Bijdrage Esmé Wiegman in het voortgezet algemeen overleg Tuinbouw.

16-02-2012 00:00 16-02-2012 00:00

Bijdrage (gezamenlijk) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink in een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu.

Onderwerp:   VAO Tuinbouw (AO d.d. 15/02)

Kamerstuk:   32 627

Datum:            16 februari 2012

De voorzitter:

De spreektijd bedraagt 2 minuten "all in". Het is tot sommigen nog niet helemaal doorgedrongen, maar er is een reglementswijziging geweest. U gaat het dus allemaal in sneltreinvaart doen.

Het woord is aan de heer Koopmans.

De heer Koopmans (CDA) (De heer Koopmans spreekt hier onder meer namens Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie)):

Voorzitter. Daarom zeg ik alleen: Voorzitter, en niet: Mevrouw de Voorzitter, want dat kost weer tijd. Ik dien de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering het probleem erkent dat de balans tussen het kwekersrecht en het octrooirecht dient te worden hersteld en zich uitgesproken heeft voor herstel van deze balans;

overwegende dat een uitgebreide veredelingsvrijstelling alleen haalbaar is in Europees verband, omdat daartoe de Europese Bio-octrooirichtlijn moet worden herzien;

overwegende dat ook in Duitsland regering en parlement kritisch kijken naar de huidige disbalans tussen kwekersrecht en het octrooirecht, en dat de Duitse Bondsdag recent per motie heeft gevraagd om inperking van de octrooibescherming van plantenrassen- en eigenschappen door aanpassing van de Bio-octrooirichtlijn;

van mening dat sprake is van een ongewenste disbalans tussen het kwekersrecht en het octrooirecht en dat deze hersteld moet worden;

verzoekt de regering tevens, in te zetten op het inbouwen van een beperkte veredelingsvrijstelling zowel in de Rijksoctrooiwet 1995 als in de Verordening unitair octrooi, als opmars naar het inbouwen van een uitgebreide veredelingsvrijstelling in de Europese Bio-octrooirichtlijn;

verzoekt de regering voorts, op politiek niveau actief steun te werven onder EU-lidstaten voor een kritische evaluatie van de Bio-octrooirichtlijn en zich actief in te zetten voor een adequate aanpassing van deze richtlijn, zodat de balans tussen het kwekersrecht en het octrooirecht, met oog voor de belangen van alle betrokken partijen, ontstaat;

verzoekt de regering, de motie ter kennis te stellen aan de Europese instellingen (Raad, Europese Commissie en Europees Parlement) en hiervan een afschrift aan de Kamer te zenden en op het niveau van bewindspersonen deze motie te bespreken met Eurocommissaris Barnier en voor de zomer verslag aan de Kamer te doen over de voortgang,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Koopmans, Snijder-Hazelhoff, Jacobi, Van Gerven, Wiegman-van Meppelen Scheppink, Van Veldhoven en Dijkgraaf.

Zij krijgt nr. 5 (32627).

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.

 


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari