Verslag algemeen overleg Politiebestel

08-02-2006 13:06 08-02-2006 13:06

De heer Slob vindt dat de discussie over het functioneren
en de inrichting van het politiebestel zich tot nu toe kenmerkt door het
redelijk chaotische karakter ervan. Klopt het bedrag van 420 mln. en is er
nog enige regie? Wat te denken van de opmerking van het kabinet dat de reorganisatie slechts beperkt zal zijn, waardoor het dagelijkse politiewerk niet ofnauwelijks zal worden verstoord? In dit verband verwijst hij naar de impact van de reorganisatie uit 1993, die heel wat heeft losgemaakt. Is het gevaar niet aanwezig dat de burger uiteindelijk het nakijken heeft?

De heer Slob vindt dat niet tegelijkertijd de landelijke en de lokale prioriteiten kunnen worden versterkt, het is van tweeën een. Centrale aansturing van de regio’s brengt het risico met zich dat dat ten koste gaat van de lokale inbedding van de regio’s. Gezag en beheer komen daarmee namelijk verder uit elkaar te liggen en nog meer dan nu het geval is, zal de praktijk laten zien dat beheer de reikwijdte van het gezag bepaalt. De haalplicht, die hij op zich toejuicht, zal nooit afdoende zijn om de kloof tussen gezag en beheer te dichten. Eenheid van beheer op het gebied van informatievoorziening is iets wat hij al jarenlang bepleit. Er moet een goede uitwisseling van informatie komen tussen de korpsen en de witte en de rode kolom. Binnen de voorziening tot samenwerking politie Nederland in oprichting (VTSPN i.o.) wordt gewerkt aan uniformering van de informatiesystemen van de politie. De VTSPN i.o. bemoeilijkt multidisciplinaire samenwerking. Daarnaast zou de VTSPN i.o. ook taken kunnen verrichten voor de GHOR en de brandweer, als het gaat om samenwerking met de politie. In theorie zouden GHOR en brandweer dus ook ICT-diensten kunnen afnemen bij de VTSPN i.o. Klopt het dat dit juridisch moeilijk is, aangezien dergelijke samenwerking moet zijn gerelateerd aan de politietaken? Afgezien van de vraag of GHOR en brandweer wel zin hebben om onder de VTSPN i.o te ressorteren, rijst de vraag of effectief multidisciplinair kan worden opgetreden bij crises- en rampenbestrijding. De heer Slob heeft de indruk dat tezamen met de ontwikkelingen in de ambulancezorg de mogelijkheden van de veiligheidsregio vergaand worden beperkt. Kan de minister ingaan op de positie van de Commissaris van de Koningin in dit hele verhaal, onder verwijzing naar de breed aangenomen motie-Cornielje? Komt de rol van de CvdK bij bijstandsverlening te vervallen? Hij vindt het feit dat het regionale politiebestuur een instemmingsrecht krijgt ten aanzien van de regionale begroting en de regionale jaarrekening een verbetering, maar dat is niet genoeg om de regionale inbedding te borgen. Uiteindelijk moet de directieraad goedkeuring verlenen, wat weer een zwaardere procedure is.

De heer Slob vindt het niet nodig om voor het voeren van een eenduidig informatiesysteem en meer directe sturingsmogelijkheden een directieraad op te tuigen. Dat is overbodig, de geconstateerde knelpunten kunnen anders worden opgelost. De recent gecreëerde aanwijzingsbevoegdheid en de voorzieningen tot samenwerking moeten eerst hun waarde bewijzen. Verder wijst hij op de handen zijnde verruiming van het instrument van de bestuurlijke boete, de oprichting van de Nationale Recherche, ter bestrijding van terrorisme en het terugbrengen van het politiewerk tot kerntaken. Het vele benodigde geld voor een nationale politie kan beter worden gebruikt voor de verandering van de lokale inzet van politie. De commissie-Leemhuis-Stout benadrukt dat het raadzaam is, vanuit de huidige Politiewet 1993 de grenzen van centrale sturing te verkennen en gebruik te maken van mogelijkheden die nu nog als het laatste redmiddel worden gezien, zoals de aanwijzingsbevoegdheid op grond van artikel 43d, lid 1 van de Politiewet.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari