Bijdrage Cynthia Ortega VAO Integratiebeleid.

donderdag 30 juni 2011 00:00

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik heb twee moties.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet voornemens is vroegtijdig een einde te maken aan medefinanciering van het programma voor risicojongeren van Antilliaanse afkomst;

constaterende dat in de beleidsbrieven 2009 van het ministerie VROM/ WWI aan de Tweede Kamer, de samenwerking tussen Rijk en gemeenten is beschreven en waarin tevens is opgenomen dat het Rijk van 2010 tot en met 2013 financiering beschikbaar stelt voor het Antillianenprogramma en dat daarna de rijksbijdrage aan de gemeentelijke aanpak van 2014 tot en met 2017 zal worden afgebouwd;

constaterende dat de gemeenten al met hun samenwerkingspartners afspraken hebben gemaakt tot en met 2013;

van mening dat het risico groot is dat de investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan, verloren gaan;

tevens van mening dat regulier beleid en de reguliere instellingen tot op heden nog niet voldoende in staat blijken te zijn om deze doelgroep te bereiken en de problemen adequaat aan te pakken;

verzoekt de regering, zo spoedig mogelijk in overleg te treden met de 22 Antillianengemeenten om te bezien op welke manier de rijksbijdrage en het Antillianenprogramma tot en met 2013 kan worden gecontinueerd, te komen tot een voor alle partijen deugdelijke afronding hiervan en tevens de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Ortega-Martijn en Schouw. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 46 (31268).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet voornemens is de Wet overleg minderhedenbeleid (Wom) in te trekken;

van mening dat ook in de nieuwe integratievisie de waarborging van de antennefunctie, de kwaliteitsfunctie, de functie van verbreding van het maatschappelijk draagvlak en de kanalisering te bevorderen, zoals neergelegd in de Wom, nodig blijven;

overwegende dat de Wom nooit is geëvalueerd zodat niet duidelijk is wat de toegevoegde waarde is van de inzet op deze functies;

verzoek de regering, de Wom alsnog te evalueren op de vier functies en de resultaten in te zetten om tot alternatieve modellen te komen voor overleg tussen het Rijk en de samenleving op het gebied van integratie en burgerschap en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Ortega-Martijn. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 47 (31268).

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari