Hoop en vertrouwen

24-02-2012 15:17 24-02-2012 15:17

 

… we weten dat we aan Hem gelijk zullen zijn wanneer Hij zal verschijnen,
    want dan zien we Hem zoals Hij is …                 (uit 1 Johannes 3 vers 2)
 

Lieve mensen,

Voor ik uw aandacht vraag voor het gebed voor de ChristenUnie en de politiek in Nederland, wil ik deze keer graag iets schrijven over de tekst hierboven. Het is een verwachtingsvolle tekst over hoe wij zullen zijn nadat Jezus teruggekomen is. Dat dit belangrijk is voor ons gebed komt straks. Eerst deze tekst. Hebt u de vreemde logica al gezien? Johannes zegt “want”, hij geeft een reden. Eerst zegt hij dat wij als God zullen zijn en dan schrijft hij waarom: omdat we Hem zien. We zien Hem zoals Hij is. De waarneming verandert ons!

Wanneer ik dat probeer te begrijpen denk ik aan een heftige gebeurtenis in ons huis, twee weken terug. Dat gaf een boel geluid en toen dat voorbij was hoorden we dat de gitaar in de hoek van de kamer een klank gaf. De gitaar had het ook gehoord, hij had het ook waargenomen en was daardoor veranderd. Zo is het ook met ons. De manier waarop we leven is een weerslag van wat we meemaken, we resoneren met onze omgeving. Deels bewust, deels onbewust, soms gewillig, soms zonder dat we dat zelf willen. Maar als we Jezus echt ontmoeten zullen, zal dat zo’n weerslag hebben op wie we zelf zijn, dat we met Hem mee gaan resoneren. En dan net als die gitaarsnaar: ieder op zijn eigen manier, met de tonen die de Vader in ons gelegd heeft, maar wel in resonantie op Hem. Zo zullen we aan Hem gelijk zijn.

Hoe beïnvloedt dat ons gebed? Bij mij brengt het ontspanning, de goede verwachting haalt de kramp uit mijn gebed. Ik word er blij van. Dat zit in mijn snaar. Welk effect het bij u heeft weet ik niet, maar ik weet hoe de tekst verder gaat. Johannes schrijft: “wie deze verwachting heeft, maakt zich rein”. Dus iets van die toekomstige verandering, vindt nu al plaats, in het heden. Dit is het effect van de hoop. Omdat we ons uitstrekken naar wat we nog niet zien, worden we nu al een beetje zoals Jezus is. Dat maakt het bidden feestelijk, de reinheid die hier beloofd wordt maakt ons bekwamer in voorbede. Net als een kok die zijn handen wast. Daarom geef ik u graag dezelfde tekst nog een keer, nu met het vers ervoor en het vers erna.

Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan Hem gelijk zullen zijn wanneer Hij zal verschijnen, want dan zien we Hem zoals Hij is. Ieder die dit vol vertrouwen van Hem verwacht maakt zich rein, zoals ook Jezus rein is.                                                    1 Johannes 3 vers 2 en 3


Danken voor de vriendendag
Het werd een feestelijke dag. Op zaterdag 4 februari 2012 was het Tweede Kamergebouw in Den Haag wederom het decor van de ChristenUnie Vriendendag. Enkele honderden bezoekers trotseerden het barre winterweer en het vastgevroren treinverkeer om toch ook de goede sfeer te proeven die er heerste in de Tweede Kamer. Het was een dag van ontmoeting, humor, dans en lekker eten. Als u op de link opent kunt u genieten van de foto’s en onderwijl God danken voor de mensen die u ziet, voor hun de zegen die God hen geeft, voor inzet en bekwaamheden.

Danken voor erkenning, bidden voor de pers
Meindert Leerling, oud-politicus van de vroegere RPF (een van de voorlopers van de ChristenUnie) is door de Israëlische regering eervol onderscheiden voor zijn inzet voor Israël. Hij kreeg een zilveren boekenlegger. Meindert heeft zich circa dertig jaar actief ingezet voor een beter begrip van Israël, de laatste tijd door reizen voor Nederlandse politici en journalisten in Israël. Bij de overhandiging zei hij in zijn dankwoord dat hij met deze missies onder meer begon omdat hij besefte dat de media in Nederland niet evenwichtig informeerde over de situatie in het Midden-Oosten.

 • Dank voor de erkenning van de inzet van deze 77-jarige Christen politicus
 • Blijf bidden voor de pers: zij doen aan waarheidsvinding en dat lukt niet zonder zegen
 • Bid voor de complexe situatie in Israël en de gebieden daar omheen

Gebed voor prins Friso en Egbert Schuurman

Als u bidt voor mensen die ziek of herstellend zijn, dan graag ook voor prins Friso. Hier op het partijbureau zijn we begaan met hem, met zijn gezin en met de Koninklijke Familie.
Egbert  Schuurman  was 7 tot juni vorig jaar lid van de Eerste Kamer. Hij heeft een heupoperatie ondergaan en kreeg in de week daarna een hartinfarct. Zijn toestand vertoont momenteel een gestaag stijgende lijn en we stellen ook hiervoor uw meeleven op prijs.

 • Bid voor de prins en zijn familie; om troost bij verdriet en herstel door Gods kracht
 • We kunnen nogmaals danken voor de invloed die Egbert op de ChristenUnie had
 • Bid bij Egbert Schuurman voor zijn fysiek herstel


Bidden in de mondiale schuldencrisis

Omdat het gewone leven bij mij gewoon doorgaat voel ik nauwelijks hoe zwaar de crisis is. Tegelijk zie ik wel wat er om me heen gebeurd. Soms heb je iemand nodig die de ernst met een scherp contrast  verwoordt. Jacques Attali schreef een boek waarin hij betoogt dat de twintigste eeuw de eeuw was waarin de armen zich ontdoen van de rijken (de arme gebieden waren geen  koloniën meer) en dat de eenentwintigste eeuw de eeuw is van de rijken die zich ontdoen van de armen. “De eeuw van het egoïsme, individualisme, gebrek aan solidariteit.” Al zou dat maar half waar blijken, dan nog is het een ontstellend vooruitzicht. Zo is de mens geen beeld van God!

 • Bid voor de meest kwetsbaren in deze crisis – voor wie niet voor zichzelf kan zorgen
 • Bid om barmhartig leiderschap dat doortastend kan zijn waar dat nodig is
 • Bid voor grote harten, zodat men elkaar adequaat kan helpen op micro- én macroniveau


De regering bezint zich en de Kamerfracties doen dat ook

Bidt u wel eens bij het journaal? Even tegen de Heer zeggen wat je er van vindt en zijn hulp vragen. Niet uit gebrek aan eerbied of omdat je geen zin hebt in het wijden van de tijd, maar omdat iets urgent je hart binnen komt en omdat het nieuws soms te zwaar is om het zo maar aan te horen. Als ik denk aan het beleid dat mogelijk gemaakt gaat worden, denk ik dat we vanzelf vaker gaan bidden. En dan ook politiek de handen uit de mouwen! Zoals Arie Slob laatst zei: "We moeten ons nu sterk maken voor de mensen in het land die de crisis aan den lijve ondervinden."

 • Bid voor beleid dat  werkgelegenheid bevorderd, bij u in de buurt, maar ook ver weg
 • Bid ook om tevredenheid over alles dat wel goed is: dat je in je eigen huis kan leven
 • Bid voor degenen die het vorige juist niet hebben, asielzoekers en daklozen in europa


Gewortelde asielkinderen

Ons Kamerlid Joel Voordewind heeft samen met de PvdA een wetsvoorstel ingediend om te komen tot een menselijke regeling voor kinderen van asielzoekers of minderjarigen die zelf asiel zoeken. In het voorstel staat dat asielkinderen, die door hun lange verblijf in Nederland een sterke emotionele en culturele band met Nederland hebben en hierdoor Nederland als hun moederland beschouwen, niet teruggestuurd zouden mogen worden naar het geboorteland van hun ouders, als blijkt dat de overheid haar eigen procedures niet goed kon uitvoeren, terwijl de ouders zich daar wel goed naar gevoegd hebben. Als een kind dán jarenlang in Nederland is, mag er toch wel een wet zijn die een definitief verblijf regelt? Niet een “pardon”, maar een faire regeling voor kinderen die anders door onze formele regels in de knel raken. Het wetsvoorstel van de PvdA en ChristenUnie wordt in de komende maanden behandeld in de Tweede Kamer.

 • Bid dat Gods Geest de mensen laat inzien welke afweging Hem het meest behaagt
 • Dank voor iedereen die zoekt naar wijsheid voor rechtvaardige regelingen
 • Bid voor asielzoekers en hun kinderenEuthanasieverzoeken

Vrijdag 17 februari liep Esmé Wiegman een dag mee met een SCEN-arts. SCEN staat voor Steun en Consultatie bij Euthanasie. Ze schreef hierover een verslag. Wiegman: ,,Na een iets te korte nacht zat ik alweer vroeg in de trein op weg naar mijn afspraak met een SCEN-arts. Na een mailwisseling was ik met de arts in contact gekomen. Ze had een paar maanden geleden gereageerd op mijn bijdrage aan een debat over euthanasie en me uitgenodigd om een dag met haar mee te gaan. Op deze uitnodiging wilde ik geen nee zeggen, ook al heb ik grote principiële bezwaren tegen euthanasie." Een kort verslag vindt u hier. Hoe hiervoor te bidden? Misschien zo:

 • Bid voor hen, die bewust niet eten willen, dat ze nog wel goede zorg krijgen daarbij
 • Bid voor hen, die de dood willen versnellen, dat ze het waardige in de mens blijven zien
 • Bid voor de overheid, dat zij niet toelaat dat wij elkaar actief het leven benemen


Gepaste vergoedingsregelingen in het Europarlement.

ChristenUnie Europarlementariër Peter van Dalen reageerde op het rapport dat vraagt om onafhankelijke evaluatie van de begroting van het Europarlement door een werkgroep van het Parlement zelf. Hij schrijft: “Dat moeten we niet doen: een slager moet z'n eigen vlees niet keuren. Die evaluatie dient extern uitgevoerd te worden.” Het parlement hanteert een Algemene Onkostenvergoeding, waardoor de leden enorme uitgaven kunnen doen, die zij niet verantwoorden. Peter noemt dat een schandvlek.

 • Bid voor realiteitszin onder de parlementariërs, opdat ze hun kosten beter verantwoorden
 • Dank voor ijver en opofferingsgezindheid en de inzet die vele parlementariërs tonen
 • Bid dat dit Parlement vruchtbaar mag zijn met een steeds betere rol op haar eigen plaats, met een goede controle op Europese besluiten met een herkenbare menselijke maat


Wetsontwerp Houdbare Overheidsfinanciën

Als heel Europa de buikriem aantrekt, zal uw gemeente dat ook moeten doen. Wat is dan de beste manier? Op dit moment ligt er een Wetsontwerp Houdbare Overheidsfinanciën, dat de Nederlandse overheid helpt zich aan Europese financiële regels te houden, maar het voor gemeenten moeilijker maakt om lange termijn investeringen te doen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) maakt zich daar grote zorgen over. Zo iets toont de spanning tussen Europese, nationale en lokale politiek. Iedereen  wil de kosten in de hand houden, maar de manier waarop vindt de VNG te beklemmend. De Eerste Kamer moet er nog over stemmen.

 • Dank voor de wethouders, burgemeester, gemeenteraad en ambtenaren in uw gemeente
 • Bid voor goed overleg bij gemeenten, bij ministeries en bij de Eerste Kamer
 • Vraag om wijsheid voor deze kwestie


ChristenUnie bestuurdersvereniging
Alle wethouders, waterschapsbestuurders, statenleden, … van de ChristenUnie zijn lid van een vereniging die hen in het werk ondersteunt. De kosten betaalt men uit de vergoeding die je als bestuurder krijgt. Een behoorlijk bedrag dat tot voor kort niet bij de belasting afgetrokken kon worden. Door een ANBI-aanvraag gaat dat mogelijk veranderen (met terugwerkende kracht vanaf 2011, dat hangt van de inspecteur af). Voor onze bestuurders lijkt dit aangenaam nieuws…

 • Dank voor dagelijks brood en voor meevallers in het levensonderhoud
 • Bid voor de voorbereidingen van de komende Bestuurdersdag (31 maart)
 • Bid voor de staf van de bestuurdersvereniging en dank voor hun inspanningen

met een hartelijke groet,

Kees Sinke
coördinator gebed 

« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari