Algemeen Overleg Kansspelen via internet

23-02-2006 14:03 23-02-2006 14:03

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met gemengde gevoelens kennisgenomen van het onderhavige wetsvoorstel.
 
Het wetsvoorstel geeft deze leden aanleiding tot een aantal kritische vragen en opmerkingen.
 
De meest belangrijke opmerking is uiteraard de voorvraag bij dit wetsvoorstel. De doelstellingen van het kansspelbeleid (tegengaan van verslaving, bescherming consument, tegengaan van illegaliteit en criminaliteit) worden door deze leden tot op zekere hoogte onderschreven – al zou men wat deze leden betreft wel veel verder kunnen gaan met het tegengaan van deze vorm van windhandel (om de woorden van de minister van justitie te citeren). De vraag is echter of het toestaan van kansspelen op internet bijdraagt aan die doelstelling.
 
Naar het deze leden voorkomt, kan het effect van het voorliggende voorstel uitsluitend gelegen zijn in het mogelijk wegtrekken van spelers op de illegale markt naar de legale markt. Maar de illegale markt als zodanig blijft bestaan. Het toezicht daarop en de handhavingsinspanningen zullen niet of nauwelijks verschillen met een situatie waarin kansspelen op internet überhaupt niet zouden zijn toegestaan. De leden van de fractie van de ChristenUnie zijn daarom van mening dat de afweging of het doorgang vinden van het voorliggende wetsvoorstel gemeten naar de doelstellingen van het kansspelbeleid een goed voornemen zou zijn, afgewogen zou moeten worden met een situatie waarin kansspelen op internet niet zouden zijn toegestaan. Zij vragen de minister die nadere afweging nog eens expliciet te maken.
 
Een vraag die hiermee nauw verband houdt is of het in principe niet toestaan van kansspelen op internet niet beter, gemakkelijker te handhaven is dan het onder voorwaarden wel toestaan van kansspelen op internet. En dat laatste hangt dan weer nauw samen met de vraag of het Europeesrechtelijk bezien houdbaar is het aantal aanbieders van kansspelen op internet aan beperkingen te binden zoals in het wetsvoorstel te voorzien.
 
Zij vragen ook, hoe de omstandigheid dat het toestaan van kansspelen op internet hoe dan ook een uitbreiding van het bestaande reguliere kansspelaanbod betekent, zich verhoudt met de Europese regels die stellen dat nationaal kansspelbeleid restrictief mag zijn, dus met uitsluiting van niet vergunninghoudende bedrijven, mits het beleid er dan ook werkelijk op gericht zal zijn de deelname aan kansspelen te verminderen. Het voorliggende wetsvoorstel betekent echter een uitbreiding; geen vermindering van deelname.
Zij uiten deze zorg eens te meer, omdat ook voor het overige, ondanks de aanscherping die zich de laatste jaren heeft voltrokken, naar hun oordeel het Nederlandse kansspelbeleid op zijn minst vatbaar is voor kritiek op de omstandigheid of het beleid nu restrictief zou zijn of – in feite – promotioneel. De enorme omvang van reclamegelden en reclame-uitingen, en het vooralsnog magere effect van bijvoorbeeld gedragscodes, ondergraven de claim dat het beleid wel degelijk restrictief zou zijn.
 
De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen ook aandacht voor Amerikaans onderzoek, dat in tegenstelling tot het door Motivaction verrichte onderzoek tot de conclusie komt dat de meerderheid van internetgokkers wel degelijk problemen heeft met verslaving.1 Wellicht niet doordat men vasthangt aan één bepaald spelletje, maar wel doordat men met regelmaat via het internet aan kansspelen doet, nu eens dit en nu eens dat. Is er wel sprake van een gedegen risico-analyse van de kans op verslaving?
 
Een belangrijke voorwaarde zal hoe dan ook moeten zijn dat je weet, wie er online speelt. Daartoe is een aantal maatregelen genomen, zoals off-line registratie met overlegging van IDbewijs. De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen hoe hiermee kan worden voorkomen dat anderen gebruik maken van het vervolgens overlegde paswoord en de inlognaam. Is het mogelijk dat een en dezelfde persoon zich zelfs meermalen registreert, zodat hij een reeks van inloggegevens vervolgens kan verhandelen? In hoeverre kan er vervolgens toezicht op zijn dat minderjarigen op deze wijze alsnog deelnemen aan spelen op internet die eigenlijk aan 18-plussers zijn voorbehouden? Zij constateren met enige zorg, dat in de MvT zelfs met zoveel woorden wordt aangegeven dat de gestelde leeftijdsgrens niet sluitend is.
 
Oudere spelers bepalen zelf een speellimiet. Voor 23-minners wordt deze in de vergunning vastgelegd. De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen of deze beperking houdbaar is gelet op het algemene beginsel van het niet toelaatbaar zijn van leeftijdsdiscriminatie. Het is immers niet op voorhand aantoonbaar dat risicoverslaving bij jeugdigen groter is dan bij ouderen.
 
Zij vragen of de talrijke beperkende voorzieningen ten aanzien van speel en verlieslimieten en dergelijke, uitvoerbaar zijn op het moment dat er grote aantallen spelers actief zijn. Kan verzekerd worden dat in dat geval alsnog tijdig waarschuwingen en dergelijke uitgaan en dat blokkaders op gepaste momenten zullen werken?
 
De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen of de handhaving van de vergunningvoorwaarden, waaronder de leeftijdsvaststelling en de identificatie, uiteindelijk bij de vergunninghouder primair blijft liggen, ook al wordt de identificatie aan derden uitbesteed. Zou het overigens geen aanbeveling verdienen die identificatie exclusief bij één der vestigingen van Holland Casino, de beoogde vergunninghouder, te doen laten plaatsvinden? Een en ander mede om de persoonsgegevens optimaal te beschermen.
 
De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen om een nadere onderbouwing van de stelling dat in feite de toerekening van de handhavingskosten aan de vergunninghouders, niet of nauwelijks mogelijk is. Indien dit via de vergunningsleges al niet mogelijk zou zijn, verdient het dan geen aanbeveling een heffingssysteem in te stellen die aan de spelers kan worden doorberekend? Het is nu mogelijk dat invoering van dit voorstel uiteindelijk alleen maar kosten voor de staat met zich brengt. De mogelijke opbrengst zou immers heel wel ten koste kunnen gaan van de deelname aan andere legale kansspelen zoals Holland Casino zelf, waar de staat al in de opbrengst deelt. Graag hebben deze leden daarom meer inzicht in de daadwerkelijke omvang van de handhavingskosten.
 
De leden van de fractie van de ChristenUnie stellen vast dat het wetsvoorstel de bevoegdheid vershaft aan de minister om een groot aantal voorschriften aan het spelen via internet te verbinden. Deze zijn veel uitgebreider en explicieter dan elders in de wet op de kansspelen. Zij vragen daarom of het voorliggende wetsvoorstel er aanleiding toe zou moeten vormen om ook bij andere kansspelen zoals prijsvragen en promotionele kansspelen, de uitdrukkelijke bevoegdheid en opdracht aan de minister te verschaffen om daaraan voorschriften te verbinden. Zij stellen vast dat in relatie tot bijvoorbeeld tv-spelletjes daartoe bepaald aanleiding lijkt te zijn.

Door: André Rouvoet


1 Disordered Gambling Among University-Based Medical and Dental Patients: A Focus on Internet Gambling (Onderzoek onder 389 gokkers door psychologen Dr. George T. Ladd en Dr. Nancy M. Petry, Universiteit van Connecticut Gezondheidscentrum  (20 april 2001), VS)

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari