Meldkamer moet integraal aangestuurd

vrijdag 02 december 2005 22:29

ChristenUnie voorstel over ambulancezorg wordt breed gesteund
De ChristenUnie heeft voorstellen gedaan om de plannen van het kabinet voor het ambulancevervoer ongedaan te maken. ChristenUnie Tweede Kamerlid Arie Slob laakt de voorstellen van het kabinet om meer marktwerking toe te laten in de ambulancezorg. Ook maakt hij zich bezorgd over de beoogde centralisatie van de ambulancezorg. Arie Slob: ‘Deze plannen hebben grote gevolgen voor de meldkamer. De ambulance wordt een vreemde eend in de bijt. Alle andere hulpverleningsdiensten worden wel eenduidig aangestuurd vanuit de regionale meldkamer maar de ambulancedienst dan niet. Je moet er niet aan denken welke gevolgen het kan hebben als er onvoldoende afstemming is’.

ChristenUnie voorstel over ambulancezorg wordt breed gesteund
 
De ChristenUnie heeft voorstellen gedaan om de plannen van het kabinet voor het ambulancevervoer ongedaan te maken. ChristenUnie Tweede Kamerlid Arie Slob laakt de voorstellen van het kabinet om meer marktwerking toe te laten in de ambulancezorg. Ook maakt hij zich bezorgd over de beoogde centralisatie van de ambulancezorg.  Arie Slob: ‘Deze plannen hebben grote gevolgen voor de meldkamer. De ambulance wordt een vreemde eend in de bijt. Alle andere hulpverleningsdiensten worden wel eenduidig aangestuurd vanuit de regionale meldkamer maar de ambulancedienst dan niet. Je moet er niet aan denken welke gevolgen het kan hebben als er onvoldoende afstemming is’.
 
De ChristenUnie heeft daarom bij de begroting Binnenlandse Zaken een voorstel gedaan om deze plannen te voorkomen. De ChristenUnie vindt dat de ambulancezorg een overheidsverantwoordelijkheid moet blijven. Het verlenen van acute zorg is niet gebaat bij meer marktwerking. Het is vooral belangrijk dat deze vorm van zorg continue beschikbaar is en dat er goed wordt afgestemd met andere hulpverleningsdiensten. Als de verantwoordelijkheid van de overheid onvoldoende gewaarborgd is, moeten er steeds afzonderlijke afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld aanrijtijden en de beschikbaarheid van ambulances bij crisissituaties. De ChristenUnie vindt dat ongewenst. De motie is inmiddels ondertekend door CDA, SGP, GroenLinks, SP en de LPF. PvdA en VVD twijfelen nog.
 
Tot de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken was er overigens geen overeenstemming over de plannen tussen de ministers Remkes en Hoogervorst en het veld. Het wetsvoorstel ambulancezorg, waarin de plannen van het kabinet zijn opgenomen, werd al een jaar geleden ingediend, maar is steeds nog niet behandeld. De betrokkenen konden tot deze week niet tot een vergelijk komen, wat een jaar lang tot onduidelijkheid leidde in het veld. Het plotselinge voorstel van de minister tijdens de begrotingsbehandeling, om de burgemeester het gezag over de regionale ambulancevoorziening te geven als dat naar zijn oordeel nodig is om redenen van openbare orde, is nog onvoldoende. Daarmee worden de voorgestelde centralisatie en de marktwerking immers niet ongedaan gemaakt.
 
Motie
 
De Kamer,
 
gehoord de beraadslaging,
 
constaterende, dat het kabinet voornemens is gereguleerde marktwerking te introduceren in de ambulancezorg;
 
voorts constaterende, dat het kabinet voornemens is het programma van eisen landelijk vast te stellen en de vergunningverlening aan ambulancediensten te centraliseren;
 
overwegende, dat gereguleerde marktwerking niet overeenkomt met het karakter van acute zorgverlening, hetgeen pleit voor een goede publieke borging in combinatie met een adequate planning;
 
overwegende, dat het op nationaal niveau opstellen van het programma van eisen en het verlenen van vergunningen niet overeenkomt met de lokale en regionale inbedding van het integrale veiligheidsbeleid;
 
voorts overwegende, dat hiermee een geïntegreerde en eenduidig aangestuurde meldkamer voor alle hulpverleningsdiensten – waarnaar in het kader van de veiligheidsregio’s wordt gestreefd – moeilijk te realiseren is;
 
spreekt uit, dat de publieke verantwoordelijkheid voor de geïntegreerde meldkamer conform de huidige verantwoordelijkheidsverdeling geborgd moet blijven;
 
spreekt tevens uit, dat het belang van continu beschikbare ambulancezorg en doelmatige samenwerking met de andere hulpdiensten publiek geborgd blijft op het niveau van de veiligheidsregio en de provincie,
 
en gaat over tot de orde van de dag,
 
 
Slob
Algra
Van der Staaij
Duyvendak
Irrgang
Eerdmans

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari