voor de Nederlandse visserij? Bent u in dat opzicht bereid bij de Europese Commissie aan te dringen op een (tijdelijke) verhoging van de minimis-steun?1
 6. Bent u op de hoogte van het feit dat tijdens de vergadering van 2 juli jl. in Urk door vissers is gedreigd met acties waaronder het blokkeren van de Nieuwe Waterweg vanaf 1 augustus a.s., als maatregelen op korte termijn uitblijven? Wat gaat u doen om deze acties te voorkomen?
1 Verordening (EG) nr. 1860/2004, artikel 3 (nu maximaal € 3000).
 
Antwoord
Antwoord van minister Veerman (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). (Ontvangen 17 augustus 2005)
 1. Ja.
 2. Ja, dat is waar. Zoals u in mijn brief van 22 juli jl. (Kamerstuk 29 675, nr. 12) aan uw Kamer heeft kunnen lezen, zet ik vooral in op maatregelen die zijn gericht op het versterken van de structuur van de visserijsector op middellange termijn, dat wil zeggen op het saneren van de overcapaciteit in de kottervloot en op het innoveren van bestaande vistechnieken. Al vanaf medio september kunnen vissers die in de problemen zijn gekomen, hun schip aanmelden voor de saneringsregeling.
 3. Ik deel deze opvatting niet. Tijdelijke overgangsmaatregelen kunnen alleen werken als er sprake is van een tijdelijke situatie met hoge olieprijzen. Er zijn veel aanwijzingen dat het huidige hoge prijsniveau niet van korte duur zal zijn, maar gedurende een langere periode kan voortduren. In een dergelijke situatie acht ik het zinvoller om te werken aan een versterking van de structuur van de sector op middellange termijn.
 4. Ik ben op de hoogte van de situatie in andere lidstaten. Zoals onder 3 al gezegd, acht ik tijdelijke maatregelen echter geen adequaat antwoord op een situatie die vermoedelijk langere tijd zal duren.
 5. Ik ben geheel op de hoogte van de inhoud van de discussie tussen visserijcommissaris Borg en de Europese vissersorganisaties naar aanleiding van de hoge olieprijzen. De ideeën die daar ter tafel zijn gekomen, te weten de verruiming van de gesubsidieerde stillegging van vaartuigen, het verhogen van de minimis-steun van € 3.000 per visser en het ontwikkelen van een communautair steunkader voor een brandstoffonds, zijn nog niet uitgewerkt in concrete beleidsvoorstellen aan de Visserijraad. Ik zie geen ruimte om op basis van deze ideeën overgangsmaatregelen te treffen.
 6. Ik ben op de hoogte van dit dreigement van groepen individuele vissers. Zoals ik al op 15 juli heb bekendgemaakt, stel ik een aanzienlijk bedrag (€ 38 mln.) beschikbaar om de vissers tegemoet te komen. Daarenboven span ik mij in om nog extra geld voor innovatie van vistechnieken beschikbaar te krijgen. Ik ben van mening dat de regering daarmee haar verantwoordelijkheid neemt en een belangrijke bijdrage levert aan het oplossen van de moeilijke situatie in de visserij.

Zie ook:

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari