Bijdrage Cynthia Ortega aan het plenair debat inz. Toekomst Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie.

woensdag 14 december 2011 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn inzake het voortgezet algemeen overleg Toekomst Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (AO d.d. 08/12).

Onderwerp:    VAO Toekomst Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (AO d.d. 08/12)

Kamerstuk:    33 000 - XV

Datum:             14 december 2011

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik dien twee moties in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering een voorstel heeft gedaan om het stelsel van de product- en bedrijfschappen te moderniseren met onder andere een beperking van het takenpakket;

overwegende dat er ook diverse andere bezwaren aan het huidige PBO-stelsel zitten, zoals hoogte van de heffingen, de trage procedure voor beroep en bezwaar tegen heffingen, het gebrek aan inspraak voor individuele ondernemingen en de trage ingewikkelde procedure voor het vaststellen van het draagvlak en het eventueel beëindigen van product- of bedrijfschappen;

van mening dat een nieuwe visie voor de product- en bedrijfschappen om op voldoende steun te kunnen rekenen en toekomstvast te zijn ook tegemoet moet komen aan deze bezwaren;

verzoekt de regering, in aanvulling op het gepresenteerde voorstel voor de modernisering van het stelsel van de product- en bedrijfschappen ook met concrete voorstellen te komen om de genoemde bezwaren weg te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Ortega-Martijn. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 17 (33000-XV).

De heer Aptroot (VVD):

Naar aanleiding van deze motie zou ik mevrouw Ortega graag willen vragen wat er over de product- en bedrijfschappen staat in het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie.

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):

Daarin staat dat ze opgeheven moeten worden en dat ze eventueel ondergebracht kunnen worden bij brancheorganisaties.

De heer Aptroot (VVD):

Mijn vraag is dan heel simpel: waarom voert u uw verkiezingsprogramma niet uit nu blijkt dat er toch al kans is op een meerderheid? Dus u kunt zomaar dwars door oppositie en coalitie heen, een akkoord sluiten om uw verkiezingsprogramma uit te voeren. Dat is toch het mooiste wat er is? Een afspraak met de kiezers.

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):

Dat is inderdaad het mooiste wat er is, maar inmiddels zijn er ook wat ontwikkelingen, onder andere het moderniseren van de product- en bedrijfschappen. Onze fractie heeft ervoor gekozen om zorgvuldig hiermee om te gaan. We zijn ook bezig om onze leden te raadplegen hierover. Dus ik wil eerst even alle antwoorden afwachten voordat we in de fractie de volgende week definitief de knoop doorhakken over wat we gaan doen.

De heer Aptroot (VVD):

Ik heb alleen de wens richting mevrouw Ortega dat het haar lukt om zich aan het verkiezingsprogramma te houden volgende week bij de stemmingen.

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):

Voorzitter. Dan mijn tweede motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering een voorstel heeft gedaan om het stelsel van de product- en bedrijfschappen te moderniseren met onder andere een beperking van het takenpakket;

overwegende dat de discussie over de toekomst van de product- en bedrijfschappen ook het geheel verdwijnen van de product- en bedrijfschappen als mogelijke uitkomst kan hebben;

van mening dat het, los van de uiteindelijke uitkomst van de discussie, in ieder geval belangrijk is om de op zichzelf nuttige activiteiten die nu bij product- en bedrijfschappen liggen,zoals de activiteiten op het gebied van voedsel- en dierveiligheid, duurzaamheid en arbeid, te behouden;

verzoekt de regering, te waarborgen dat ongeacht de uiteindelijke vorm van de hervormingen deze taken of (deels) behouden kunnen blijven bij de product- en bedrijfschappen of op een goede manier (deels) overgedragen kunnen worden naar de overheid en vrijwillige brancheorganisaties zodat nuttige activiteiten niet plotseling verdwijnen en het verlies van expertise wordt vermeden,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Ortega-Martijn. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 18 (33000-XV).

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari