Bijdrage Arie Slob aan het voortgezet algemeen overleg Landbouw- en visserijraad.

woensdag 14 december 2011 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Fractievoorzitter Arie Slob aan het voortgezet algemeen overleg Landbouw- en visserijraad.

Onderwerp:    VAO Landbouw- en visserijraad (AO d.d. 14/12)

Kamerstuk:    21 501 - 32

Datum:             14 december 2011

De heer Slob (ChristenUnie):

Voorzitter. Het overleg bestond uit twee delen. Ik heb ook twee moties, voor ieder deel één.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de hervormingsvoorstellen van de Europese Commissie voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid 30% van het budget uit de eerste pijler besteed moet worden aan een drietal vergroeningsmaatregelen, gekoppeld aan het ontvangen van de resterende 70% hectarepremie;

overwegende dat deze inzet op vergroening mogelijkheden biedt om de landbouw gericht te verduurzamen, maar dat de drie maatregelen niet aansluiten bij de situatie van de Nederlandse landbouw;

overwegende dat maatwerk kan worden geleverd door de vergroeningsmaatregelen flexibeler en passend te maken op de volgende terreinen:

- uitbreiding van de vergroeningsmaatregelen op het gebied van dierenwelzijn (weidegang), duurzame stallen, agrarisch natuurbeheer en precisielandbouw, waarna boeren zelf een pakket van maatregelen samen kunnen stellen dat bij elkaar, hun bedrijf en hun omgeving past;

- ontkoppeling van de 30% vergroeningsmiddelen van de 70% basispremie, zodat de vergroening een beloning is voor geleverde duurzame diensten bovenop de randvoorwaarden die al gelden om in aanmerking te komen voor de 70% basispremie;

- mogelijkheden voor collectieven binnen de vergroening om de maatregelen gebiedsgericht vorm te geven;

verzoekt de regering, zich in te zetten voor aanpassing van de commissievoorstellen in lijn met de voornoemde punten,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Slob en Wiegman-van Meppelen Scheppink. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 549 (21501-32).

De heer Slob (ChristenUnie):

Dan kom ik op mijn motie over de visserij. Ik denk dat het goed is als de Kamer zich op een aantal punten duidelijk uitspreekt. Dan weet de staatssecretaris waar hij aan toe is.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het akkoord Visserijmaatregelen In Beschermde Gebieden (VIBEG) is getekend, maar er nog geen duidelijkheid is over de toelating van pulsvisserij in deze gebieden;

overwegende dat Nederland een beperkt aantal vergunningen heeft voor pulsvisserij terwijl deze visserijmethode veel voordelen heeft zoals minder bijvangst en minder brandstofgebruik;

verzoekt de regering,

- bij de Landbouw- en Visserijraad opnieuw te pleiten voor een permanente toelating van pulsvisserij in de aangewezen natuurgebieden op zee;

- op korte termijn in bilateraal overleg met de Europese Commissie te onderzoeken onder welke voorwaarden extra ontheffingen voor de pulsvisserij kunnen worden gerealiseerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Slob, Koppejan, Houwers en Dijkgraaf. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 550 (21501-32).

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari