Januari 2012

27-01-2012 14:10 27-01-2012 14:10

 

U bent de Heilige, die op Israëls lofzangen troont.
Op U hebben onze voorouders vertrouwd; zij hebben vertrouwd en U verloste hen,
tot U riepen zij en zij ontkwamen; op U vertrouwden zij en zij werden niet beschaamd
       Psalm 22:4-6

 

Lieve mensen,

Bij deze tekst uit Psalm 22 denk ik als vanzelf aan mijn oma (die ik alleen als kind kende), want van haar kreeg ik mijn eerste Bijbel. Door zulke mensen weten we dat we niet zelf begonnen zijn met het vertrouwen op God. Ook u zult wel mensen kennen die u voorgingen in het kennen van Hem, door wie u hebt leren onderkennen dat u er niet alleen voor staat in uw geloof. De geliefden waardoor wij weten dat het leven voor Gods aangezicht vooral ook een samenleven is. Met elkaar trekken we al eeuwen op als een gemeenschap die haar eenheid ontleent aan Hem die in de hemel troont. Het is in dat gemeenschappelijke vertrouwen dat we het nieuwe jaar zijn ingegaan.

De Psalm laat wel zien dat dit geen stom afwachtend vertrouwen is: “tot U riepen zij!! “En zij ontkwamen.” Ik ga u dus geen stil jaar toewensen, dat zit er gewoon niet in. Ik wens u wel de vrede van Christus, die alle onrust op aarde te boven gaat en ons stabiel maakt in ons roepen tot Hem. Laten we niet nalaten om te blijven bidden! We mogen onze situaties aan God voorleggen, de persoonlijke, maar ook die in het land. Als we op Hem vertrouwen, zullen we niet beschaamd worden.

Leer ons bidden

Als eerste gebedspunt zou ik u dat woord van de discipelen voor willen stellen. Laten we vragen of de Heer ons het bidden leren wil. Zoals een vrijmoedig kind dat kan doen als het iets goeds ziet bij een volwassene, zijn schroom overwint en vraagt: “Mag ik dat ook doen? Wil U het me leren?” Vooral het vinden van de rust om je te kunnen concentreren op voorbede is meestal niet makkelijk. Misschien hebt u dat ook. De volgende site vond ik zelf behulpzaam: http://www.biddeniseenweg.nl .

 • Vraag de Heer om het beste wat Hij u kan geven: Zichzelf
 • Dank voor zijn aanwezigheid (Hij heet: Ik Ben) en zijn macht om te vormen naar zijn beeld
 • Dank voor de uitdagingen die Hij ons geeft, om de toekomst in vertrouwen tegemoet te treden

Bidden voor de buurt

Soms begint politiek heel lokaal. U maakt een wandeling die begint bij uw huisdeur en u doet dat als Henoch: hij wandelde met God. U dankt voor het goede dat u ziet en u benoemt ook het onaangename dat u aangrijpt op uw pad. Terwijl u zo zaken voor Gods troon legt, kunt u zomaar komen op zaken die bestuurlijk aangepakt moeten worden. God is machtig, Hij doet wat met uw gebed, soms zo dat u er zelf een rol in speelt; bijvoorbeeld door ontmoetingen waarin u dezelfde klacht nog eens aan de orde stellen kan, maar dan in de politiek!

 • Vraag om open ogen bij het bidden
 • Dank voor goed functionerende openbare voorzieningen
 • Bid voor de wethouders en fractieleden die u kent, bid hen Gods zegen toe

Bidden voor gemeente, stad, waterschap en provincie

Alle bestuursorganen staan voortdurend voor lastige beslissingen. Men moet afwegen wat de eigenlijke opdracht voor de komende tijd is en het andere aan anderen overlaten. Men moet enorm inleveren en toch ruimte geven aan burgerlijke initiatieven.

 • Bid uw bestuurders wijsheid toe, dank voor hun inzet, zoek hun site op en zegen hen
 • Laten we bidden dat christelijke gemeenschappen rijk worden in initiatieven
 • Bid dat de ChristenUnie zich duidelijk kan profileren en steun verwerft voor haar plannen

Bidden voor het land

We hadden op het partijbureau mooie nieuwjaarsbijeenkomsten. Op 19 januari toespraken van Menno van Hulst, de directeur van het partijbureau en partijleider Arie Slob; een dag later de bijeenkomst van PerspectieF met onder meer een toespraak van Eerste Kamerlid Peter Ester. Peter liet de jongeren merken dat bijvoorbeeld het pensioenstelsel niet alleen voor mensen van middelbare leeftijd is, het zijn juist de jongeren voor wie de wijzigingen ingrijpend zijn: “Zorg dat je hierop een visie ontwikkelt!” Arie Slob benadrukte dat de huidige crisis vooral een schuldencrisis is. Menno van Hulst wees onder meer op een algemene tendens waarin men levensbeschouwelijke verschillen weg nivelleert. “Mag een gesubsidieerde bijdrage aan het maatschappelijk leven nog different zijn?” Het gaat ons om  gerechtigheid en vrede en dat bleek mooi bij de onthulling van een schilderij over Micha 6 vers 8.

Bidden voor christelijke politieke invloed wereldwijd

Kent u de Engelstalige blogspot van Leo van Doesburg? In Zuid-Oost Europa is hij stafwerker voor de ECPM. Vandaag geeft het opmerkelijk nieuws. De Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa heeft een resolutie aanvaard die stelt dat euthanasie – in de zin van het intentioneel doden van een behoeftig mens – altijd verboden moet worden. Het is de eerste keer sinds tientallen jaren dat Euthanasie zo duidelijk afgewezen wordt door een Europees politiek instituut. Deze resolutie is niet bindend voor de deelnemende staten, maar het heeft wel invloed. Deze vrijdag gaat Leo naar de VS, naar de National Prayer Breakfast, voor het onderhouden van relaties (en eventueel fondswerving).

 • Dank voor een resolutie die de waardigheid van het leven zo beslissend ondersteunt
 • Dank voor de Italiaanse politicus Luca Volontè die hierin een belangrijke rol vervulde
 • Bid voor Leo’s reis naar de VS en bid of de Heer zorgt voor heel goede ontmoetingen

Bidden voor het verdiepen van kennis bij achterban en kader

De coördinatoren Opleiding – Annerieke Pruim en Rieke Elsenbroek – zijn enthousiast bezig met het samenstellen van het opleidingsaanbod voor het komende cursusjaar 2012-2013.
Het Opleidingscentrum van de ChristenUnie draait nu een half jaar onder haar nieuwe naam. Er komen wethouders, raads- en statenleden naar cursussen voor het debatteren, nieuwe leden naar introductiecursussen, bestuursleden van kiesverenigingen naar de cursus Effectief Besturen, etc. etc.

 • Bid dat ze de goede keuzes maken voor inhoud, niveau en vorm van de opleidingen.
 • Dat ze nieuwe manieren vinden om mensen te bereiken die de cursussen nog niet kennen
 • Dank voor de trainers, dat ze bereid zijn hun inzichten door te geven aan de deelnemers
 • Bid dat er zegen rust op de opleidingen, zodat ze leiden tot vaardige politici, betrokken leden en kundige bestuursleden

Bidden voor de jongerenorganisatie PerspectieF

Hierboven kon u al lezen over hun nieuwjaarsbijeenkomst. De voorzitter Robert Heij lanceerde de vier speerpunten voor 2012: Godsdienstvrijheid, Fair Trade, Jonge Werkers en Verslavingszorg

 • Dank voor enthousiasme en inzet, voor hun visie en wil, om zich in te zetten voor de toekomst
 • Bid dat ze effectief vrucht dragen, zodat hun inzet hoop wekt op de vier genoemde terreinen
 • Bid voor de werving van nieuwe bestuursleden, straks ook een nieuwe voorzitter

Het bestuur van de ChristenUnie

Ook bij het landelijk bestuur van de ChristenUnie is er een wisseling: op het komende congres moet er o.a. een nieuwe voorzitter gekozen worden. De selectiecommissie is al aan het werk. Daarnaast zal het congres aandacht geven aan het omgaan met de basisdocumenten. Hoe zijn  we gerelateerd aan de klassieke protestantse belijdenisformulieren in Nederland? Is het kernprogramma niet aan een herziening toe? We willen voortbouwen op wat vorige generaties ons voorleefden en dat zo doen dat wie daar bij past zich ook werkelijke welkom weet.

 • Bid voor het vinden van de nieuwe voorzitter en dank voor de huidige voorzitter Peter Blokhuis
 • Dank voor Christelijke Politiek in de 21e eeuw en bid dat de ChristenUnie bij de tijd zal blijven
 • Vraag of de Heer ons leert hoe we goed kunnen verwijzen naar  principes en uitgangspunten

met een hartelijke groet,

Kees Sinke
coördinator gebed 

« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari