Verslag Wijziging belastingwetten 2006

13-10-2005 11:02 13-10-2005 11:02

Door: André Rouvoet
 
1. Algemeen
 
De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van het Belastingplan 2006. Deze leden delen de genoemde ambities van het kabinet: een evenwichtig inkomensbeeld, versterking van de economische infrastructuur en een verbetering van de milieubalans. Met betrekking tot de invulling van deze ambities wordt door de leden van de ChristenUnie-fractie op sommige punten anders gedacht dan door het kabinet, met name als het gaat om een evenwichtig inkomensbeeld. In dit kader volstaan deze leden met het verwijzen naar de tegenbegroting van de ChristenUnie “Groeien in vertrouwen; een christelijk-sociaal alternatief voor 2006”[1].
 
2. Arbeidsmarkt- en inkomensbeleid
 
Stroomlijning en verhoging kinderkortingen
De leden van de fractie van de ChristenUnie achten de stroomlijning en verhoging van de kinderkortingen een stap in de goede richting; de goede richting is volgens deze leden: in de richting van een kindgebonden budget, zoals bepleit in de tegenbegroting van de ChristenUnie[2].
 
3. Economische infrastructuur
 
Verhoging plafond giftenaftrek (Vpb)
De leden van de fractie van de ChristenUnie zijn ingenomen met de voorgestelde verhoging van 6 naar 10%. Zoals de staatssecretaris zich zal herinneren heeft het lid Rouvoet de motie spaargift bij de Algemene Financiële Beschouwingen ingediend en vervolgens aangehouden. De staatssecretaris typeerde deze motie als zeer sympathiek, maar voorzag problemen bij de uitvoering; met name de verhouding tussen de administratieve lasten en de verwachte op-brengst was voor hem een pijnpunt. De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben naar aanleiding hiervan enkele vragen: kan de staatssecretaris zijn bezwaren tegen de uitvoering van dit sympathieke idee nader onderbouwen? En hoe staat het kabinet tegenover alternatie-ven als de verruiming van het successierecht en het schenkingsrecht, of een verhoging van het plafond in de inkomstenbelasting? Ziet het kabinet nog andere alternatieven om de vrijge-vigheid te stimuleren?
 
Vermindering kapitalisatie-eis bij inbreng en verruiming vrijstelling bij bedrijfsoverdracht in familiesfeer
De leden van de fractie van de ChristenUnie zijn blij met de aangekondigde maatregelen als vervolg op de aangenomen motie Slob.
 
Filmstimulering
De leden van de fractie van de ChristenUnie zijn teleurgesteld over de voortzetting van het filmstimuleringsbeleid.
 
4. Milieu en mobiliteit
De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met instemming kennis genomen van de voorstellen ter verbetering van de luchtkwaliteit en de vermindering van de uitstoot van CO2 in het verkeer. Al pleiten deze leden wel, onder verwijzing naar de tegenbegroting[3], voor een verdere aanscherping van sommige aangekondigde maatregelen, zoals de BPM-differentatie naar CO2-uitstoot. Ook willen deze leden een reactie op de in de tegenbegroting voorgestelde overgangsregeling grijze kentekens.
 


[1] Kamerstuk 30 300 nr. 6.
[2] Idem.
[3] Idem.

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari