Vragen over Problemen rondom verificatie persoonsdocumenten

vrijdag 08 juli 2005 17:49

Vragen van de leden Huizinga-Heringa (ChristenUnie) en De Wit (SP) aan de ministers voor Vreemdelingenzaken en Integratie, van Buitenlandse Zaken en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over problemen rondom de verificatie van persoonsdocumenten.

Met antwoord.

Vragen van de leden Huizinga-Heringa (ChristenUnie) en De Wit (SP) aan de ministers voor Vreemdelingenzaken en Integratie, van Buitenlandse Zaken en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over problemen rondom de verificatie van persoonsdocumenten. (Ingezonden 8 juli 2005)
 1. Herinnert u zich de antwoorden op eerdere schriftelijke vragen over het afhandelen van MVV verzoeken?1
 2. Klopt het, dat ondanks het feit dat MVV verzoeken in behandeling zijn genomen, de verificatie van documenten niet plaatsvindt vanwege een conflict tussen de gemeenten en Buitenlandse Zaken over de bekostiging van de verificatie?
 3. Klopt het dat hierdoor de afhandeling van MVV verzoeken lange tijd op zich laat wachten?2
 4. Deelt u de mening dat partners van wie één afkomstig uit een probleemland, hierdoor gedupeerd worden?
 5. Bent u bereid om onverwijld een oplossing te zoeken voor deze impasse en de Kamer daarover te informeren? Zo neen, waarom niet?
1 Aanhangsel Handelingen, nr. 1299, vergaderjaar 2004–2005.
2 Informatie uit een opgestuurd dossier, gegevens bekend bij de vragenstellers.
 
Antwoord
Antwoord van minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie), mede namens de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties. (Ontvangen 25 augustus 2005)
 1. Ja.
 2. Indien er gerede aanwijzigen bestaan dat het gelegaliseerde document inhoudelijk onjuist is, kan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in een machtiging tot voorlopig verblijf procedure, aan de hand van de ter beschikking staande gegevens beslissen of het document doorgeleid wordt naar de Minister van Buitenlandse Zaken met het verzoek het document inhoudelijk te verifiëren. Hiervan is inmiddels door de IND een aantal keren gebruik gemaakt.
  Het ministerie van Buitenlandse zaken onderzoekt op verzoek van beoordelende instanties, i.c. de IND, de feiten vermeld in buitenlandse documenten. Voor dergelijke verificatie-onder-zoeken worden leges in rekening gebracht Verschillende gemeenten houden op dit moment echter de inschrijving van gelegaliseerde documenten uit de voormalige probleemlanden aan omdat zij twijfelen aan de inhoud van de overgelegde documenten.
  Binnenkort starten de vier grote gemeenten in overleg met Buitenlandse Zaken een proef om met voorrang documenten uit voormalig probleemlanden te laten verifiëren. Gedurende deze proef wordt met het verificatieonderzoek begonnen ook als daarvoor nog niet is betaald.
 3. Ja, in gevallen dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) besluit om een document te laten verifiëren kan de behandeltijd oplopen. Het aanhouden van de inschrijving van het huwelijk door de gemeente heeft in principe geen gevolgen voor de afhandeling van een machtiging tot voorlopig verblijf, wel voor de afgifte van de verblijfsvergunning.
 4. In het geval van verificatie zal men langere tijd op de afgifte van de mvv moeten wachten.
 5. De minister van Buitenlandse Zaken zal in overleg met de andere betrokken bewindspersonen en de Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken de Tweede Kamer zo spoedig mogelijk een beleidsnotitie doen toekomen over het legalisatieen verificatiebeleid van de beoordelende instanties alsmede de bijdrage die het ministerie van Buitenlandse Zaken daaraan kan leveren (brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer d.d. 24 september 2004, Kamerstuk 29 831 nr. 1).

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari