Bijdrage Esmé Wiegman aan het voortgezet algemeen overleg Zorglandschap.

07-03-2012 00:00 07-03-2012 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink in een voortgezet algemeen overleg met minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De bijdrage betreft het aandeel in een motie, die gedeeld wordt samen met de Tweede Kamerleden Van der Veen (PvdA) en Voortman (GL) en voorgelezen wordt door het lid Van der Veen (PvdA).

Onderwerp:   VAO Zorglandschap (AO d.d. 15/2)

Kamerstuk:   32 620

Datum:            7 maart 2012

De heer Van der Veen (PvdA):

Voorzitter. In het algemeen overleg over het zorglandschap heeft de minister toegezegd, dat zij het mogelijk wil maken dat met verschillende vormen van financiering geëxperimenteerd gaat worden, iets wat ons zeer aanspreekt. In deze motie vragen wij om bij één van deze experimenten ook de direct betrokkenen, zoals cliëntenraden, erbij te betrekken. Verder vragen wij in deze motie om experimenten mogelijk te maken die een wat breder karakter hebben dan alleen de Zorgverzekeringswet.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat door de minister is toegezegd dat experimenten die worden aangemeld waarbij financiering van huisartsen en/of medisch specialisten binnen een regio op een andere wijze plaatsvindt, bijvoorbeeld via een budget mogelijk worden gemaakt;

overwegende dat stakeholders bij een dergelijk experiment moeten worden betrokken;

verzoekt de regering om, als een budget-experiment wordt aangemeld, aan minimaal één experiment aan de deelnemers van het project dezelfde voorwaarden te stellen als bij de fusietoets zorgaanbieders zullen worden gehanteerd en ervoor zorg te dragen dat de deelnemers zich daaraan verbinden;

verzoekt de regering tevens, de mogelijkheid open te laten, een experiment aan te melden met een breder karakter, waarbij bijvoorbeeld zorg gefinancierd vanuit de AWBZ en/of WMO en/of Wet op de publieke gezondheidszorg betrokken is,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Van der Veen, Wiegman-van Meppelen Scheppink en Voortman. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 50 (32620).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari