Algemeen overleg invoering Lumpsum in primair onderwijs

18-01-2006 11:23 18-01-2006 11:23

De heer Slob (ChristenUnie) merkt op dat moet worden afgewacht of de uitkomsten van de bredeveldbenadering, waarvan zijn fractie met belangstelling kennis heeft genomen, bewaarheid worden. Los daarvan is het merkbaar dat deze uitkomsten ten opzichte van de vorige een verbetering laten zien, maar wordt hierdoor een zo compleet mogelijk beeld geschetst? De fractie van de ChristenUnie maakt zich er zorgen over dat het voor het overgrote deel van de scholen moeilijk lijkt om naast het correct vaststellen van de financiële gegevens ook de meerjarenbegroting op te stellen. Bij deze gelegenheid kan een eigen beleid worden gevoerd ter bevordering van de onderwijskwaliteit; de kern van deze lumpsumoperatie voor het primair onderwijs. Verwacht de minister dat op 1 augustus aanstaande de problemen met het opstellen van onder andere de meerjarenbegroting zijn opgelost? Problemen met het opstellen van de meerjarenbegroting hebben veel te maken met het functioneren van de administratiekantoren. Uit de brief van december 2005 van de minister maakt de heer Slob op dat zij positief staat tegenover de omslag die de administratiekantoren moeten maken, maar waar baseert zij dit optimisme op?

De gegevens uit het meetjaar blijken zeer betrouwbaar te zijn. Dit is zeer positief omdat dit een voorwaarde is voor een betrouwbare invoering. Uit de cijfers blijkt dat bij de gekozen bandbreedte het aantal besturen dat ook in het vierde jaar nog in positieve zin wordt gecorrigeerd aanzienlijk is. Dit hangt samen met het feit dat het percentage voor positieve correctie laag is gehouden. Dit kan goed worden verdedigd om zoveel mogelijk scholen te kunnen compenseren. Wat gebeurt er met deze besturen als de overgangsregeling afloopt? Hoe groot zijn de effecten per individueel schoolbestuur? Wordt de vangnetregeling in die gevallen geen structurele bijzondere bekostiging en in hoeverre betreft het eenpitters? De vangnetregeling is bestemd voor schoolbesturen die buiten hun schuld om met herverdeeleffecten worden geconfronteerd. Hoe groot is het aantal schoolbesturen dat door eigen schuld herverdeeleffecten ontmoeten? Bij de plenaire behandeling is een afspraak gemaakt over instelling van een commissie die zal adviseren over de toekenning van het bijzondere bekostigingsvangnet. Deze commissie moet ook de herverdeeleffecten beoordelen. Oordeelt deze commissie ook over het buitenschuldcriterium en is hier beroep tegen mogelijk?

De herverdeeleffecten van de lumpsum staan niet op zichzelf. Er is tevens sprake van cumulatie van een aantal regelingen. De Kamer wilde inzicht hebben in de effecten van deze cumulatie voor het onderwijsachterstandenbeleid en de gewichtenregeling. Kan de Kamer deze informatie ontvangen? Is het budget voor de vangnetregeling voldoende? In dit verband memoreert de heer Slob de opmerking van de minister dat geen enkele school als gevolg van de lumpsumregeling zal omvallen. De heer Slob is verheugd over het komende wetsvoorstel over de medezeggenschapsraden en over het uitstekende advies van de Onderwijsraad.
Hij is niet gerust over de signalen van de MR’s in relatie tot de lumpsum. De vele bezoeken hebben een positief effect op de MR’s die in beweging komen en hun kansen pakken, maar er is nog meer inspanning op dit terrein nodig. Hij is bezorgd over de wijze waarop het in- en externe toezicht binnen de scholen functioneert.

De fractie van de ChristenUnie deelt de opvatting van de minister dat het niet goed is om uitzonderingen te maken bij de invoering van de lumpsumregeling per 1 augustus 2006. De heer Slob meent dat alle tekorten die nu zijn gesignaleerd niet al te vrijblijvend worden aangepakt. Hij kiest voor deze formulering omdat hij weet dat er grenzen zijn aan wat mogelijk is. Wil de minister duidelijk maken hoe zij in het komende traject deze vrijblijvendheid op zo groot mogelijke afstand wil houden, zodat het mogelijk is dat alle scholen met de lumpsumregeling kunnen starten? De scholen die vanaf het begin keihard aan invoering gewerkt hebben worden hierdoor beloond en de scholen die laat zijn gestart, moeten hun achterstand inlopen en mogen niet beloond worden met nog een jaar uitstel.De heer Slob (ChristenUnie) zegt dat zijn fractie bereid is vanaf 1 augustus aanstaande met deze omvangrijke operatie te starten. Hij is blij met de toezegging van de minister dat zij op de door hem genoemde zorgpunten zo min mogelijk vrijblijvend manier actief zal zijn. Ook is hij blij met de vierde fase veldbenadering om de besturen die het aangaat zoveel mogelijk te begeleiden. Ook de continuering van de projectorganisatie geeft enige garantie. De heer Slob gaat ervan uit dat de projectorganisatie niet tot een minimum versmald wordt. Dit alles geeft het vertrouwen om nu hardop uit te spreken dat de minister van start kan gaan.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari