Vragen over jarenlang sturen van documenten van asielzoekers uit Congo

vrijdag 21 oktober 2005 11:03

Vragen van de leden Lambrechts (D66), Klaas de Vries (PvdA), De Wit (SP), Vos (GroenLinks), Van der Staaij (SGP), Huizinga-Heringa (ChristenUnie) en Nawijn (Groep Nawijn) aan de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie over het jarenlang sturen van documenten van asielzoekers uit Congo aan de Congolese ambassade.

Met antwoord.

Vragen van de leden Lambrechts (D66), Klaas de Vries (PvdA), De Wit (SP), Vos (GroenLinks), Van der Staaij (SGP), Huizinga-Heringa (ChristenUnie) en Nawijn (Groep Nawijn) aan de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie over het jarenlang sturen van documenten van asielzoekers uit Congo aan de Congolese ambassade. (Ingezonden 21 oktober 2005)

In antwoord op Uw brief van 21 oktober 2005 kenmerk 2050601890, deel ik u mee dat de vragen van de Lambrechts (D66), Klaas de Vries (PvdA), De Wit (SP), Vos (GroenLinks), Van der Staaij (SGP), Huizinga-Heringa (ChristenUnie) en Nawijn (Groep Nawijn) worden beantwoord zoals aangegeven in de bijlage bij deze brief.

  1. Hebt u kennisgenomen van de Tv-uitzending 1) waarin getoond en bevestigd werd dat Nederland jarenlang aan de Congolese ambassade documenten heeft verstrekt waaruit blijkt dat Congolese vreemdelingen hier asiel hebben aangevraagd?
  2. Bent u van mening dat de commissie-Havermans, die onderzoek doet naar de vraag of en hoe asielinformatie vanuit Nederland aan Congo wordt doorgegeven, de feiten uit deze netwerkuitzending deel moet laten uitmaken van het onderzoek?
  3. Gaat u de commissie-Havermans verzoeken de feiten uit deze Netwerkuitzending te onderzoeken? Zo neen, waarom niet?
  4. Bent u bereid deze vragen voor dinsdag 25 oktober te beantwoorden?

1) Netwerk, 18 oktober jl.

Antwoord van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie (27 oktober 2005):

  1. Ja.
  2. en 3: Ja. De in Netwerk op 18 oktober 2005 aan de orde gestelde zaken hebben betrekking op het verstrekken van gegevens aan de Congolese autoriteiten vóór 2002. Op grond van eerste voorlopige informatie van de IND kan niet worden uitgesloten dat zich in de uitvoeringspraktijk ook ná 2002 soortgelijke zaken hebben voorgedaan. Ik heb daarom de Commissie Feitenonderzoek Uitzettingen naar de Democratische Republiek Congo (de Commissie Havermans) verzocht ook de vragen die de uitzending van Netwerk van 18 oktober oproept inzake het ongeoorloofd verstrekken van gegevens aan de Congolese autoriteiten gedurende de periode 1999 tot heden, te betrekken bij haar onderzoek.
  1. Uw Kamer heeft de beantwoording zo spoedig mogelijk bereikt.

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari