Algemeen Overleg Industriebrief EU-regelgeving

donderdag 09 februari 2006 12:29

Arie Slob stipt de voortrekkersrol van de fractie van de ChristenUnie aan bij het invoeren van de industriebrief. De overheid moet immers trachten om de industrie in Nederland te stimuleren en te bevorderen. De eerste voortgangsrapportage is dan ook met belangstelling bestudeerd. Er is op verschillende terreinen veel in gang gezet om de industrie te versterken. De industriepolitiek staat weer hoog op de agenda. De klacht van ook de industrie is dat de rapportage te weinig outputgericht is. Ook is het uitvoeringstempo te laag. Deze uitdaging moet door EZ worden opgepakt.

Ook specifieke aandacht voor sectoren en doelgroepen komt onvoldoende uit de verf, bijvoorbeeld met het oog op de afvalbedrijven en de scheepsbouw. De Kamer heeft reeds tweemaal een motie aangenomen met de strekking om de ruimte van de Europese kaderregelingen te benutten voor de scheepsbouw. Concrete voorstellen zouden bij de Voorjaarsnota behandeld worden. Kan de minister bevestigen dat die voorstellen er dan ook liggen? Zeker gezien de ruimte bij de FES-middelen moet er 30 mln. voor de scheepsbouw uitgetrokken kunnen worden.

De heer Slob neemt bij een aantal sectoren een ongelijk speelveld waar. De inzet op Europees niveau voor het verbieden van oneigenlijke praktijken is loffelijk. Nederland moet echter ook gebruik maken van bestaande Europese regelingen en mogelijkheden. Ook moet nadrukkelijk sectorale steun overwogen worden als een gelijk speelveld niet binnen handbereik ligt. Er moet niet vergeten worden dat hiermee werkgelegenheid is gemoeid.

De provinciale staten van Groningen waren bij een bezoek onlangs aan de Kamer eensgezind over de energie-intensieve industrie. Ook in het parlement is te zien dat over partijpolitieke verschillen heen de inzet is om te voorkomen dat bedrijven omvallen als gevolg van de hoge energieprijzen. Het zoeken naar oplossingen vergt echter enige zorgvuldigheid. Het werk van de commissie-Van Duyne en het consortium neemt echter wel heel veel tijd in beslag. Bovendien werken de betrokkenen aan een oplossing voor de lange termijn. Dat moet wat de heer Slob betreft ook een duurzame oplossing zijn. Voorkomen moet echter worden dat een structurele oplossing te laat komt, omdat veel energie-intensieve bedrijven reeds de deuren hebben moeten sluiten. De minister wordt met klem verzocht om zo snel mogelijk de huidige impasse te doorbreken. Ook voor het overbruggen van de problemen op korte termijn moet de minister van Economische Zaken zich maximaal inzetten. Er kan niet langer gewacht worden. Wat betreft de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt zijn reeds veel initiatieven genomen. Toch moet er nog een grote slag worden gemaakt. Het initiatief van euroskils is reeds eerder omarmd. Het ministerie van OCW en de Europese Commissie nemen hierbij hun aandeel. Wat doet het ministerie van EZ op dit vlak?Arie Slob hoort de minister zeggen dat sluiting van bedrijven op korte termijn niet aan de orde is. De situatie van Aldel is naar verluidt echter urgent. De minister is de aangewezen persoon om maximale druk te zetten op een overeenkomst tussen consortium en partners. De datum van 1 maart wordt daarbij als deadline voorgesteld.Arie Slob is niet tevreden over de antwoorden van de minister, ondanks begrip voor de positie van de minister ten opzichte van het consortium. Een tweewekelijkse rapportage valt in goede aarde. Het streven moet zijn om nog in de maand februari uitsluitsel te bieden. De minister moet daartoe alles doen wat in zijn mogelijkheden ligt.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari