Inbreng Cynthia Ortega inzake Wijziging socialezekerheidswetten Algemene Kinderbijslagwet.

08-03-2012 00:00 08-03-2012 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn inzake Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met een andere vormgeving van de exportbeperking in de Algemene Kinderbijslagwet en het regelen van overgangsrecht voor de situatie van opzegging of wijziging van een verdrag dan wel een daarmee gelijk te stellen situatie.

Onderwerp:   Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met een andere vormgeving van de exportbeperking in de Algemene Kinderbijslagwet en het regelen van overgangsrecht voor de situatie van opzegging of wijziging van een verdrag dan wel een daarmee gelijk te stellen situatie

Kamerstuk:   33 126

Datum:            8 maart 2012

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennis genomen van het wetvoorstel ‘Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met een andere vormgeving van de exportbeperking in de Algemene Kinderbijslagwet en het regelen van overgangsrecht voor de situatie van opzegging of wijziging van een verdrag dan wel een daarmee gelijk te stellen situatie’. Deze leden willen graag de volgende vragen voorleggen aan de regering.

Inleiding

De regering stelt dat opzegging van een verdrag een stap is die niet lichtvaardig gezet zal worden. De leden van de ChristenUnie-fractie verzoeken om een nadere toelichting wat ‘niet lichtvaardig’ volgens de regering concreet inhoudt en op basis van welke criteria de regering het opzeggen van de verdragen gaat overwegen. Hoe houdt de regering daarbij tevens rekening met mogelijke neveneffecten van opzegging zoals de mogelijke gevolgen voor de diplomatieke verhoudingen, zo willen deze leden weten. Hoe ziet de regering het gevaar voor wederkerige maatregelen in internationaal verband, zo vragen deze leden.

De leden van de ChristenUnie-fractie stellen vast dat de regering in het wetsvoorstel een uitzondering maakt voor verzekerde en de gezinsleden die in Aruba, Curaçao, Sint Maarten of in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba wonen. Hoe verhoudt zich dit tot het eerdere besluit om bij de Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid toen de regering voorbij ging aan de bijzondere positie van de koninkrijkslanden en openbare lichamen en hier geen rekening mee hield, zo vragen deze leden.

Als landen niet meewerken aan het aanpassen van de bestaande verdragen, ontstaat er een tweedeling tussen mensen die woonachtig zijn in landen waar de kinderbijslag blijft en landen waar de kinderbijslag wordt stopgezet. De leden van de ChristenUnie-fractie willen weten hoe de regering de situatie die zo ontstaat beoordeelt vanuit het oogpunt van rechtsgelijkheid. Hoe groot schat de regering het risico in dat landen niet meewerken aan het aanpassen van de bestaande verdragen, zo willen de genoemde leden weten. Deze leden vragen welke gevolgen dit heeft voor de besparing die het wetsvoorstel oplevert, aangezien de marge tussen de besparingen en de kosten beperkt is.

De regering geeft aan dat er een kleine uitbreiding plaats vindt van het aantal verzekerden die kinderbijslag ontvangen als gevolg van het centraal stellen van de woonplaats van het kind. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen hoe groot deze groep precies is en welke financiële kosten hierdoor ontstaan.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen op welke wijze en welk termijn de regering de betrokkenen die consequenties van het wetsvoorstel ondervinden gaat informeren.

Artikelsgewijs

ARTIKEL I, artikel 7b

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen waarom de regering voor het recht op kinderbijslag voor de verzekerde en de gezinsleden die in Aruba, Curaçao, Sint Maarten of in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba wonen kiest voor een kan-bepaling. Wil de regering gezien de keuze voor een kan-bepaling dat de kinderbijslag en vervolgens ook het kindgebonden budget voor deze betrokkenen in de toekomst mogelijk toch helemaal wordt stopgezet, zo vragen deze leden. Welke redenen heeft de regering dan hiervoor?

ARTIKEL IX

In welke situaties kunnen de wetsartikelen of onderdelen daarvan met terugwerkende kracht worden ingevoerd, zo willen de leden van de ChristenUnie-fractie weten. Deze leden willen weten op grond van welke redenen de regering de besluitvorming hierover wil nemen. Gaat dit niet ten koste van de rechtszekerheid van de betrokkenen, zo vragen deze leden.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari