Inbreng Arie Slob inzake de Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap.

19-01-2012 00:00 19-01-2012 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamer Fractievoorzitter Arie Slob inzake de Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap.

Onderwerp:   Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek inzake curatele, onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen en mentorschap ten behoeve van meerderjarigen en enige andere bepalingen (Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap)

Kamerstuk:   33 054

Datum:            19 januari 2012

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennis genomen van het voorstel van wet dat beoogt enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek inzake curatele, onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen en mentorschap ten behoeve van meerderjarigen en enige andere bepalingen te wijzigen. (Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap)

Het wetsvoorstel beoogt ervoor te zorgen dat mensen die onvoldoende zelfredzaam zijn voldoende toegang hebben tot curatele, beschermingsbewind en mentorschap en dat deze instrumenten zodanig functioneren dat de mensen die vertegenwoordigd worden adequaat worden beschermd. De leden van de fractie van de ChristenUnie onderschrijven de doelstelling van het wetsvoorstel, maar hebben op dit moment op enkele punten nog de behoefte aan een nadere toelichting.

De regering stelt dat zal worden bezien of een wettelijke regeling met betrekking tot de precieze reikwijdte van volmachten of wilsverklaringen geboden is. Kan de regering nader toe lichten welke problemen in de praktijk aanleiding zijn voor het overwegen van een dergelijke regeling, zo vragen deze leden. Heeft de regering zich hierover inmiddels een mening gevormd, zo vragen de leden van de fractie.

Voornaamste wijzigingen

Voorgesteld wordt om naast ‘verkwisting’ als grond voor beschermingsbewind aan de gronden toe te voegen ‘het hebben van problematische schulden’. De leden van de fractie van de ChristenUnie verzoeken de regering nader toe lichten hoe de introductie van deze grond zich verhoudt tot het uitgangspunt van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening, die de verantwoordelijkheidvoor de uitvoering van integrale schuldhulpverlening bij de gemeente legt. De regering stelt dat in drie gevallen beschermingsbewind een toegevoegde waarde heeft ten opzichte van schuldhulpverlening en schuldsanering. Zo kan het beschermingsbewind bijdragen aan een stabilisering van de situatie voorafgaand aan de schuldhulpverlening. Ook kan het beschermingsbewind als vangnet fungeren voor mensen die niet kunnen worden toegelaten tot de Wsnp. De leden van de fractie van de ChristenUnie verzoeken de regering nader toe te lichten wat de toegevoegde waarde is, voor mensen die niet kunnen worden toegelaten tot de Wnsp, nu de memorie van toelichting expliciet stelt dat het beschermingsbewind niet is gericht op het aflossen van de schulden, maar op het stabiliseren van de situatie en in voorkomende gevallen, het zorgen voor de basisvoorzieningen. Kan de regering nut en noodzaak van het invoeren van problematische schulden als nieuwe grond voor beschermingsbewind nader toe lichten, wanneer er vervolgens niks aan de schulden wordt gedaan. Heeft de regering in dit kader ook alternatieven overwogen voor zaken waarin de Wsnp geen uitkomst biedt zoals het toestaan van particuliere schuldhulp door gecertificeerde bureaus?

De leden van de fractie van de ChristenUnie verzoeken de regering nader toe te lichten waarom de term problematische schulden niet in het wetsvoorstel is gedefinieerd en vastgelegd.

Voorgesteld wordt dat, naast het openbaar ministerie, eveneens bevoegd wordt de instelling waar de betrokkene wordt verzorgd of die aan de betrokkene begeleiding biedt. De leden van de fractie van de ChristenUnie verzoeken de regering nader toe te lichten waarom deze mogelijkheid voor instellingen die zorg verlenen op grond van de zorgverzekeringswet niet in het leven wordt geroepen, aangezien deze instellingen toch ook met wilsonbekwamen en vertegenwoordigers te maken krijgen.

De leden van de fractie van de ChristenUnie verzoeken de regering toe te lichten op welke wijze aan de zorgen van bijvoorbeeld GGZ Nederland en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland wordt tegemoetgekomen, waar het gaat om de toepassing van de bepaling dat mentorschap kan worden toegekend aan personen die direct betrokken zijn bij de behandeling of begeleiding van de cliënt.

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari