Inbreng Esme Wiegman inzake regels (Wet) voor de opslag van duurzame energie.

25-01-2012 00:00 25-01-2012 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink inzake Regels voor de opslag van duurzame energie (Wet opslag duurzame energie).

Onderwerp:   Regels voor de opslag van duurzame energie (Wet opslag duurzame energie)

Kamerstuk:   33 115

Datum:            25 januari 2012

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben kennisgenomen van voorliggende Wet op duurzame energie. Genoemde leden zijn van mening dat het verschil in kostprijs tussen conventionele energie en duurzame energie nog te groot is. Het verschil in kostprijs wordt voornamelijk veroorzaakt door marktfalen, aangezien externe negatieve effecten niet voldoende in de kostprijs van conventionele energie worden verwerkt. Daarnaast vinden de leden van de ChristenUnie-fractie dat vergroening van het belastingstelsel positief effect heeft op milieu en gezondheid en op bedrijvigheid en innovatie en dat het kabinet op dit terrein grote kansen laat liggen. Zij stellen hier enkele vragen over.

De leden van de fractie van de ChristenUnie zijn van mening dat het verschil in kostprijs tussen conventionele energie en duurzame energie voornamelijk wordt veroorzaakt door het falen van de markt om externe negatieve effecten in de prijs mee te rekenen. Deze kosten worden afgewenteld op de maatschappij, zoals vervuiling. Weliswaar wordt via het emissiehandelssysteem (ETS) geprobeerd de kloof te dichten, maar lijkt dit onvoldoende om een eerlijke prijs tot stand te laten komen. Deelt het kabinet het standpunt dat er een eerlijke prijs voor energie moet ontstaan, waarbij externe effecten in de prijs worden meegewogen?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen waarom wordt gekozen voor een algemene opslag op de energierekening en niet slechts voor ‘grijze’ conventionele energie. Steeds meer burgers kiezen immers bewust voor het afnemen van duurzame energie. Waarom wordt de bewuste keuze van consumenten voor duurzame energie niet juist gestimuleerd via dit wetsvoorstel? Hoe beziet het kabinet een algemene opslag in het licht van de bestaande kloof tussen de kostprijzen van grijze en groene energie? Kan het kabinet nader onderbouwen waarom dit wetsvoorstel het verschil in kostprijs niet op deze manier verkleint, naast het stimuleren van duurzame energie van de SDE+? De leden van de fractie van de ChristenUnie merken op dat wordt gesproken over ‘aardgas’, betekent dit dat groen gas wordt uitgezonderd van de opslag duurzame energie?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen in aansluiting op opmerkingen van de Afdeling advisering van de Raad van State waarom geen direct verband wordt gelegd tussen de opslag en de SDE+. In de huidige vorm ontstaat de indruk dat de opbrengst uit de opslag duurzame energie ook in de algemene middelen terecht kan komen. Kan het kabinet deze keuze nader onderbouwen?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen waarom is gekozen voor een nultarief voor de opslag op de energierekening voor verbruikers van meer dan 10 miljoen kWh. Zij vragen bovendien naar de onderbouwing van een 50/50 verdeling tussen burgers en bedrijven. Betekent het nultarief voor grootverbruikers dat kleinere bedrijven relatief meer opslag betalen? In hoeverre is het stelsel voor burgers degressief te noemen, aangezien het tarief pas stijgt vanaf 10.000 kWh?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen naar een onderbouwing van de verwachting dat in 2028 de opslag per huishouden op kan lopen tot 120 euro per jaar. Zij vragen daarbij ook naar de onderbouwing van deze stijging van de opslag. Waarom is het noodzakelijk om in 2028 een fors hoger bedrag te investeren in duurzame energie, aangezien mag worden verwacht dat als gevolg van innovatie de kosten van een investering in duurzame energietoepassingen aanzienlijk gedaald zijn? Is het niet juist nodig om de komende jaren innovatie en een thuismarkt voor met name decentrale duurzame energietoepassingen te bevorderen?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen hoe dit wetsvoorstel past in het totaalpakket aan mogelijke fiscale vergroeningsmaatregelen. Te denken valt aan een hogere opslag op grijze energie, maar ook aan fiscale aftrekmogelijkheden voor energiebesparing binnen de eigen woning, aan verhoging van de huurprijs in combinatie met energiebesparende maatregelen (waardoor de huurder per saldo gelijke lasten per maand houdt) en aan fiscaal voordeel voor een investering in duurzame energietoepassingen. Kan het kabinet nader ingaan op deze voorstellen? Welke voorstellen kunnen worden overwogen om investeringen in duurzame energie aantrekkelijker te maken?

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari