Bijdrage Arie Slob aan het voortgezet algemeen overleg HSA problematiek en hoofdrailnet.

16-02-2012 00:00 16-02-2012 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamer Fractievoorzitter Arie Slob aan een voortgezet algemeen overleg met Minister Schultz van Haegen-Maas Geesteranus van Infrastructuur en Milieu.

Onderwerp:   VAO HSA problematiek en hoofdrailnet (AO d.d. 15/02)

Kamerstuk:   22 026

Datum:           16 februari 2012

De heer Slob (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik heb gisteren in tweede termijn tegen de minister gezegd dat ik nog even een nachtje wilde slapen over dat wat wij gewisseld hebben. Dat heb ik inmiddels gedaan. Het is niet een heel lang nachtje geworden, maar wel een goede nacht. Ik kan nu melden dat ik namens mijn fractie op hoofdlijnen groen licht kan geven voor de integratie van HSA en HSL-Zuid in de concessie. Met name de aangebrachte knip en het overleg dat nog met NS en FMN zal worden gevoerd, zijn daarvoor doorslaggevend geweest. Waarvan acte.

Ik wil nog wel een enkele uitspraak aan de Kamer voorleggen, onder andere één over de toeslagen. Mijn naam staat al onder de motie van de heer Bashir. Dit is voor ons een soort van next best motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat op de hsl toeslagen worden berekend;

tevens overwegende dat op de hsl nog steeds niet de gewenste treinen rijden (V250);

verzoekt de regering, met betrokkenen afspraken te maken dat er in ieder geval geen toeslagen worden berekend voor binnenlands hsl-vervoer zolang de gewenste snelle treinen nog niet rijden,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Slob en Bashir. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 351 (22026).

De heer Slob (ChristenUnie):

Ik heb gisteren ook aandacht gevraagd voor de weinig concrete plannen voor het spoorproduct op het hoofdrailnet in Noord- en Oost-Nederland. De minister gaat in gesprek met FMN en NS. Daarin wil ik haar het volgende meegeven voor dat deel van het land.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er nog geen concrete plannen op tafel liggen voor de verdere ontwikkeling van het spoorproduct op het hoofdrailnet in Noord- en Oost-Nederland;

overwegende dat ook dit deel van Nederland recht heeft op goede spoorverbindingen, reistijdverbetering en uitbreiding van het treinaanbod;

verzoekt de regering, in het komende gesprek met FMN en NS nadrukkelijk te onderzoeken wat op de lange termijn het beste spoorproduct is voor het hoofdrailnet in Noord- en Oost-Nederland en de Kamer daarover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Slob. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 352 (22026).

De heer Haverkamp (CDA):

De heer Slob weet dat mijn fractie en zijn fractie vaak samen optrekken. We hebben van de minister in het algemeen overleg de duidelijke toezegging gekregen dat ze niet alleen met de aanbieders van het spoorproduct gaat praten, maar ook met de regiobestuurders. Wat voegt deze motie toe aan deze toezegging van de minister?

De heer Slob (ChristenUnie):

We hebben gisteren met de minister gesproken over het feit dat in de plannen van FMN een aantal verbindingen genoemd worden die wat ons betreft een verbetering van het spoorproduct zouden zijn voor Noord- en Oost-Nederland. We weten dat als het om de NS gaat het nog vrij open ligt en dat het niet concreet is. Ik denk dat het moment dat de minister nu gecreëerd heeft -- daar ben ik blij mee, ook omdat we er eerder om gevraagd hebben -- waarbij ze om de tafel gaat zitten met deze partijen, ook aangegrepen moet worden om met hen te kijken wat een goede invulling zou kunnen zijn voor dit deel van Nederland. We worden daarover dan geïnformeerd. Dat zou tot bijstelling van de NS-plannen kunnen leiden. Ik zou het toejuichen als we met de NS verdergaan. Mochten we met de FMN in zee gaan, dan hoop ik dat het nog wel wat meer vlees op de botten krijgt dan nu het geval is. Dus wat dat betreft geeft dit extra druk op de ketel om er echt werk van te maken voor dit deel van Nederland.

De heer Haverkamp (CDA):

U hebt het specifiek over de spooraanbieders, terwijl wij specifiek hebben gevraagd om ook de regio erbij te betrekken. Dat staat niet in uw motie. Is dat een bewuste keuze?

De heer Slob (ChristenUnie):

Nee, dat is geen bewuste keuze. Ik heb mij nu even gericht op het gesprek, maar het spreekt voor zich dat ook de regio erbij betrokken moet worden. En ik weet dat ze allemaal staan te trappelen om hierover mee te praten. Sterker nog, ze zijn in de afgelopen weken richting Den Haag gekomen om ook hier pleidooien te houden. Er liggen ook uitspraken van Provinciale Staten, met name die uit Friesland waar een mooie motie van de ChristenUnie is aangenomen. Kortom: ga in gesprek.

Dan mijn laatste motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat NS volgens het concept-beleidsvoornemen van de hoofdrailnetconcessie recht krijgt om met intercity's te rijden over de HSL-Zuid, maar dat er geen garanties zijn dat dit gaat gebeuren;

overwegende dat de Kamer via de motie-Cramer c.s. (31700-A, nr. 54) de regering heeft gevraagd, een snelle introductie van de verbinding Den Haag-Eindhoven en verder richting Duitsland via de HSL-Zuid te onderzoeken;

verzoekt de regering, in de verdere onderhandelingen met NS meer concrete afspraken te maken over het gebruik van de HSL-Zuid door treinen uit de hoofdrailnetconcessie waaronder in ieder geval de verbinding Den Haag-Eindhoven-Duitsland,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Slob. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 353 (22026).

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari