Vragen over Verkoop NOVIO aan HTM

woensdag 24 augustus 2005 17:40

Vragen van de leden Dijksma (PvdA), Hofstra (VVD), Mastwijk (CDA), Slob (ChristenUnie) en Hermans (LPF) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over verkoop van Novio aan HTM.

Met antwoord.

Vragen van de leden Dijksma (PvdA), Hofstra (VVD), Mastwijk (CDA), Slob (ChristenUnie) en Hermans (LPF) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over verkoop van Novio aan HTM. (Ingezonden 24 augustus 2005)
 1. Kent u het bericht «Busbedrijf Novio mogelijk kat in de zak voor HTM»?1
 2. Hoe beoordeelt u de stap van het Haagse gemeentelijk vervoersbedrijf HTM (HTM) die door aankoop van Novio alsnog een eerder door u onder dwang verkocht pakket aandelen in Stadsvervoer Nederland dat eerder onder uw dwang is verkocht, in handen krijgt?
 3. Gaat u de HTM wederom dwingen deze aandelen te verkopen? Zo neen, waarom niet?
 4. Hoe beoordeelt u de uitlatingen van de directeur van de HTM, die niet vreest voor uw ingrijpen omdat er geen aanbesteding op stapel staat die de HTM anders zou verliezen?
  Overweegt u om de eerder afgesproken vrijwaring van de HTM tot openbare aanbesteding (einddatum 2017) opnieuw ter discussie te stellen?
 5. Welke maatregelen neemt u om te voorkomen dat de HTM nog meer bedrijven zal opkopen terwijl de HTM zelf niet bereid is haar eigen markt voor concurrentie open te stellen?
 6. Kunt u een indicatie geven over de wijze waarop de financiering door de HTM van de overname van Novio heeft plaatsgevonden? Kunt u duidelijk maken dat er geen vervlechting heeft plaatsgevonden met de door het Rijk ter beschikking gestelde overheidsmiddelen zoals Randstadrail?
 7. Kunt u aangeven of de aan de HTM verleende vrijstelling van aanbesteding past in het onlangs door de Europese Commissie gepubliceerde voorstel voor de «Verordening van de Raad en het Europese parlement, betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg», gelet onder meer op de eigendomssituatie en de activiteiten die buiten het eigen grondgebied plaatsvinden?
 8. Bent u bereid deze vragen vóór dinsdag 30 augustus aanstaande, 12.00 uur te beantwoorden?
1 de Volkskrant, 17 augustus jl.
 
 
Antwoord
Antwoord van minister Peijs (Verkeer en Waterstaat). (Ontvangen 30 augustus 2005)
 1. Ja.
 2. De overwegingen die toen golden, gelden nog steeds. Ik vind dus nog steeds dat de HTM niet in de geest van de wet (artikel 109 Wp2000) handelt, al is naar de letter van de wet het niet verboden een ander bedrijf te kopen en daarmee SVN indirect weer onder de hoede te krijgen.
 3. Zie mijn antwoord op vraag 2. Wel heb ik een voorstel tot wetswijziging gemaakt waardoor het meedingen naar concessies door dochters van GVB’en wordt uitgesloten, indien die GVB’en zelf de markt nog niet hebben geopend. Deze wetswijziging komt spoedig voor behandeling naar uw Kamer.
 4. Ik zie geen reden om in te gaan op speculaties over mogelijke toekomstige aanbestedings-resultaten van de HTM. Met het kabinetsstandpunt over het aanbestedingenbeleid voor het stadsvervoer van 31 maart 2005, dat ik met u op 22 juni 2005 heb besproken, is er feitelijk geen sprake meer van specifieke vrijstelling voor de HTM, omdat de algemene lijn is dat de aanbestedingsplicht voor al het busvervoer van de GVB’en in 2009 en voor al het railvervoer van de GVB’en in 2017 ingaat. De algemene reciprociteitsregels zijn – zeker na de in vorig antwoord vermelde wetswijziging – in dit soort gevallen afdoende.
 5. Naast de genoemde wetswijziging onder vraag 3, zal ik, conform de motie Dijksma e.a. (kamerstukken II, vergaderjaar 2004–2005, 24 036, nr. 313), de vrijstelling van openbare aanbesteding voor drie jaar, die ik heb voorgesteld als een gemeente haar aandelen in een GVB vervreemdt, in de wet inperken, zodat deze niet geldt als dat GVB gekocht wordt door een ander GVB. Dat betekent dus dat de concessie van Novio per 1 januari 2007 dient te zijn aanbesteed. Conform mijn toezegging zal ik u in oktober 2005 berichten hoe ik precies uitvoering ga geven aan deze motie.
 6. Specifieke vragen over de financiering van de koop van Novio moet u richten tot de eigenaar, de gemeente Den Haag; daar heb ik geen inzage in. Wel kan ik u melden dat de gelden voor Randstadrail niet ter beschikking zijn gesteld aan de HTM, noch aan de gemeente. Deze gelden zijn, louter voor investeringen in deze lightrail-verbinding in Zuid-Holland, per beschikking verleend aan het stadsgewest Haaglanden, dat over de besteding per kwartaal rapporteert. Jaarlijks verantwoordt het stadsgewest de uitgaven; bij die verantwoording moet het stadsgewest een accountantsverklaring overleggen. Het aanleg- en onderhoudsbedrijf van de HTM heeft weliswaar de opdracht voor de aanleg gekregen, maar moet conform de Wp2000 een gescheiden boekhouding voeren tussen de exploitatie van het OV en de overige activiteiten. De Vervoerkamer van de NMa ziet hier op toe.
 7. Zie ten eerste mijn antwoord op vraag 4. Verder is het voorstel van de Europese Commissie grotendeels in lijn met het kabinetsstandpunt over de aanbestedingen. Voor zover nu zicht-baar, past de aanbestedingstermijn van 2017 voor rail redelijk binnen de voorziene termijnen. Overigens roept de concept-verordening een aantal vragen op (interpretatie, reikwijdte, definities) die ik in Europees verband tracht op te helderen.
 8. Ja.
 

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari