Bijdrage Esmé Wiegman aan het algemeen overleg Milieuraad d.d. 9 maart 2012.

01-03-2012 00:00 01-03-2012 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink met de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu en de vaste commissie voor Europese Zaken aan een algemeen overleg met staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu.

Onderwerp:   Milieuraad d.d. 9 maart 2012

Kamerstuk:   21 501 – 08

Datum:            1 maart 2012

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie): Voorzitter. Ik wil beginnen met de nationale teeltbeperkingen voor genetisch gemodificeerde organismen. Er ligt een nieuw voorstel. De staatssecretaris ziet dit Deense voorstel als een tegemoetkoming aan lidstaten die bezwaar hadden tegen het oude voorstel. Ik lees echter vrijwel niets over de juridische haalbaarheid en houdbaarheid van het nieuwe voorstel, terwijl dat in alle voorgaande debatten het belangrijkste punt was, in ieder geval voor de ChristenUnie. Vandaar mijn vraag op basis waarvan de staatssecretaris denkt dat dit voorstel wel WTO-conform is en aansluit bij het Europees recht. De staatssecretaris zegt dat hij zelf bij het nieuwe voorstel ook nog vragen heeft. Ik ben benieuwd welke dat zijn. Kan de Kamer deze vragen ontvangen om een goed oordeel te kunnen vormen?

De ChristenUnie is in ieder geval wel blij dat het Europees Parlement een tekst heeft aangenomen en heeft gesteund dat de niet-limitatieve lijst van voorbeelden van mogelijke nationale onderbouwingen opgenomen wordt in de basistekst van de richtlijn en niet ergens in een voetnoot wordt weggestopt en dat zowel directe als indirecte milieugevolgen een reden voor nationale maatregelen moeten kunnen zijn en dat deze mogelijkheid een aanvulling moet zijn op de Europese risicobeoordeling. Dit is geheel in lijn met de bindende eisen van transparantie en duurzaamheid uit de aangenomen motie-Wiegman-Van Meppelen Scheppink/Van Velzen uit de vorige periode. Deze voorwaarden zijn wat ons betreft keihard. Als hieraan niet wordt voldaan, is het voorstel een lege huls en moet de staatssecretaris niet akkoord gaan.

Dan kom ik bij het klimaat en de Routekaart 2050. Opnieuw zal er over deze routekaart naar een koolstofarme economie worden gesproken. Nederland zet in op een reductie van 40% in 2030, maar de staatssecretaris stelt wel de voorwaarde van adequate actie van andere mondiale spelers. Wat staat hierover in de conceptraadsconclusies? Als wij voor alles gaan wachten op mondiale actie, vreest de ChristenUnie dat de ambitie een dode letter wordt. Wij moeten juist kansen zien in de reductiedoelstelling, puur voor Europa als innovatiemotor. De ChristenUnie roept de staatssecretaris op zich aan te sluiten bij lidstaten die pleiten voor ophoging van de 2020-doelstelling. Er moet een duidelijk stappenplan komen voor investeerders in het kader van de doelstelling van het verminderen van de binnenlandse broeikasgassenemissie in 2020, 2030 en 2040. De Europese Commissie moet een duidelijk mandaat krijgen om gedetailleerde voorstellen te ontwikkelen voor 2030.

Het volgende punt betreft de follow-up van de klimaatconferentie. Binnen de Europese Unie wordt nog gediscussieerd over de vraag wat de consequentie van het verlengen van het Kyotoprotocol is voor de hoogte en de verdeling van de emissierechten. Welke andere landen zijn voornemens een doelstelling in te dienen voor een nieuwe Kyotoperiode? De ChristenUnie wil in ieder geval een sterk handelsysteem voor de periode 2013-2020. Hoe zit het met de klimaatfinanciering? Gaat Nederland voor klimaatfinanciering gebruikmaken van de opbrengsten van de veiling vanaf 2013? Is dit nieuw geld, zoals beloofd in Kopenhagen, zodat dit niet ten koste gaat van ontwikkelingsgeld?

De staatssecretaris stelt dat een nieuw juridisch bindend instrument in 2015 flexibel en dynamisch moet zijn. Dan volgt er nog een heel ingewikkelde zin. Ik vraag het de staatssecretaris dan ook maar gewoon: Is hij nu wel of niet voor een stevige juridische verplichting?

De ChristenUnie steunt de komst van emissiehandel in de luchtvaart in Europa. Het is prima dat de staatssecretaris de Commissie kritisch wil vragen hoe er wordt onderhandeld. Ik ben echter wel benieuwd wat zijn eigen inzet is. Wij vragen de staatssecretaris om zich in te zetten voor een stevig mondiaal ETS voor de luchtvaart.

In de richtlijn brandstofkwaliteit willen wij een gelijke behandeling tussen hernieuwbaar en fossiel. Het is terecht dat energie-intensieve vormen van oliewinning zoals olie uit teerzand een groter CO2-stempel krijgen. Onder welke voorwaarden kan Nederland wel instemmen met het oorspronkelijke voorstel? De ChristenUnie vraagt de staatssecretaris om het EU-voorstel te steunen als uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat de administratieve meerkosten van het Commissievoorstel vergeleken met de huidige praktijk van het bijmengen van biobrandstoffen verwaarloosbaar zijn.

Wij vinden het belangrijk dat tijdens de top in Rio afspraken worden gemaakt over voedselzekerheid, duurzame energie en het stoppen van ontbossing en degradatie van bos. Ik vraag de staatssecretaris om met een echte green deal te komen en daarmee naar Rio te gaan en er ook weer mee terug te komen. De Europese Unie zet zich in voor een roadmap met deadlines. Welke concrete elementen moeten hierin staan?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari