Vragen over post Koninklijke Marechaussee Ter Apel

03-02-2006 09:30 03-02-2006 09:30

Vragen van de leden Huizinga-Heringa en Rouvoet (beiden ChristenUnie) aan de ministers van Justitie, voor Vreemdelingenzaken en Integratie en van Defensie over de post Koninklijke Marechaussee Ter Apel.

Met antwoord.

Vragen van de leden Huizinga-Heringa en Rouvoet (beiden ChristenUnie) aan de ministers van Justitie, voor Vreemdelingenzaken en Integratie en van Defensie over de post Koninklijke Marechaussee Ter Apel. (Ingezonden 3 februari 2006).

  1. Herinnert u zich de schriftelijke antwoorden bij de Justitiebegroting over de bezetting in Ter Apel van de post Koninklijke Marechaussee (KMar)?1
  2. Is het waar dat sinds 1 november 2005 de werkzaamheden vanuit de Brigade KMar Ter Apel, gevestigd buiten het AC, van waaruit men het Toezicht Vreemdelingen langs de grens uitoefende, is gesloten en dat het personeel is overgeheveld naar Coevorden en naar de post Winschoten? Zo ja, is het waar dat de controle te Ter Apel nog slechts summier mogelijk is, gezien de afstand tussen Winschoten, Coevoerden en Ter Apel, de aanwezigheid van meerdere grensovergangen, en het relatief geringe aantal opsporingsambtenaren? 
  3. Is het waar dat de circa 7 marechaussees die in het AC zelf werkzaam zijn, uitsluitend belast zijn met het onderkennen van falsificaten tussen documenten die asielzoekers aanleveren en overigens geen controle uitoefenen op inreizende vreemdelingen? 
  4. Indien een (of meer) van de bovenstaande vragen bevestigend wordt beantwoord, kunt u aangeven of, en zo ja, op welke wijze, het mobiel toezicht vreemdelingen in de regio adequaat is geregeld en hoe een en ander zich verhoudt met de in het actieplan terrorismebestrijding en veiligheid van 5 oktober 2001 opgenomen maatregelen terzake van de versterking van de KMar en de uitbreiding van het Mobiel Toezicht Vreemdelingen?

1 Vastelling van de begrotingsstatus van het ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2006; verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden, vragen 79 en 213, (30 300 VI, nr. 11).

Antwoord
Antwoord van minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie), mede namens de ministers van Justitie en van Defensie. (Ontvangen 7 maart 2006)

  1. Ja.
  2. Vanwege ontwikkelingen in de omvang van de instroom van asielaanvragen besloot de Immigratie- en Naturalisatiedienst per 6 december 2004 de openingstijden van het Aanmeldcentrum aan te passen (en tot sluiting in de avonduren en in het weekend over te gaan). Naar aanleiding van deze aanpassing van de openingstijden kon ook de benodigde inzet van de KMar op het Aanmeldcentrum worden gereduceerd. Hierdoor werd het mogelijk de brigade KMar Ter Apel als operationele locatie buiten gebruik te stellen, hetgeen op 1 januari 2006 is geschied. De daardoor vrijgekomen personele capaciteit wordt vanuit de brigade KMar Coevorden aangestuurd en ingezet waardoor het aantal MTV-controles in het bewakingsgebied van de brigade Ter Apel is toegenomen. 
  3. Er zijn zes marechaussees werkzaam bij het onderdeel KMar-AC falsificaten Ter Apel. Hun inzet valt onder het KMar-taakveld «Ondersteuning Asielprocedure» en heeft dus geen relatie met (de inzet vanuit) het taakveld «Mobiel Toezicht Vreemdelingen». 
  4. In het antwoord op vraag 2 is uiteengezet hoe het MTV thans geregeld is in het gebied rond Ter Apel. Daarnaast geldt, zoals ook uiteen is gezet in het antwoord op vraag 79 van het in voetnoot 1 genoemde verslag, dat de KMar is begonnen met de implementatie van een nieuw concept MTV, dat gekenmerkt wordt door informatiegestuurd optreden. De ontwikkelingen hieromtrent zijn nog volop in gang. Voor het gebied rond Ter Apel zal dit resulteren in een nieuw op te richten brigade KMar Oostgrens Noord, van waar uit – naast andere taken – ook het MTV zal worden verricht. Met de oprichting van deze brigade KMar Oostgrens Noord zullen de brigades Coevorden, Ter Apel en Twente formeel worden opgeheven.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari