Bijdragen Esmé Wiegman VAO Verzamel algemeen overleg energie.

woensdag 29 juni 2011 16:05

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik dien de volgende moties in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het budget van de stimuleringsregeling duurzame warmte niet is vrijgegeven in 2011;

overwegende dat de markt voor zonneboilers, warmtepompen en HRe-ketels financiële schade ondervindt, omdat de honderden aanvragen bij Agentschap NL voor de regeling duurzame warmte niet worden toegezegd en daardoor investeringen achterwege blijven;

van mening dat langer uitstel van het vrijgeven van het budget en daarmee stilstand in de markt schadelijk is voor bedrijven en werkgelegenheid en voor het ontwikkelen van duurzame energietechnieken;

verzoekt de regering, oplossingen aan te dragen voor de problemen in de markt voor zonneboilers, warmtepompen en HRe-ketels en binnen twee weken duidelijkheid te geven aan de sector,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Van Veldhoven. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 99 (29023).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat noch elektriciteitsproducenten, noch buitenlandse afnemers bijdragen aan de kosten van de omvangrijke verzwaringen van de Nederlandse netten die noodzakelijk zijn voor het transporteren van de geproduceerde elektriciteit;

constaterende dat daardoor de kostenbesparingen ten gevolge van locatievoordelen in Nederland toevloeien aan elektriciteitsproducenten en buitenlandse afnemers, terwijl Nederlandse afnemers de netinvesteringen moeten bekostigen, hetgeen een ongewenste lastenverzwaring tot gevolg heeft;

constaterende dat artikel 7 van bijlage A van de TarievenCode bepaalt dat aangeslotenen met een gewenste aansluitcapaciteit van meer dan 10 MVA worden aangesloten op "het dichtstbijzijnde punt in het net van de netbeheerder waar voldoende capaciteit beschikbaar is";

verzoekt de regering, de netbeheerders te verplichten onverwijld over te gaan tot toepassing van artikel 7 van bijlage A van de TarievenCode,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 100 (29023).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland netto-exporteur wordt van elektriciteit, maar dat buitenlandse afnemers niet bijdragen aan de kosten van netverzwaringen;

constaterende dat het wettelijke Landelijk Uniform Producententarief (LUP) op 0% staat en dat Nederlandse burgers en bedrijven daardoor grotendeels de kosten van netverzwaring en -uitbreiding betalen;

overwegende dat het kabinet in het Energierapport 2011 aankondigt op korte termijn de mogelijkheden te verkennen om een evenredige toerekening van de kosten van infrastructuur tussen afnemers en producenten in te voeren;

verzoekt de regering, de effecten te onderzoeken van de verhoging van het LUP op de elektriciteitsprijs, investeringsprikkels, verduurzaming van de energieproductie en decentrale energieopwekking,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 101 (29023).

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari