Bijdrage Esmé Wiegman VAO Kernenergie.

woensdag 01 juni 2011 13:13

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Voorzitter. Terwijl in allerlei ons omringende landen besloten wordt kerncentrales te sluiten en niet meer tot de bouw van nieuwe centrales over te gaan, staat in het regeerakkoord dat in Nederland de bouw van een of meer nieuwe kerncentrales mogelijk is. Dit is bedoeld ten behoeve van CO2-reductie en minder afhankelijkheid van andere landen. Het is echter de vraag of kernenergie ons minder afhankelijk maakt. Voor winning van uranium en voor de verwerking van kernafval hebben wij andere landen namelijk hard nodig.

Dat brengt mij op de vraag of nieuwe kerncentrales nodig zijn voor onze energievoorziening. Wij moeten ons serieus afvragen of wij een veiligheidsprobleem over ons willen afroepen, niet om onze energievoorziening op orde te houden -- daar moet je simpelweg iets voor over hebben -- maar om een paar euro te verdienen aan het exporteren van stroom en het creëren van enkele tientallen arbeidsplaatsen. Meer zullen het er namelijk niet zijn.

We moeten het perspectief verleggen naar de energievoorziening.

Op basis van TenneT-scenario's concludeert de ChristenUnie dat nieuw vermogen aan kernenergie niet nodig is. Het dient slechts de export. Los van principiële stellingnames vraag ik om meer aandacht voor deze zuivere, eendimensionale economische kwestie. Daartoe dien ik de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het groeiende tekort aan fossiele brandstoffen en uranium, alsmede klimaatverandering ons noopt tot energiebesparing en een zo snel mogelijke omschakeling richting 100% duurzame energie;

overwegende dat kernenergie vaak wordt geduid als een transitietechnologie die nodig is in de transitie naar 100% duurzame energie;

verzoekt de regering, om een onafhankelijk kennisinstituut de effecten van een tweede kerncentrale in Nederland op de transitie naar 100% duurzame elektriciteit te laten onderzoeken,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink, Samsom en Van Tongeren. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 13 (32645).

Mevrouw Verburg (CDA):

Kent mevrouw Wiegman het artikel dat in Elsevier is verschenen en waarin Tim van der Hagen roept dat er voldoende uranium is?

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Ik geloof ook niet zozeer dat ik die vraag heb opgeroepen in dit korte debat. Ik ken de verschillende opinies over de hoeveelheid uranium. Maar de vraag die ik heb opgeroepen is of we afhankelijk willen zijn van andere landen voor onze energievoorziening. Die discussie speelt vaak in relatie tot kolen en olie. Die afhankelijkheidsrelatie geldt ook ten aanzien van de winning van uranium.

Mevrouw Verburg (CDA):

Ik denk dat het goed is dat mevrouw Wiegman dit artikel eens leest. Het betreft immers een van haar overwegingen in haar motie. Als het mevrouw Wiegman echt gaat om het niet-afhankelijk worden van het buitenland en andersom, voorspel ik een donkere en koude toekomst voor Nederland met heel weinig energie.

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Vanwege die laatste conclusie heb ik zo'n behoefte aan onafhankelijk onderzoek. Ik verwacht eigenlijk dat het CDA dan ook niet anders kan dan deze motie te steunen, om een bepaald gelijk bevestigd of juist ontkracht te zien.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Klopt het dat het grootste gedeelte van het Nederlandse uranium uit Kazachstan komt? En dat daar een dictator zit, die wel degelijk onder de invloed van Poetin opereert? Klopt het ook dat het International Energy Agency heeft voorspeld dat er bij het huidige percentage uranium in de winning nog voor ongeveer 40 jaar uranium is?

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Ook deze gegevens klinken mij bekend in de oren. Maar goed, ik kan op dit moment niet anders dan melden dat ik het artikel ken waarin Tim van der Hagen wordt geciteerd. Ik lees wekelijks de Elsevier, dus: ja, ook ik ken de gegevens die vandaag naar voren worden gebracht. Daarom lijkt mij de zojuist ingediende motie van grote waarde. Ik vraag de regering om eens heel goed te bekijken hoe het precies zit en om onafhankelijk onderzoek te doen, zeker gezien het feit dat de regering beweert dat de keuze voor kerncentrales wordt gemaakt om niet meer zo afhankelijk te hoeven zijn.

Mijn tweede motie is bedoeld om te leren van de discussies over de herkomst van kolen die verbrand worden in onze kolencentrales. Het is goed om direct vergelijkbare eisen te stellen ten aanzien van de herkomst van uranium. Ik weet niet hoever het CDA inmiddels is met de voorbereiding van een wetsvoorstel waarmee Nederlandse stroomproducten worden verplicht om de herkomst van hun steenkool te publiceren, maar de herkomst van uranium zou daarin moeten worden meegenomen.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het delven van uranium met risico's omgeven is, bijvoorbeeld voor mensenrechten, arbeidsrechten en milieu;

overwegende dat in Afrika voorbeelden zijn van radioactieve stoffen in het drinkwater en het voedsel als gevolg van het delven van uranium;

overwegende dat er niet altijd controle is op de impact van straling op burgers en werknemers;

verzoekt de regering, een rapportage-eis over de herkomst van uranium in de randvoorwaarden bij een nieuwe kerncentrale op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink, Samsom en Van Tongeren. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 14 (32645).

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Tot slot nog één opmerking en nog één motie. Ik roep de regering op om het niet te doen. Bouw geen nieuwe kerncentrales zolang er geen duurzame en betrouwbare oplossingen zijn gevonden voor de veiligheid en het afval. Doe als Duitsland, doe als Zwitserland, en daarom mijn laatste motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet voornemens is, een vergunning af te geven voor een tweede kerncentrale;

overwegende dat andere landen, zoals Duitsland en Zwitserland, juist gaan stoppen met het opwekken van kernenergie, onder meer vanwege de risico's van een kerncentrale in dichtbevolkt gebied;

verzoekt de regering, af te zien van een vergunning voor een nieuwe kerncentrale in Borssele, vanwege het ontbreken van een duurzame oplossing voor de problemen van veiligheid en afval,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink, Samsom en Van Tongeren. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 15 (32645).

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari