Vragen over Vervoer van gevaarlijke stoffen per schip

07-03-2006 09:47 07-03-2006 09:47

Vragen van het lid Slob (ChristenUnie) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over de regelgeving inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen per schip. (Ingezonden 7 maart 2006)

  1. Heeft u kennisgenomen van de uitspraak van de meervoudige economische kamer van de Rechtbank van Middelburg d.d. 21 februari 2006betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen?1
  2. Hoe beoordeelt u de conclusie van de Rechtbank van Middelburg dat de regelgeving betreffende het containervervoer per schip van gevaarlijke stoffen niet eenduidig is en dat om die reden ondernemers toestemming hebben voor het organiseren van vervoer over het Schelde-Rijnkanaal, zonder dat ze daar de juiste ladingpapieren voor hadden afgegeven aan de schippers?2
  3. Deelt u de mening dat het wenselijk is de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (WVGS) en het Reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn (ADNR) zodanig op elkaar af te stemmen, dat de overheid een wettelijk instrument heeft om ervoor te zorgen dat containerschepen over de juiste ladingpapieren beschikken?
  4. Hebt u de provincies Zeeland en Noord-Brabant en zes direct betrokken gemeenten in de regio van het Schelde-Rijnkanaal onlangs antwoord gegeven op hun brief uit 2005 betreffende preventieve controle aan boord van schepen op dit kanaal? Zo ja, wilt u de Kamer een afschrift zenden van deze brief?
  5. Hebben de betrokken overheden inmiddels gereageerd op uw brief? Zo ja, hoe luidde de reactie?

1 PZC 22 februari 2006en LJN: AV2293,Rechtbank Middelburg, 12/739101-05.
2 De rechtbank stelt vast dat het begrippenkader van de WVGS en dat van het ADNR niet eensluidend is. De wet maakt onderscheid tussen «vervoeren» en «ten vervoer aanbieden» en «ten vervoer aannemen», maar definieert geen van de drie begrippen. Het ADNR definieert het begrip «vervoeren» als het verplaatsen van goederen in fysieke zin en kent niet de begrippen «ten vervoer aanbieden» en «ten vervoer aannemen».
De rechtbank concludeert hieruit dat het ADNR zich niet richt tot degene die gevaarlijke stoffen ten vervoer aanneemt en dat de WVGS en het ADNR in zoverre niet op elkaar zijn afgestemd. De rechtbank is daarom van oordeel dat de tenlasteleggingen van de verschillende feiten onduidelijk en innerlijk tegenstrijdig zijn voor zover deze betrekking hebben op de niet naleving van de bedoelde ADNR-voorschriften in verband met het ten vervoer aannemen van (tank)containers met een vervoermiddel over de binnenwateren.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari