Inbreng Cynthia Ortega-Martijn inzake modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden.

woensdag 28 september 2011 00:00

Inbreng van ChristenUnie Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn inzake modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden.

Onderwerp:    Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden

Kamerstuk:    32 855

Datum:             28 september 2011

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennisgenomen van het wetsvoorstel tot Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden. Deze leden vinden het goed om de verlofregelingen en arbeidstijden te flexibiliseren, zodat ouders en verzorgers hun werk en zorgtaken beter kunnen combineren. Genoemde leden onderschrijven dan ook de doelstelling van de regering met dit voorstel, maar willen wel de onderstaande vragen voorleggen.

Algemeen

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering welke effecten door de voorgestelde wijzigingen worden verwacht op het beroep van de WAA. Hoe vaak verwacht de regering dat werknemers specifiek gebruik gaan maken van de mogelijkheid om bij onvoorziene omstandigheden altijd eerder een verzoek in te kunnen dienen, zo vragen deze leden. Ook willen deze leden weten wat de verwachting in aantallen is ten aanzien van het beroep op het ouderschapsverlof.

Welke mogelijkheden heeft een werknemer om bezwaar te maken als de werkgever een verzoek tot verlof weigert, zo vragen de genoemde leden. Hoe gaat daarnaast worden gecontroleerd of het zorgverlof door de werknemer daadwerkelijk wordt opgenomen voor iemand die deel uit maakt van de in het wetsvoorstel genoemde groep rechthebbenden. Kan de regering tevens toelichten of er sancties staan op het misbruik maken van de regeling? Zo ja, wat voor sancties? Zo nee, waarom niet?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen hoe de regering in het wetsvoorstel bij de uitbreiding van de rechthebbenden rekening houdt met het toenemende aantal eenpersoonshuishoudens. Waarom beperkt de regering de groep van rechthebbenden tot mantelzorgers die een gezamenlijk huishouden voeren, zo willen deze leden weten. Om welke reden vindt de regering mantelzorg binnen een huishouden minder relevant dan mantelzorg vanuit bijvoorbeeld buren of familie die niet tot hetzelfde huishouden behoren? Genoemde leden vragen hoe groot het aantal mantelzorgers is dat geen gezamenlijk huishouden voert en nu dus buiten de reikwijdte van het wetsvoorstel valt.

Advies Raad van State

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen om een nadere onderbouwing waarom de regering met dit voorstel acht dat de toekomstbestendigheid van de regelingen voor verlof en arbeidstijden voldoende is gewaarborgd. Wat is de bredere visie van de regering om het combineren van arbeid en zorg? Leidt de voorgestelde vormgeving van de flexibilisering bovendien niet tot een nog ingewikkelder stelsel, zo vragen deze leden. Welke maatregelen wil het kabinet nemen om het stelsel ook overzichtelijker te maken, zo willen deze leden weten. Genoemde leden vragen de regering om vanuit dit oogpunt alsnog met een reactie te komen op de andere geïnventariseerde beleidsaanpassingen in de Beleidsverkenning modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden uit 2008.

Financiële gevolgen

Kan de regering onderbouwen waarop de inschatting van de inkomstenderving als gevolg van een verwachte toename van het beroep op de ouderschapsverlofkorting is gebaseerd, zo vragen de leden van de ChristenUnie-fractie.

Deze leden vragen om een toelichting of de overige voorgenomen aanpassingen zoals bij de WAA, het lang- en kortdurend zorgverlof, het calamiteiten- en ander kort verzuimverlof en het instellen van het overgangsrecht bij zwangerschaps- en bevallingsverlof en ouderschapsverlof financiële gevolgen hebben. Hoe groot zijn deze financiële consequenties en wat is dan de onderbouwing hiervoor? De leden van de ChristenUnie-fractie willen weten wat de door de regering genoemde lichte toename van de kosten voor werkgevers concreet inhoudt.

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari