Algemeen Overleg Leerlinggebonden Financiering

02-02-2006 12:54 02-02-2006 12:54

De heer Slob steunt de doelstelling van de voorgestelde vernieuwing van de zorgstructuur. Wel zal het voorstel bij veel betrokkenen en vooral de scholen een flinke cultuuromslag vereisen. Hij verzoekt daarom de voorgestelde vijf jaar voor de invoering niet al te strikt te hanteren en om de uitkomsten van de uitwerkingsnotitie te gebruiken voor het definitief vaststellen van de datum van algemene inwerkingtreding. Als men zo stevig wil investeren in de opvang van leerlingen die extra zorg nodig hebben, moet men niet op voorhand tot budgettaire neutraliteit besluiten. Hij vraagt aandacht voor de scholen die vanuit zichzelf, soms vanwege hun omvang, wat minder goed in staat zullen zijn de zorgplicht uit te voeren. In de verdere uitwerking moet het eigen beleid van scholen worden meegenomen bij toelating, ook in verband met hun identiteit. De rechten van de ouders moeten zoveel mogelijk worden gewaarborgd. Het is de opdracht van de minister om de onrust onder de ouderverenigingen zoveel mogelijk weg te nemen. Ouders moeten geen partij tegenover de school maar een partner van de school zijn. Een geschillenregeling en regionale steunpunten zijn daarbij niet voldoende en zullen leiden tot een juridificering van de verhoudingen. Wil de minister regelen dat een school gemotiveerd aangeeft waarom een leerling niet op die school terecht kan als wordt gezocht naar opvang elders? Wil de minister voorts regelen dat ouders hun kind maar op één school kunnen aanmelden?

Het draagvlak onder personeel en vooral onder leerkrachten is zeer belangrijk. Verder moet worden geïnvesteerd in de professionaliteit van leerkrachten. Dit zal niet zonder financiële impulsen kunnen en heeft consequenties voor de lerarenopleidingen. Niet iedere leerkracht hoeft over deskundigheid voor alle soorten handicaps te beschikken, maar deze specialiteit moet wel binnen de school aanwezig zijn of binnengehaald kunnen worden.

Er is onrust ontstaan doordat de minister heeft geschreven dat het wettelijke onderscheid tussen regulier en speciaal onderwijs zal verdwijnen. De minister zou daarom duidelijk moeten uitspreken dat de expertise zal worden behouden en hoe zij dit voor zich ziet. De heer Slob wacht de uitwerking van één indicatiesysteem af en sluit niet uit dat de minister met verschillende opties zal komen waaruit de Kamer kan kiezen. Toezicht en controle moeten gewaarborgd kunnen worden. Ook de Inspectie van het Onderwijs zal daarvoor de mensen en mogelijkheden moeten krijgen. Over de basiszorgbudgetten zegt de heer Slob dat men inderdaad niet alles moet willen indiceren, maar dat het geld niet bij scholen op de grote hoop mag verdwijnen. Wellicht moet de Inspectie van het Onderwijs hierop toezien. Ook de positie van de gemeenten moet worden meegenomen. Zij hebben een taak bij leerlingenvervoer en huisvesting en deze taak moet gewaarborgd zijn. Operatie Jong moet beter worden meegenomen in het vervolgtraject.

De verlaging van de n-factor is nog niet goed geregeld. De heer Slob kan zich vinden in de afspraken die hierover met de WEC-raad zijn gemaakt. Deze zaken moeten in de begroting van 2007 verder worden geregeld. De ministeriële regeling moet op korte termijn worden verzonden. De VNG heeft gemeld dat geen geld voor huisvesting is geregeld. Het is te hopen dat dit probleem zal worden opgelost.

De heer Slob merkt op dat de minister zich bij het antwoord op de vraag naar de capaciteit van schoolbesturen en kleine scholen vooral op de eenpitters heeft gericht. De heer Slob doelde echter op een iets bredere groep schoolbesturen. Hoe minder instituties er bij een indicatie betrokken zijn, des te beter. Een indicatie moet echter wel verantwoord vorm krijgen. De indicatie moet onafhankelijk zijn, maar wel dicht bij de scholen vorm krijgen. Wellicht kan de minister verschillende opties uitwerken. De rechten van de ouders moeten al eerder aan de orde komen en niet pas helemaal aan het eind bij de geschillenregeling. Als ouders hun kinderen aanmelden bij een school die het kind niet kan opnemen, dan moet die school dat gemotiveerd aangeven. Het moet helder zijn op grond waarvan de afweging wordt gemaakt.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari