Bijdrage Arie Slob VAO afval en verpakkingen

woensdag 06 april 2011 15:00

De heer Slob (ChristenUnie): Voorzitter. Ik was zelf verhinderd bij dit algemeen overleg, maar ik ben voortreffelijk waargenomen door mijn collega Wiegman. Zij zal er ongetwijfeld hard voor geknokt hebben, maar zij heeft van de staatssecretaris de toezegging gekregen dat het rapport van CE Delft over drankkartons, dat al in maart klaar was, naar de Kamer wordt gestuurd. Ik heb het rapport nog niet gezien en graag zouden wij dat toch in onze richting gestuurd zien met de conclusies van de staatssecretaris erbij.

            De staatssecretaris is aan het werk met een beleidsbrief over afval. Dat juichen wij ook toe. Dat zou wel eens de "Atsma's Afvalagenda" kunnen worden, AAA en ook van hoge kwaliteit, hopen wij. Om die kwaliteit nog wat te bevorderen, heb ik twee moties voorbereid.

 

*M

 

De Kamer,

 

gehoord de beraadslaging,

 

constaterende dat de inzameling en recycling van plastic geleidelijk verbetert, maar dat er nog geen afname van het (kunststof) verpakkingsafval waar te nemen is;

 

overwegende dat de meeste milieuwinst wordt behaald door de totale hoeveelheid (kunststof) verpakkingen te beperken door producten slimmer te verpakken;

 

overwegende dat informatie over best practices de hoeveelheid (kunststof) verpakkingen kan helpen beperken;

 

verzoekt de regering, afspraken te maken met het bedrijfsleven om de hoeveelheid (kunststof) verpakkingen te beperken en een benchmark verpakkingen te ontwikkelen en de Kamer hierover te informeren in de aangekondigde beleidsbrief afval,

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door het lid Slob. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

            Zij krijgt nr. 75 (30872).

**

 

*M

 

De Kamer,

 

gehoord de beraadslaging,

 

overwegende dat voor het vaststellen van het hergebruikpercentage van verpakkingen zowel de voor hergebruik aangeboden hoeveelheid verpakkingen als de op de markt gebrachte hoeveelheid verpakkingen bepalend zijn en dat voor het trekken van beleidsconclusies uit het hergebruikpercentage deze cijfers betrouwbaar moeten zijn;

 

constaterende, dat de hoeveelheid kunststof verpakkingsafval in het huishoudelijk restafval blijkens sorteeranalyses groter is dan de totale gerapporteerde hoeveelheid kunststofverpakkingen die op de markt wordt gebracht voor huishoudens en bedrijven;

 

verzoekt de regering, de VROM-inspectie opdracht te geven onderzoek te doen naar de hoeveelheid op de markt gebrachte verpakkingen en de Kamer voor de behandeling van de aangekondigde beleidsbrief afval te informeren over de resultaten;

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door het lid Slob. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

            Zij krijgt nr. 76 (30872).

**

 

De heer Slob (ChristenUnie): De staatssecretaris kan gewoon doorgaan met zijn brief. Wij hopen dat hij deze voor de zomer naar de Kamer kan sturen. Ik ga er vanuit dat wij een en ander pas na de zomer in behandeling kunnen nemen. Hij heeft dan ruim de tijd om dit onderzoek met betrouwbare cijfers aan ons toe te sturen.

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari