Vragen over Vuurtoren bij Ouddorp

vrijdag 19 augustus 2005 10:20

Vragen van de leden Gerkens (SP) en Slob (ChristenUnie) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over de vuurtoren bij Ouddorp.

Met antwoord.

Vuurtoren OuddorpVragen van de leden Gerkens (SP) en Slob (ChristenUnie) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over de vuurtoren bij Ouddorp.
 1. Kunt u aangeven wat de redenen zijn om te overwegen de vuurtoren bij Ouddorp onbemand te maken?1
 2. Kunt u aangeven wat uw beleid is omtrent de bemensing van de vuurtorens in Nederland? Kunt u per vuurtoren aangeven hoe u de toekomst hiervan ziet?
 3. Wat is uw mening over de opvatting van de burgemeester van gemeente Goedereede dat de bemensing van de vuurtoren extra veiligheid geeft en dit verdwijnt indien de toren ontmenst wordt?
 4. Bent u er van op de hoogte dat de Brouwersdam een enorm surfgebied is en dat Goeree jaarlijks 2,5 miljoen toeristische overnachtingen heeft? Erkent u dat de vuurtoren naast voor de scheepvaart ook een belangrijke functie heeft voor deze recreanten en dat hun veiligheid mede gediend kan worden door visuele waarnemingen vanuit de vuurtoren? Zo neen, waarom niet?
 5. Wat is uw mening over het standpunt van de Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij dat aanvullende waarnemingen vanaf de vuurtoren heel belangrijk zijn om bij reddingsacties snel ter plaatse te kunnen zijn?
 6. Deelt u de mening dat indien de toren ontmenst wordt er minder veiligheid geboden kan worden? Zo ja, wat voor maatregelen gaat u nemen om deze veiligheid niet te verminderen? Zo neen, waarom niet?
 7. Bent u bereid te voorkomen dat de vuurtoren bij Ouddorp ontmenst wordt? Zo neen, waarom niet?
1 www.flakkeenieuws.nl
 
Antwoord
Antwoord van minister Peijs (Verkeer en Waterstaat). (Ontvangen 6 september 2005)
 1. Met enige regelmaat doe ik onderzoek naar de efficiëntie van objecten en naar de wijze waarop de taken worden uitgevoerd, mede gezien de technologische ontwikkelingen, zo ook van de verkeerspost Ouddorp. De conclusie dat dit leidt tot het onbemand raken van de verkeerspost is voorbarig.
 2. a) De oorsprong van de vuurtorens is al eeuwen gelegen in veiligheid op zee, waarbij de vuur-torenwachter het licht bewaakte. Op dit moment spelen vuurtorens nog maar een beperkte rol als baken voor de scheepvaart. Deze functie van de torens is al jaren geautomatiseerd. Voor deze functie is het dus niet noodzakelijk dat de vuurtorens bemenst zijn. Voor de veiligheid van de scheepvaart in de aanloopgebieden naar de verschillende havens wordt gebruik gemaakt van verkeersbegeleidende systemen, waarbij de scheepvaart wordt begeleid door hoog gekwalificeerde scheepvaartverkeersleiders, vanuit verkeerscentrale’s. Deze zijn/waren om historisch gegroeide redenen soms gehuisvest in vuurtorens, maar deze functie staat in principe los van het object vuurtoren.
  Door technologische ontwikkelingen heeft de veiligheid op zee enorme sprongen voorwaarts gemaakt. Met moderne beeldschermapparatuur en communicatiemiddelen hebben de verkeersleiders vanuit een verkeerscentrale overzicht over grote wateroppervlakten en beschikken ze over verschillende scheepvaart volgsystemen. De waarneming met moderne middelen is een grote verbetering voor de veiligheid. Direct zicht op de vaarweg is daarbij niet noodzakelijk. Bovendien is gebleken dat een moderne verkeerscentrale door haar omvang vrijwel niet op een vuurtoren is in te passen. Op dit moment vindt slechts nog in een enkel geval scheepvaartbegeleiding vanuit een vuurtoren plaats.
  Als de verkeersdienstapparatuur op een (groep) vuurtoren(s) aan vervanging toe is, dient zich de vraag aan of de scheepvaartbegeleiding nog vanuit een vuurtoren moet worden verricht, of dat dit ook kan vanuit een verkeerscentrale waarbij de vuurtoren wordt voorzien van waarne-mingsapparatuur waarvan het signaal direct wordt doorgeseind naar de nieuwe verkeerspost. Veiligheid is daarbij uiteraard het hoofdcriterium. Veiligheid op zee in de eerste plaats, maar daarnaast ook veiligheid en arbeidsomstandigheden voor de verkeersleiders zelf. Het blijkt dat verkeerscentrale’s die een groot gebied bestrijken op vuurtorens niet meer in te passen zijn.
  b) Waddengebied. Op dit moment zijn van alle vuurtorens op de eilanden in het Wadden-gebied alleen nog de vuurtorens op Terschelling en Schiermonnikoog bemenst. Het gebied rond het zeegat Terschelling-Vlieland is VTS-gebied1, het gebied bij Schiermonnikoog niet. Op Terschelling wordt een nieuwe verkeerscentrale gebouwd in de nabijheid van de vuurtoren. In 2004 bent u van mijn besluit op de hoogte gesteld en heb ik uw eerdere vragen daaromtrent beantwoord. De daadwerkelijke overgang vindt plaats als onafhankelijk is vastgesteld dat ook de visuele component van de verkeersbegeleiding goed vanuit de nieuwe centrale kan worden meegenomen. Overweging over bemensing van de vuurtoren op Schiermonnikoog is pas aan de orde als de nieuwe centrale op Terschelling in bedrijf is.
  In het VTS-gebied Den Helder vindt de verkeersbegeleiding plaats vanuit de verkeerspost Fort Harssens van de Koninklijke Marine. De vuurtoren Lange Jaap is onbemenst. De vuurtoren is wel voorzien van een radar, die rechtstreeks in verbinding staat met de verkeerscentrale Den Helder.
  Eems-Dollard gebied. In het VTS-gebied Eems-Eemsmonding wordt door Duitsland de scheepvaart-begeleiding vanuit de Verkehrszentrale Ems ( Knock) geregeld. De torens in het Duitse waddengebied zijn sinds 1972 onbemenst.
  Hollandse Noordzeekust Er zijn geen bemenste vuurtorens langs deze kust. De verkeersbegeleiding in de aanloopgebieden naar de havens vindt plaats vanuit de verkeerscentrale in IJmuiden en de verkeerscentrale in Hoek van Holland.
  Zeeuwse en Zuidhollandse Delta Alleen de toren bij Ouddorp is nog bemand voor de verkeersbegeleiding. De verkeersbegeleiding in het VTS-gebied zeegat Westerschelde vindt plaats vanuit het Schelde coördinatie centrum in Vlissingen.
  België De torens langs de Belgische kust zijn alle onbemenst. Er vindt verkeersbegeleiding plaats vanuit de radarcentrale te Zeebrugge.
 3. De Zeeverkeerspost Ouddorp is ingericht om de scheepvaart te begeleiden. Eventuele veranderingen in de bedrijfsvoering van de scheepvaartbegeleiding mogen niet leiden tot verminderde veiligheid van de (zee-)scheepvaart.
 4. De betekenis van de Brouwersdam en omgeving voor de waterrecreatie is mij bekend. Zeeverkeersposten vervullen echter geen functie in de bewaking van badgasten; dit hoort niet tot de taken van Rijkswaterstaat.
 5. Ik begrijp het standpunt van de KNRM, maar dat houdt niet automatisch in dat de vuurtoren door verkeersleiders van Rijkswaterstaat moet worden bemenst. Bij reddingsoperaties kan ook gebruik worden gemaakt van mensen van de KNRM zelf, die dan op de vuurtoren aanwezig zijn. Dit gebeurt al op het eiland Texel, waar een medewerker van de KNRM bij een reddingsoperatie op de vuurtoren aanwezig is.
 6. Die mening deel ik niet. Voor de begeleiding van de scheepvaart is het niet noodzakelijk dat direct zicht op het vaargebied aanwezig is. Voor grote delen van de Nederlandse kust, maar ook voor de kust van België en Duitsland geldt al dat de vuurtorens niet zijn bemenst. Daar wordt vanuit een verkeerscentrale de veiligheid en de vlotheid van het scheepvaartverkeer geregeld, waarbij gebruik wordt gemaakt van radarketens.
 7. Mijn wezenlijke randvoorwaarde is dat de veiligheid op zee en de daarbij behorende functionaliteit van de verkeerspost gewaarborgd blijft. Over het verband tussen een verkeerspost en een vuurtoren in het algemeen verwijs ik u naar mijn antwoord op vraag 2, voor het specifieke geval van de verkeerspost in de vuurtoren bij Ouddorp zie vraag 1.
1 Vessel Traffic Services gebied = aangewezen gebied voor verkeersbegeleiding.
 
 

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari