Vragen over Verplichting thuiszorgorganisaties regionale erkenning

woensdag 12 oktober 2005 11:10

Vragen van de leden Rouvoet (ChristenUnie), Van Miltenburg (VVD), Verbeet (PvdA), Vietsch (CDA), Kant (SP), Van der Vlies (SGP), Kraneveldt (LPF), Azough (GL) en Koser Kaya (D66) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de verplichting die zorgkantoren aan thuiszorgorganisaties opleggen om ook op regionaal niveau een erkenning aan te vragen en over problemen met interregionale budgetoverheveling. (Ingezonden 12 oktober 2005)
  1. Is het u bekend, dat sommige zorgkantoren, als gevolg van de invoering van de regiobudget-tering, zorgaanbieders die in nieuwe regio’s zorg willen gaan verlenen verplichten om nieuwe regionale toelatingen aan te vragen, terwijl deze zorgaanbieders al meer dan tien jaar over een door u afgegeven landelijke erkenning beschikken, waarmee men tot op heden zonder problemen in meerdere regio’s werkzaam kon zijn?
  2. Leidt de handelwijze van deze zorgkantoren niet tot een grote toename van de administratieve lastendruk en de bureaucratie, en derhalve tot ondoelmatige inzet van gemeenschapsgelden? Hoe verhoudt dit zich tot de regeringsdoelstelling om de administratieve lastendruk en de bureaucratie te verminderen?
  3. Hoe moet deze werkwijze van zorgkantoren worden beoordeeld in het licht van het streven van het kabinet om meer keuzevrijheid binnen het zorgaanbod tot stand te brengen, waarbij zorgaanbieders juist worden geprikkeld tot onderlinge concurrentie en verantwoorde en doelmatige inzet van gemeenschapsgelden?
  4. Deelt u de mening dat een zorgaanbieder die een landelijke erkenning heeft verkregen, per definitie ook regionaal als toegelaten instelling dient te worden aangemerkt? Bent u bereid de zorgkantoren hierop zo spoedig mogelijk aan te spreken?
  5. Is het u bekend, dat deze nieuwe regionale toelatingseisen samenhangen met het feit dat zorgkantoren, als gevolg van de ingevoerde regiobudgettering, weigeren om ten behoeve van zorgaanbieders die in nieuwe regio’s zorg willen gaan verlenen, tot budgetoverheveling van de ene naar de andere regio over te gaan?1, 2
  6. Bent u, mede omdat regionale budgetoverheveling op het macrozorgbudget geen invloed heeft, bereid de zorgkantoren duidelijk te maken dat budgetoverheveling hoe dan ook een mogelijkheid dient te blijven om aan reële wensen van zorgaanbieders tegemoet te kunnen komen?
  7. Is dit probleem op te lossen wanneer wordt bepaald dat het in geding zijnde bedrag in de navolgende jaren niet in mindering zal worden gebracht op het budget van het zorgkantoor van de regio waar de zorg wordt geleverd, en dat voorkomen wordt dat dit bedrag wordt toegevoegd aan het budget van de regio waar de aanvragende zorgaanbieder is gevestigd?
  8. Bent u bereid, ter voorkoming van mogelijke financiële problemen bij zorgaanbieders en met het oog op de termijnen van de productieafspraken voor het jaar 2006, deze vragen op zo kort mogelijke termijn te beantwoorden?
1 Zie brief van Beeuwkes Thuiszorg, 5 september jl. aan het College voor zorgverzekeringen (CVZ), kenmerk RB/MV/S05037, welke in afschrift ook aan u is toegestuurd.
2 Zie ook de constatering van mevrouw Vietsch tijdens het Algemeen Overleg, 29 juni jl., Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, Kamerstuk 26 631, nr. 144, blz. 4.

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari