Bijdrage Esmé Wiegman VAO AWBZ/PGB.

donderdag 30 juni 2011 14:23

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik dien de volgende moties in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat extramurale begeleiding welke nu nog onderdeel uitmaakt van de AWBZ zal worden onderbracht onder de werking van de Wmo;

overwegende dat bepaalde vormen van specialistische zorg niet geschikt zijn om onder te brengen onder de Wmo, omdat gemeenten niet de kennis en capaciteit hebben om deze zorg te organiseren;

is van mening dat verschraling van zorg voorkomen dient te worden;

verzoekt de regering, specialistische extramurale begeleiding niet over te hevelen naar de Wmo en daarom in ieder geval een uitzondering te maken voor de volgende groepen:

- specialistische begeleiding in de zintuiglijke gehandicaptenzorg,

- kinderdagcentra: kinderen met ernstige meervoudige beperkingen of een verstandelijk handicap met gedragsproblematiek,

- cliënten die nu nog aanspraak maken op kortdurend verblijf,

- chronische psychiatrische patiënten, te classificeren via DSM IV en

- palliatief terminale zorg,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Van der Staaij. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 77 (25657).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de huidige financiering van de langdurige zorg steeds meer onder druk komt te staan en het de vraag is of ouderenzorg in de toekomst nog binnen de AWBZ betaalbaar blijft;

constaterende dat met zorgsparen voor ouderenzorg (AWBZ) mensen voor hun toekomstige zorgkosten hun eigen vermogen opbouwen, waarmee het een middel is om ouderenzorg ook in de toekomst mede betaalbaar te houden;

overwegende dat er momenteel te weinig bekend is over de haalbaarheid van het invoeren van zorgsparen voor ouderenzorg;

overwegende dat ouderenzorg hoog op de agenda van de huidige regering staat;

van mening dat de regering ook een taak heeft om na te denken over de houdbaarheid van ouderenzorg in de toekomst;

van mening dat de rekening van de vergrijzing niet op het bordje van gehandicapten mag komen, die levenslang en levensbreed zorg nodig hebben;

verzoekt de regering, onderzoek te verrichten naar verschillende scenario's voor het invoeren van zorgsparen waarin haalbaarheid en planning worden meegenomen en de Kamer hierover voor het einde van dit jaar te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Dijkstra. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 78 (25657).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering bij haar aantreden aangaf flink in de kwaliteit van zorg, met name die van ouderen, te investeren;

constaterende dat in het regeer- en gedoogakkoord een hoofdstuk ouderenzorg is opgenomen;

overwegende dat de beleidswijzigingen voor het pgb, waar onder meer de toegang tot het pgb per 1 januari 2012 wordt beperkt tot enkel cliënten met een verblijfsindicatie, veel onrust heeft veroorzaakt bij gehandicapten die gebruikmaken van een pgb;

van mening dat een interdepartementale visie op gehandicaptenzorg noodzakelijk is, zodat gehandicapten uit hun onzekerheid worden geholpen en inzicht krijgen welke maatregelen door dit kabinet nog meer worden voorbereid;

verzoekt de regering, voor de behandeling van de begroting van 2012 te komen met een interdepartementale visie gehandicaptenzorg,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 79 (25657).

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari