Algemeen Overleg Verpleeghuiszorg

donderdag 23 juni 2005 18:56

De heer Rouvoet (ChristenUnie) merkt op dat volgens het rapport van de heer Kennedie de hotelindustrie en de verpleeghuissector op veel punten van bedrijfsvoering ver-gelijkbaar zijn, maar niet wat betreft aspecten van medische en verpleegkundige zorg. Dat zijn echter de essentiële aspecten van de verpleeghuissector. Het is daarom nogal absurd dat in een onderzoek naar de mogelijkheden tot verbetering van de verpleeghuiszorg deze essentiële onderdelen buiten beschouwing worden gelaten. Hoe is het mogelijk dat er nu een rapport ligt dat op de belangrijkste vragen van de Kamer geen antwoord geeft? De staatssecretaris had daarmee toch geen genoegen moeten nemen? In haar brief van 30 maart 2005 schreef de staatssecretaris aan de Kamer dat zij opdracht had gegeven tot onderzoek naar de vraag waarom bestaande kwaliteitsnormen en richtlijnen soms wel, maar in vele gevallen niet goed worden nageleefd. Deze vraagstelling zou hebben moeten leiden tot een verklaring, op basis waarvan een remedie had kunnen worden vastgesteld. In zijn rapport schrijft de heer Kennedie echter dat de kernvraag was, na te gaan in hoeverre de ene instelling voor hetzelfde budget wel goede zorg kan bieden en de andere niet. Die vraagstelling leidt heeft geleid tot een beschrijvend rapport, dat geen verklaring geeft. Hoe luidde de precieze formulering van de opdracht aan de heer Kennedie?
 
Ook na het zoveelste rapport is het opnieuw niet mogelijk om op basis van feiten nieuw stappen te zetten op het gebied van de verbetering van de zorg, en dat is buitengewoon frustrerend. Invoering van een sterrensysteem is alleen zinvol als er sprake is van een reële keuzevrijheid. Voor veel mensen is er echter maar één verpleeghuis beschikbaar in de directe omgeving. Iemand uit Groningen, bijvoorbeeld, zal niet snel naar een verpleeghuis in Zeeland gaan, omdat dit meer sterren heeft. In dat licht bezien is het idee van een sterrensysteem wel creatief, maar het helpt het probleem niet uit de wereld.
 
De suggestie om voor de opleiding van verzorgenden en middenkader in de verpleeg-huissector een speciale studierichting binnen de ROC’s voor de horeca open te stellen is een miskenning van het feit dat het om een apart vak gaat. Beter is het, de bestaande opleidingen te verbeteren waar dat nodig is.
 
Het is een goede zaak dat er kwaliteitsnormen zijn vastgesteld waarmee kan worden bepaald of verpleeghuizen inderdaad goede zorg kunnen leveren en of zij daarvoor voldoende budget hebben. Deze normen moeten nu daadwerkelijk worden gehanteerd, maar dan wel in samenspraak met de sector.
 
In het kader van de Wet Bopz wordt ernaar gestreefd om het aantal vrijheidsbeper-kingen terug te dringen. Hoe kan hieraan uitvoering worden gegeven, als er niet meer perso-neel beschikbaar komt? Waarom waren er eind 2004 nog niet voor alle meerpersoonskamers concrete plannen ingediend? Weliswaar is een daartoe strekkende motie door de Kamer des-tijds verworpen, maar de heer Rouvoet benadrukt dat de werkers in de zorg zeer gediend zou-den zijn met een actie van het kabinet om het imago van het werken in de zorg te verbeteren.

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari