Schriftelijke vragen Cynthia Ortega inzake grote verschillen in leges grafrechten.

15-03-2012 00:00 15-03-2012 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn en het lid Van der Staaij (SGP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Onderwerp:   De grote verschillen in leges die gemeenten berekenen voor grafrechten

Kamerstuk:   2012Z05218

Datum:            15 maart 2012

Vraag 1

Kent u de uitkomsten van het onderzoek naar leges voor grafrechten uitgevoerd door DELA  waaruit opnieuw blijkt dat de verschillen tussen gemeenten groot zijn?

Vraag 2

Bent u met onze fracties van mening dat het model voor grafkosten, welke is ontwikkeld naar aanleiding van de motie-Anker/Van der Staaij , tot nu toe nog niet ertoe heeft geleid dat er een reële en transparante kostenopbouw van grafkosten is gekomen? Waarom wel/niet? Heeft u er voldoende vertrouwen in dat het beoogde effect de komende jaren wel zal worden bereikt? Waarom wel/niet?

Vraag 3         

Waardoor worden de grote verschillen in leges voor grafrechten veroorzaakt? Zijn deze volledig toe te schrijven aan de verschillen in grondprijzen? Zo nee, welke andere factoren spelen hierbij een rol?

Vraag 4

Kunt u aangeven met hoeveel procent de leges voor grafrechten de afgelopen vijf jaar zijn gestegen? Kunt u aangeven of u deze stijging redelijk acht? Kunt u tevens aangeven of deze stijging enkel valt toe te schrijven aan de gestegen kosten?

Vraag 5

Zijn de grote verschillen in - en de stijging van – de leges voor grafrechten aanleiding om bijvoorbeeld een landelijke bandbreedte in te stellen zodat de verschillen en stijging van grafrechten beperkt kunnen worden? Zo nee, waarom niet? 

Vraag 6

Bent u met onze fracties van mening dat hoge kosten van leges voor grafrechten ertoe kunnen leiden dat mensen die een voorkeur hebben voor begraven toch kiezen voor crematie? Bent u met ons van mening dat dit zeer onwenselijk is en dient te worden voorkomen?

1) DELA: vreemde tariefsverhogingen gemeentelijke begraafplaatsen. Verschillen tot €6000,- blijven onverklaarbaar’, 11 maart 2012. http://www.dela.nl/over-dela/pers-en-nieuws/20120903-dela-vreemde-tariefsverhogingen-gemeentelijke-begraafplaatsen

2) Kamerstukken II 2008/09, 30696, nr. 28, ingediend op 23 september 2008.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari